0

Cách Tester có thể làm tăng giá trị trong dự án Agile

Một Tester làm việc trong một dự án Agile sẽ khác với làm việc trong một dự án truyền thống. Người kiểm thử phải hiểu được các giá trị và nguyên tắc làm cơ sở cho các dự án Agile và người kiểm thử là một phần không thể tách rời của toàn đội cùng với các nhà phát triển và đại diện kinh doanh. Các thành viên trong dự án Agile giao tiếp với nhau sớm và thường xuyên, giúp gỡ bỏ các khuyết tật sớm và phát triển một sản phẩm chất lượng. Điều quan trọng cần lưu ý là những người kiểm thử trong dự án Agile không chỉ tập trung vào việc kiểm thử sản phẩm để tìm lỗi, mà chủ yếu tập trung vào cải tiến các quy trình để ngăn ngừa các khiếm khuyết và người kiểm thử đóng vai trò quan trọng trong việc này. Bài viết dưới đây sẽ nêu ra cách người kiểm thử có thể thêm giá trị trong mỗi giai đoạn phân phối phần mềm trong một thiết lập Agile.

1. Người kiểm thử Agile thêm giá trị tổng thể

Người kiểm thử tham gia vào việc xác định chất lượng tổng thể và cách tiếp cận để kiểm thử, đặc biệt là thêm giá trị trong các hoạt động sau:

 • Chiến lược kiểm thử Agile
 • Chiến thuật tự động hóa kiểm thử Agile
 • Giao hàng
 • Khuyến khích phương pháp tiếp cận toàn nhóm
 • Xác định các môi trường kiểm thử

2. Người kiểm thử Agile bổ sung giá trị trong quá trình trước khi lập kế hoạch

Người kiểm thử tham gia vào các buổi chuẩn bị trước khi lên kế hoạch , các cuộc họp đặc biệt là thêm giá trị trong các hoạt động sau:

 • Xác định user stories của người dùng, bao gồm các tiêu chí chấp nhận
 • Xác định khả năng kiểm thử các user stories
 • Tạo các kiểm thử chấp nhận đối với các user stories
 • Tham gia trong dự án và phân tích rủi ro về chất lượng

3. Người kiểm thử Agile bổ sung giá trị trong lập kế hoạch Sprint

Người kiểm thử tham gia vào các cuộc họp lập kế hoạch Sprint và đặc biệt là bổ sung giá trị trong các hoạt động sau:

 • Lập kế hoạch kiểm thử cho việc phát hành
 • Tham gia phân tích rủi ro chi tiết về user stories
 • Tạo các bài kiểm thử chấp nhận đối với các user stories
 • Xác định mức độ kiểm tra cần thiết
 • Chia nhỏ các user stories thành các nhiệm vụ (đặc biệt là các nhiệm vụ kiểm thử)
 • Ước tính nỗ lực kiểm thử liên quan đến user stories và tất cả các nhiệm vụ kiểm thử
 • Xác định các khía cạnh chức năng và phi chức năng của hệ thống được kiểm thử
 • Hỗ trợ và tham gia tự động hóa kiểm thử ở nhiều cấp độ kiểm thử

4. Người kiểm thử Agile thêm giá trị trong Sprint

Người kiểm thử tham gia trong Sprint và đặc biệt là bổ sung giá trị trong các hoạt động sau:

 • Thực hiện kiểm thử khám phá các tính năng mới
 • Viết kiểm thử tự động hồi quy cho các tính năng mới và hiện có
 • Kiểm thử tích hợp và thực hiện các kiểm thử tự động
 • Phản hồi càng sớm càng tốt cho đội trong trường hợp có vấn đề
 • Cập nhật kiểm thử chấp nhận khi các kịch bản mới được nghĩ đến

Kết luận

Trên đây là cách người kiểm thử có thể làm tăng giá trị của mình trong mỗi giai đoạn kiểm thử. Nếu bạn đã , đang và sẽ làm việc trong mô hình Agile , bạn có thể áp dụng các cách được nêu ở trên để tăng giá trị của mình trong mỗi giai đoạn phát triển. Link tham khảo : http://www.testingexcellence.com/can-testers-add-value-agile-projects/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.