+1

Cách tạo Entities mapping database & Annotaion codes sử dụng Hibernate Tools

Đối với 1 lập trình viên Java, hẳn là không ai là không biết đến framework Hibernate - một framework rất nổi tiếng giúp chúng ta dễ dàng thao tác với tầng cơ sở dữ liệu.

hibernate_logo_a.png

Để dễ dàng thao tác dễ dàng với cơ sở dữ liệu, Hibernate sử dụng cơ chế ORM (Object Relational Mapping) cho phép người lập trình viên có thể thao tác gián tiếp với dữ liệu thông các đối tượng Entity mapping hoặc Annotation codes. Từ đó giúp lập trình viên không phải bận tâm đến loại cơ sở dữ liệu, hay các câu lệnh SQL dài dòng...

Trong bài viết này, Tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể tạo tự động ra các Entity mapping database & Annotation Codes nhanh chóng bằng việc sử dụng công cụ Hibernate Tools.

Công cụ và môi trường phát triển.

Trong bài viết này tôi sử dụng môi trường window 10 và cài đặt những IDE hỗ trợ sau:

  • Java SE Development Kit 8u102
  • Eclipse Java EE - Version: Neon Release (4.6.0)
  • Postgresql 9.4.8
  • JBoss / Hibernate Tools

Các bạn có thể dùng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như MySQL, Oracle, SQL Server...

Chú ý: Để bắt vào việc tạo tự động các Entity mapping/Annotation codes yêu cầu Elipse của bạn phải được cài plugin Hibernate/JBoss Tools.

1. Mở cửa sổ công cụ Hibernate Tools

Trên thanh tác vụ Eclipse chọn Window/Perspective/Open Perspective/Other

Untitled1.png

Trên cửa sổ bật lên chọn "Hibernate"

Untitled2.png

2. Khởi tạo file Hibernate Configuration

Trong cửa sổ "Hibernate Configuration" , click chuột phải và chọn "Add Configuration"

Untitled3.png

Trong cửa sổ Edit Configuration hiển lên:

  • Lựa chọn "Hibernate Version 4.3"

Untitled4.png

  • Tại "Project" box, Click "Browse" để chọn Project chưa file cấu hình.

Untitled5.png

  • Trong "Database Connection" box, Click "New" button để tạo kết nối tới

Untitled6.png

Chọn Setting driver PostgreSQL JDBC

Untitled8.png

Untitled9.png

Untitled10.png

  • Trong "Configuration File" box, Click "Setup" button để tạo mới Hibernate configuration file (hibernate.cfg.xml)

Untitled11.png

Chọn folder chứa file config xml, sau đó nhấn tiếp "Next"

Untitled12.png

Thêm vào các thông tin kết nối đến database cần thao tác.

Untitled13.png

Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu trong cửa sổ "Hibernate Perspective"

Untitled14.png

3.Tạo tự động các Entity mapping & Annation codes

Trên thanh công cụ của Eclipse, Click "Hibernate code generation" icon.

Untitled15.png

Nhấn chọn file cấu hình

Untitled16.png

Untitled17.png

Kết quả: Tạo thành công các Entities mapping database/Annotion codes

Untitled18.png


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí