0

Cách tăng swap cho ubuntu

Kiểm tra swap space có enable hay không sudo swapon --show or free -h

Step 1: sudo dd if=/dev/zero of=/swap_file bs=1GB count=1 trong đó: bs = blocksize, count = số lượng block

Step 2: Set quyền truy cập 600 cho user để user không đọc được các thông tin quan trọng từ swap file sudo chmod 600 /swap_file

Step 3: Để bật vùng swap cho swap_file: sudo mkswap /swap_file

Step 4: Bật swap_file sudo swapon /swap_file


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.