+8

Cách cài đặt nhiều mồi trường cho dự án React App

Khi phát triển bất kì React App nào, thì developer chỉ có thể sử dụng đến 2 môi trường chính đó là

 1. Development NODE_ENV=development là phát triển ứng dụng trên môi trường local

 2. Production NODE_ENV=production khi build ứng dụng cho end user

Khi chúng ta sử dụng create-react-app, file package.json có các lệnh sau

"scripts": {
 "start": "react-scripts start", // NODE_ENV=development as default
 "build": "react-scripts build", // NODE_ENV=production as default
}

Nếu sử dụng react-boilerplate thì file package.json cũng chỉ có các lệnh sau

"scripts": {
 "start": "cross-env NODE_ENV=development node server",
 "start:production": "npm run test && npm run build && npm run start:prod",
}

Trên thực tế khi phát triển 1 ứng dụng React App chúng ta thường có nhiều hơn 2 môi trường phát triển phải kể đến đó là

 1. Development
 2. Testing
 3. Staging
 4. Production

Nếu dùng react-scripts hay react-boilerplate mới chỉ support 2 môi trường cơ bản là development and production. Câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta có thể setup được nhiều môi trường

Để làm được điều này ngoài cách config trong webpack ra, chúng ta còn có 1 cách khác cũng khá đơn giản đó là dùng env-cmd. Package env-cmd cho phép chúng ta sử dụng env như một biến phụ thuộc vào từng môi trường.

Để dùng được env-cmd chúng ta cần cài đặt bằng lệnh sau

npm install env-cmd --save

App chúng ta chạy trên 4 môi trường mà các endpoint api lại khác nhau, để setup được với env-cmd chúng ta làm như sau.

Công việc đầu tiên sau khi cài đặt xong là bạn tạo ra file .env.*

 1. File .env với nội dung như sau
REACT_APP_NAME = "my-app"

 1. File .env.development api cho môi trường development
REACT_APP_API_ENDPOINT = "https://api-dev.endpoint.com/"

 1. File .env.testing api cho môi trường testing
REACT_APP_API_ENDPOINT = "https://api-testing.endpoint.com/"
 1. File .env.staging api cho môi trường staging
REACT_APP_API_ENDPOINT = "https://api-staging.endpoint.com/"
 1. File .env.production api cho môi trường production
REACT_APP_API_ENDPOINT = "https://api.endpoint.com/"

Chú ý rằng tiền tố REACT_APP_ là bắt buộc cho việc custom variable trong react app.

Tiếp theo công việc trở nên nhẹ nhàng rồi, mở file package.json lên và chỉnh sửa đoạn script cũ thay thế bằng đoạn code sau

scripts: {
 "start": "react-scripts start",
 "build": "react-scripts build",
 "build:testing": "env-cmd -f .env.testing react-scripts build",
 "build:staging": "env-cmd -f .env.staging react-scripts build",
 "build:production": "env-cmd -f .env.production react-scripts build",
}

Bây giờ nếu muốn run app với môi trường nào thì chúng ta chỉ cần run với các hậu tố như testing, staging, production

Ví dụ muốn test app với với môi trường testing

npm run build:testing

staging

npm run build:staging

production

npm run build:production

Công việc config nhiều môi trường phát triển cho react-app với env-cmd cũng đơn giản phải không?

Hi vọng bài viết cung cấp một giải pháp cho những ai đang cần config nhiều môi trường cho react-app.

Link tham khảo medium


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.