+1

Cách an toàn để collect flows từ Android UIs

Trong ứng dụng Android, các Kotlin Flows thường được collect từ UI layer để hiển thị cập nhật dữ liệu trên màn hình. Tuy nhiên, bạn muốn collect các flows này để đảm bảo rằng bạn không làm nhiều việc hơn mức cần thiết, gây lãng phí tài nguyên (cả CPU và bộ nhớ) hoặc leak dữ liệu khi view chuyển sang background.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách API Lifecycle.repeatOnLifecycleFlow.flowWithLifecycle bảo vệ bạn khỏi lãng phí tài nguyên và tại sao chúng là một mặc định tốt để sử dụng cho flow collect trong UI layer.

Lãng phí tài nguyên

Bạn nên để lộ API Flow<T> từ các layer thấp hơn trong hệ thống phân cấp ứng dụng của mình bất kể chi tiết implementation của flow producer như thế nào. Tuy nhiên, bạn cũng nên collect chúng một cách an toàn.

Cold flow được hỗ trợ bởi một channal hoặc sử dụng các toán tử có bộ đệm như buffer, conflate, flowOn hoặc shareInkhông an toàn để collect với một số API hiện có như CoroutineScope.launch, Flow<T>.launchIn hoặc LifecycleCoroutineScope.launchWhenX , trừ khi bạn tự cancel Job đã bắt đầu coroutine khi Activity về background. Các API này sẽ giữ cho flow producer bên dưới active trong khi phát các items vào buffer ở background, và do đó lãng phí tài nguyên.

Lưu ý: Cold flow là một loại flow thực thi block of code của producer theo yêu cầu khi một subscriber mới collect.

Ví dụ: hãy xem xét flow này emit ra các bản cập nhật location bằng cách sử dụng callbackFlow:

// Implementation of a cold flow backed by a Channel that sends Location updates
fun FusedLocationProviderClient.locationFlow() = callbackFlow<Location> {
  val callback = object : LocationCallback() {
    override fun onLocationResult(result: LocationResult?) {
      result ?: return
      try { offer(result.lastLocation) } catch(e: Exception) {}
    }
  }
  requestLocationUpdates(createLocationRequest(), callback, Looper.getMainLooper())
    .addOnFailureListener { e ->
      close(e) // in case of exception, close the Flow
    }
  // clean up when Flow collection ends
  awaitClose {
    removeLocationUpdates(callback)
  }
}

Lưu ý: Về mặt nội bộ, callbackFlow sử dụng một channel, về mặt khái niệm rất giống với blocking queue và có default capacity là 64 elements.

Việc thu thập flow này từ UI layer bằng cách sử dụng bất kỳ API nào đã nói ở trên giữ các flow phát location ngay cả khi view không hiển thị chúng trong UI! Xem ví dụ bên dưới:

class LocationActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Collects from the flow when the View is at least STARTED and
    // SUSPENDS the collection when the lifecycle is STOPPED.
    // Collecting the flow cancels when the View is DESTROYED.
    lifecycleScope.launchWhenStarted {
      locationProvider.locationFlow().collect {
        // New location! Update the map
      } 
    }
    // Same issue with:
    // - lifecycleScope.launch { /* Collect from locationFlow() here */ }
    // - locationProvider.locationFlow().onEach { /* ... */ }.launchIn(lifecycleScope)
  }
}

lifecycleScope.launchWhenStarted suspend việc thực thi coroutine. Các location mới không được xử lý, nhưng dù sao thì producer callbackFlow vẫn gửi các location. Việc sử dụng các API lifecycleScope.launch hoặc launcherIn thậm chí còn nguy hiểm hơn vì view tiếp tục sử dụng các location ngay cả khi nó ở trong background! Điều này có thể khiến ứng dụng của bạn crash.

Để giải quyết vấn đề này với các API này, bạn cần phải hủy thu thập theo cách thủ công khi view chuyển sang background để hủy callbackFlow và tránh việc location provider phát ra các items và lãng phí tài nguyên. Ví dụ, bạn có thể làm một số việc như sau:

class LocationActivity : AppCompatActivity() {

  // Coroutine listening for Locations
  private var locationUpdatesJob: Job? = null

  override fun onStart() {
    super.onStart()
    locationUpdatesJob = lifecycleScope.launch {
      locationProvider.locationFlow().collect {
        // New location! Update the map
      } 
    }
  }

  override fun onStop() {
    // Stop collecting when the View goes to the background
    locationUpdatesJob?.cancel()
    super.onStop()
  }
}

Đó là một giải pháp tốt, nhưng đó là bản phác thảo, các bạn! Và nếu có một sự thật chung về các nhà phát triển Android, thì đó là điều chúng ta thực sự ghét việc viết code sẵn. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc không phải viết code sẵn là với ít code hơn, sẽ có ít khả năng mắc lỗi hơn!

Lifecycle.repeatOnLifecycle

Bây giờ tất cả chúng ta đều ở trên cùng một trang và biết vấn đề nằm ở đâu, đã đến lúc đưa ra giải pháp. Giải pháp cần phải là

 1. đơn giản,
 2. thân thiện hoặc dễ nhớ / dễ hiểu, và quan trọng hơn là
 3. an toàn!

Nó sẽ hoạt động cho tất cả các trường hợp sử dụng bất kể chi tiết triển khai flow như thế nào. Nếu không có thêm bất kỳ điều gì, API bạn nên sử dụng là Lifecycle.repeatOnLifecycle có sẵn trong thư viện lifecycle-runtime-ktx.

Lưu ý: Các API này có sẵn trong thư viện lifecycle-runtime-ktx:2.4.0-alpha01 trở lên.

Hãy xem đoạn code sau:

lass LocationActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Create a new coroutine since repeatOnLifecycle is a suspend function
    lifecycleScope.launch {
      // The block passed to repeatOnLifecycle is executed when the lifecycle
      // is at least STARTED and is cancelled when the lifecycle is STOPPED.
      // It automatically restarts the block when the lifecycle is STARTED again.
      lifecycle.repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.STARTED) {
        // Safely collect from locationFlow when the lifecycle is STARTED
        // and stops collection when the lifecycle is STOPPED
        locationProvider.locationFlow().collect {
          // New location! Update the map
        }
      }
    }
  }
}

repeatOnLifecycle là một suspend function sử dụng Lifecycle.State làm tham số được sử dụng để tự động tạo và khởi chạy một coroutine mới với block được truyền cho nó khi vòng đời đạt đến state đó và cancel coroutine đang thực hiện block khi vòng đời giảm xuống dưới state.

Điều này tránh bất kỳ mã viết sẵn nào vì mã được liên kết để hủy coroutine khi không còn cần thiết nữa sẽ được thực hiện tự động bởi repeatOnLifecycle. Như bạn có thể đoán, chúng tôi khuyên bạn nên gọi API này trong các phương thức onCreate của Activity hoặc onViewCreate của Fragment để tránh các hành vi không mong muốn. Xem ví dụ bên dưới bằng cách sử dụng các đoạn:

class LocationFragment: Fragment() {
  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    // ...
    viewLifecycleOwner.lifecycleScope.launch {
      viewLifecycleOwner.repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.STARTED) {
        locationProvider.locationFlow().collect {
          // New location! Update the map
        }
      }
    }
  }
}

Quan trọng: Các Fragment phải luôn sử dụng viewLifecycleOwner để kích hoạt cập nhật UI. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của DialogFragment đôi khi có thể không có View. Đối với DialogFragment, bạn có thể sử dụng lifecycleOwner.

Lưu ý: Các API này có sẵn trong thư viện lifecycle-runtime-ktx: 2.4.0-alpha01 trở lên.

Under the hood!

repeatOnLifecycle tạm dừng coroutine đang gọi, khởi chạy lại block khi vòng đời di chuyển vào và ra khỏi state đích trong một coroutine mới và tiếp tục coroutine đang gọi khi Vòng đời bị destroyed. Điểm cuối cùng này rất quan trọng: chương trình điều tra gọi repeatOnLifecycle sẽ không tiếp tục thực thi cho đến khi vòng đời bị phá hủy.

class LocationActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Create a coroutine
    lifecycleScope.launch {
      
      lifecycle.repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.RESUMED) {
        // Repeat when the lifecycle is RESUMED, cancel when PAUSED
      }

      // `lifecycle` is DESTROYED when the coroutine resumes. repeatOnLifecycle
      // suspends the execution of the coroutine until the lifecycle is DESTROYED.
    }
  }
}

Visual diagram

Quay trở lại ban đầu, thu thập locationFlow trực tiếp từ một coroutine bắt đầu với lifecycleScope.launch rất nguy hiểm vì quá trình thu thập tiếp tục diễn ra ngay cả khi View ở background.

repeatOnLifecycle ngăn bạn lãng phí tài nguyên và ứng dụng bị treo vì nó dừng và khởi động lại thu thập flow khi vòng đời di chuyển vào và ra khỏi state đích.

Flow.flowWithLifecycle

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử Flow.flowWithLifecycle khi bạn chỉ có một flow để collect. API này sử dụng API repeatOnLifecycle bên dưới và emit các items và cancel producer bên dưới khi Vòng đời di chuyển vào và ra khỏi state đích.

class LocationActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Listen to one flow in a lifecycle-aware manner using flowWithLifecycle
    lifecycleScope.launch {
      locationProvider.locationFlow()
        .flowWithLifecycle(this, Lifecycle.State.STARTED)
        .collect {
          // New location! Update the map
        }
    }
    
    // Listen to multiple flows
    lifecycleScope.launch {
      lifecycle.repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.STARTED) {
        // As collect is a suspend function, if you want to collect
        // multiple flows in parallel, you need to do so in 
        // different coroutines
        launch {
          flow1.collect { /* Do something */ }  
        }
        
        launch {
          flow2.collect { /* Do something */ }
        }
      }
    }
  }
}

Lưu ý: Tên API này lấy toán tử Flow.flowOn(CoroutineContext)làm tiền lệ vì Flow.flowWithLifecyclethay đổi CoroutineContext được sử dụng để collect upstream flow trong khi vẫn để downstream không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tương tự như flowOn, Flow.flowWithLifecycle thêm một bộ đệm trong trường hợp comsumer không theo kịp producer. Điều này là do việc triển khai nó sử dụng callbackFlow.

Định cấu hình producer cơ bản

Ngay cả khi bạn sử dụng các API này, hãy cẩn thận với các hot flow có thể lãng phí tài nguyên ngay cả khi chúng không được ai collect! Có một số trường hợp sử dụng hợp lệ cho chúng, nhưng hãy ghi nhớ điều đó và ghi lại nếu cần. Việc để flow producer cơ bản hoạt động trong background, ngay cả khi lãng phí tài nguyên, có thể có lợi cho một số trường hợp sử dụng: bạn có ngay dữ liệu mới thay vì bắt kịp và tạm thời hiển thị dữ liệu cũ. Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng, quyết định xem producer có cần phải luôn hoạt động hay không.

Các API MutableStateFlowMutableSharedFlow hiển thị trường subscriptionCount mà bạn có thể sử dụng để ngăn producer bên dưới khi subscriptionCount là 0. Theo mặc định, chúng sẽ giữ cho producer hoạt động miễn là đối tượng chứa instance flow nằm trong bộ nhớ. Tuy nhiên, có một số trường hợp sử dụng hợp lệ cho việc này, ví dụ, một UiState được hiển thị từ ViewModel với UI bằng StateFlow. Vậy là được rồi! Trường hợp sử dụng này yêu cầu ViewModel luôn cung cấp UI state dùng mới nhất cho View.

Tương tự, các toán tử Flow.stateInFlow.shareIn có thể được định cấu hình với chính sách bắt đầu chia sẻ cho việc này. WhileSubscribe() sẽ dừng producer cơ bản khi không có observers tích cực! Ngược lại, Eagerly hoặc Lazily sẽ giữ cho producer cơ bản hoạt động miễn là CoroutineScope mà họ sử dụng còn hoạt động.

Lưu ý: Các API được hiển thị trong bài viết này là một mặc định tốt để collect các flow từ UI và nên được sử dụng bất kể chi tiết triển khai flow như thế nào. Các API này thực hiện những gì chúng cần làm: ngừng collect nếu UI không hiển thị trên màn hình. Việc triển khai flow có phải luôn hoạt động hay không tùy thuộc vào việc triển khai quy trình.

Safe Flow collection trong Jetpack Compose

Function Flow.collectAsState được sử dụng trong Compose để collect các flow từ các Composables và biểu diễn các giá trị dưới dạng [State<T>](https://developer.android.com/reference/kotlin/androidx/compose/runtime/State) để có thể cập nhật Compose UI. Ngay cả khi Compose không recompose UI khi Activity hoặc Fragment trong background, flow producer vẫn hoạt động và có thể lãng phí tài nguyên. Compose có thể gặp phải vấn đề tương tự như hệ thống View.

Khi thu thập các flow trong Compose, hãy sử dụng toán tử Flow.flowWithLifecycle như sau:

@Composable
fun LocationScreen(locationFlow: Flow<Flow>) {

  val lifecycleOwner = LocalLifecycleOwner.current
  val locationFlowLifecycleAware = remember(locationFlow, lifecycleOwner) {
    locationFlow.flowWithLifecycle(lifecycleOwner.lifecycle, Lifecycle.State.STARTED)
  }

  val location by locationFlowLifecycleAware.collectAsState()

  // Current location, do something with it
}

Lưu ý rằng bạn cần phải nhớ remember flow rằng vòng đời với locationFlowlifecycleOwner làm các khóa để luôn sử dụng cùng một flow trừ khi một trong các khóa thay đổi.

Trong Compose, các tác dụng phụ phải được thực hiện trong một môi trường được kiểm soát. Đối với điều đó, hãy sử dụng LaunchedEffect để tạo một coroutine tuân theo vòng đời của compose. Trong block của nó, bạn có thể gọi Lifecycle.repeatOnLifecycle suspend nếu bạn cần nó re-launch một block of code khi host lifecycle ở một State nhất định.

So sánh với LiveData

Bạn có thể nhận thấy rằng API này hoạt động tương tự như LiveData và điều đó đúng! LiveData biết về Lifecycle và hành vi khởi động lại của nó khiến nó trở nên lý tưởng để quan sát các luồng dữ liệu từ UI. Và đó cũng là trường hợp của các API Lifecycle.repeatOnLifecycleFlow.flowWithLifecycle!

Thu thập các flow bằng cách sử dụng các API này là một sự thay thế tự nhiên cho LiveData trong các ứng dụng chỉ dành cho Kotlin. Nếu bạn sử dụng các API này để thu thập flow, thì LiveData không mang lại bất kỳ lợi ích nào đối với coroutines và flow. Hơn nữa, các flows còn linh hoạt hơn vì chúng có thể được collect từ bất kỳ Dispatcher nào và chúng có thể được cung cấp bởi tất cả các nhà khai thác của nó. Trái ngược với LiveData, có sẵn các toán tử giới hạn và các giá trị của chúng luôn được quan sát từ UI thread.

Hỗ trợ StateFlow trong data binding

Một lưu ý khác, một trong những lý do bạn có thể sử dụng LiveData là vì nó được hỗ trợ bởi tính năng data binding. Chà, StateFlow cũng vậy! Để biết thêm thông tin về hỗ trợ StateFlow trong việc hỗ trợ data binding, hãy xem tài liệu chính thức. Sử dụng API Lifecycle.repeatOnLifecycle hoặc Flow.flowWithLifecycle để thu thập các luồng từ lớp giao diện người dùng trong Android một cách an toàn.

Sử dụng API Lifecycle.repeatOnLifecycle hoặc Flow.flowWithLifecycle để collect các flows từ UI layer trong Android một cách an toàn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.