+2

Các lệnh Linux cơ bản - Mẹo về dòng lệnh Bash bạn nên biết

Linux có rất nhiều lệnh, nhưng hầu hết mọi người chỉ sử dụng một phần trong số đó. Dưới đây là một số lệnh Linux được sử dụng nhiều nhất để sử dụng trong terminal.

Trước tiên, chúng ta sẽ đề cập đến một số mẹo sẽ giúp dòng lệnh dễ sử dụng hơn:

  • Sử dụng tab để tự động hoàn thành. Sau khi bạn bắt đầu nhập một cái gì đó trong terminal Linux, nhấn tab và nó sẽ gợi ý các tùy chọn có thể bắt đầu với chuỗi bạn đã nhập cho đến nay.
  • Sử dụng ctrl+r search_term để tìm kiếm các lệnh bạn đã sử dụng trước đó.
  • Nhanh chóng di chuyển đến đầu hoặc cuối của một dòng với ctrl+actrl+e.
  • Sử dụng lại lệnh trước đó trong lệnh hiện tại với !!.
  • Bạn có thể chạy nhiều lệnh trong một dòng bằng cách tách các lệnh bằng ;.

Đã đến lúc học các lệnh Linux phổ biến. Bạn có thể nhận thêm thông tin về bất kỳ lệnh nào trong số này bằng cách sử dụng lệnh man. Điều này sẽ đưa lên trang hướng dẫn cho một lệnh. Ví dụ, nếu bạn gõ man cat vào terminal linux, bạn sẽ có thêm thông tin về lệnh cat.

ls

Liệt kê nội dung thư mục.

Ví dụ: ls /applications sẽ hiển thị tất cả các tệp và thư mục được lưu trong thư mục applications.

cd

Thay đổi một thư mục.

Ví dụ: Thay đổi từ thư mục hiện tại thành /usr/local với cd /usr/local.

mv

Đổi tên hoặc di chuyển tập tin hoặc thư mục.

Ví dụ: lệnh mv todo.txt /home/qlarson/Documents sẽ di chuyển "todo.txt" vào thư mục "Documents".

mkdir

Tạo một thư mục mới.

Ví dụ: mkdir freecodecamp sẽ tạo một thư mục có tên "freecodecamp".

rmdir

Xóa các thư mục trống.

touch

Tạo một tập tin trống với tên được chỉ định.

rm

Xóa một hoặc nhiều tệp hoặc thư mục.

Ví dụ: rm todo.txt sẽ xóa tệp.

locate

Xác định vị trí một tập tin cụ thể.

Ví dụ: locate -i vacuum*mop lệnh sẽ tìm kiếm bất kỳ tệp nào chứa từ "vacuum" và "mop". Lệnh -i làm cho trường hợp tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

clear

Xóa màn hình/cửa sổ dòng lệnh để bắt đầu mới.

cp

Sao chép tập tin và thư mục.

Ví dụ: lệnh cp todo.txt /home/qlarson/Documents sẽ tạo một bản sao của "todo.txt" vào thư mục "Documents".

alias

Tạo một bí danh cho các lệnh Linux.

Ví dụ: alias search=grep sẽ cho phép bạn sử dụng search thay vì grep.

cat

Hiển thị nội dung của một tập tin trên màn hình.

Ví dụ: cat todo.txt sẽ hiển thị văn bản của "todo.txt" trên màn hình.

chown

Thay đổi người sở hữu một tập tin.

Ví dụ: chown qlarson todo.txt sẽ biến "qlarson" thành chủ sở hữu của "todo.txt".

chmod

Thay đổi quyền của tập tin.

Ví dụ: chmod 777 todo.txt sẽ giúp mọi người có thể đọc "todo.txt", có thể ghi và thực thi được. Các chữ số trong "777" chỉ định các quyền cho người dùng, nhóm và những người khác, theo thứ tự đó.

sudo

Thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu quyền quản trị hoặc quyền root.

Ví dụ: Sử dụng sudo passwd quincy để thay đổi mật khẩu của người dùng "quincy".

find

Tìm kiếm các tập tin phù hợp với một mẫu được cung cấp. Lệnh này là để tìm kiếm các tệp và thư mục bằng cách sử dụng các bộ lọc như tên, kích thước, thời gian truy cập và thời gian sửa đổi. Ví dụ: find /home/ -name todo.txt sẽ tìm kiếm một tệp có tên "todo.txt" trong thư mục chính và các thư mục con của nó.

grep

Tìm kiếm tệp hoặc đầu ra cho một chuỗi hoặc biểu thức cụ thể. Lệnh này tìm kiếm các dòng chứa một mẫu đã chỉ định và theo mặc định, ghi chúng vào đầu ra tiêu chuẩn.

Ví dụ: grep run todo.txt sẽ tìm kiếm từ "run" trong tệp "todo.txt". Các dòng có chứa "run" sẽ được hiển thị.

date

Hiển thị hoặc đặt ngày giờ hệ thống.

df

Hiển thị báo cáo về việc sử dụng không gian đĩa của hệ thống.

du

Hiển thị chiếm bao nhiêu không gian trong mỗi tập tin. Điều này sẽ hiển thị kích thước trong số khối đĩa. Nếu bạn muốn xem nó theo byte, kilobyte và megabyte, hãy thêm -h đối số như thế này : du -h.

file

Xác định loại tệp.

Ví dụ: file todo.txt có thể sẽ hiển thị loại "ASCII text".

history

Hiển thị lịch sử lệnh.

kill

Dừng một quá trình.

Ví dụ: Dừng một quá trình với PID là 485 bằng lệnh kill 485. Sử dụng lệnh ps để xác định PID của một quá trình.

less

Xem nội dung của một trang một tập tin tại một thời điểm.

Ví dụ: less todo.txt sẽ hiển thị nội dung của "todo.txt".

ps

Hiển thị danh sách các quy trình hiện đang chạy. Điều này có thể được sử dụng để xác định các PID cần thiết cho kill các quy trình.

pwd

Hiển thị tên đường dẫn cho thư mục hiện tại.

ssh

Đăng nhập từ xa vào một máy Linux khác, qua mạng.

Ví dụ: ssh quincy@104.25.105.32 sẽ đăng nhập vào 104.25.105.32 bằng tên người dùng "quincy".

tail

Hiển thị 10 dòng cuối cùng của tệp. Xem ít hoặc nhiều dòng bằng cách sử dụng -n (số).

Ví dụ: tail -n 5 todo.txt sẽ hiển thị 5 dòng cuối cùng của "todo.txt".

tar

Lưu trữ và trích xuất các tệp từ một tarfile (.tar) hoặc tarball (.tar.gz hoặc .tgz).

top

Hiển thị các tài nguyên đang được sử dụng trên hệ thống của bạn, tương tự như trình quản lý tác vụ trong Windows.

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/basic-linux-commands-bash-tips-you-should-know/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.