+4

Các lệnh cơ bản trong docker | Phần 1

Xem thêm : LaTeX cho người mới bắt đầu với 7 videos

Tải về 1 image

 • Ví dụ:
  • Tải về ubuntu version 16.04 -> sudo docker pull ubuntu:16.04
  • Tải về phiên bản cuối cùng -> sudo docker pull ubuntu:lastest
 • Cú pháp: sudo docker pull [name_image]:[tag]

Xóa đi 1 image

 • VD:
  • Cách 1 -> sudo docker rm ubuntu:16.04
  • Cách 2 -> sudo docker rm [image_id]
 • Cú pháp :
  • Cách 1 -> sudo docker rm [name_image]:[tag]
  • Cách 2 -> sudo docker rm [image_id] (không cần viết hết ID nếu như những kí tự đầu không trùng)

Lưu ý: Khi image chạy, các phiên bản thực thi của image là các container (1 image có thể tạo nhiều container)

Khởi tạo và chạy 1 image

 • Cú pháp: docker run [param] IMAGE command [param_command]
 • Ví dụ :
  • docker run -i -t ubuntu:16.04
   • Tham số -i : container tạo ra nhận tương tác
   • Tham số -t : kết nối với terminal
  • docker run -it --name "ABC" -h ubuntu1 ubuntu:16.04
   • Tham số --name : đặt tên cho container
   • Tham số -h : tên cho host name (ví dụ root@ubuntu1 thay vì host name do docker đặt)

Xem những container đang chạy

 • Cú pháp: docker ps

Để xem tất cả những container

 • Cú pháp: docker ps -a

Để tắt container :

 • Cú pháp:
  • Trong terminal của container -> exit
  • Trong cửa sổ terminal khác -> docker stop [container_ID]
  • Để đóng cửa sổ terminal của container nhưng container vẫn chạy -> Ctrl + P + Q

Để khởi chạy lại những container đã tắt

 • Cú pháp: docker start [container_ID]

Để xóa container

 • Cú pháp:
  • docker rm [container_ID]
  • Khi container đang chạy mà vẫn muốn xóa : docker rm -f [container_ID]

PHỤ LỤC

 • parameters -> param : tham số
 • 1 IMAGE đặc trưng bởi tên + phiên bản hoặc ID ([name]:[tag] && [ID]). Mọi [name]:[tag] đều có thể thay thế bằng [iD]. Với mọi thông tin có thể dùng bởi [name]:[tag] thì đều có thể thay thế bởi [ID].

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.