+1

Các cách để lưu dimension khi upload file ảnh (rails + carrierwave)

Với các bài toán lưu dữ liệu là file ảnh, đôi khi chúng ta sẽ cần lưu thuộc tính dimension(widthxheight) của ảnh. Với rails + carrierwave, mình sẽ chỉ cho các bạn 3 cách để lưu thuộc tính này:

 • Cách 1: Sử dụng những tính năng sẵn có của Carrierwave
 • Cách 2: Sử dụng gem image-size
 • Cách 3: Sử dụng gem fast-image

Cách 1: Sử dụng những tính năng sẵn có của Carrierwave

Đầu tiên, hãy tạo 1 ứng dụng rails cơ bản như trong bài viết này của mình : Bài viết trước . Bạn chỉ cần chú ý vào file model, controllersuploaders

class CreateArticles < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :articles do |t|
   t.string :title
   t.string :thumbnail
   t.string :dimension
   t.timestamps
  end
 end
end
class Article < ApplicationRecord
 mount_uploader :thumbnail, ImageUploader
 validates :title, presence: true
end
class ArticlesController < ApplicationController
 def new
  @article = Article.new
 end

 def create
  @article = Article.new article_params
  if @article.save
   redirect_to article_path(@article)
  else
   render :new
  end
 end

 def show
  @article = Article.find_by id: params[:id]
 end

 private

 def article_params
  params.require(:article).permit :thumbnail, :title, :thumbnail_cache
 end
end
class ImageUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 storage :file

 def store_dir
  "uploads/#{model.class.to_s.underscore}/#{mounted_as}/#{model.id}"
 end
end

Để thực hiện lưu attributes dimension, mình sẽ sử dụng tính năng của MiniMagick(hoặc RMagick tùy vào trình xử lý ảnh mà bạn cài đặt). Mình tạo một process store_dimension trong file uploader như sau:

class ImageUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 include CarrierWave::MiniMagick

 def store_dir
  "uploads/#{model.class.to_s.underscore}/#{mounted_as}/#{model.id}"
 end
 
 process :store_dimensions

 private

 def store_dimensions
  if file && model
   model.dimension = ::MiniMagick::Image.open(file.file)[:dimensions].join "x"
  end
 end
end

Mình sẽ debug vào uploader để các bạn hiểu các biến model, file ở đây là gì?

11: 
  12:  def store_dimensions
  13:   byebug
=> 14:   if file && model
  15:    model.dimension = ::MiniMagick::Image.open(file.file)[:dimensions].join "x"
  16:   end
  17:  end
  18: end
(byebug) file
#<CarrierWave::SanitizedFile:0x00007f1d4427bad8 @file="/home/sun/environment/input_picture_demo/tmp/1574906055-7401-0001-8476/vai.jpg", @original_filename=nil, @content_type="image/jpeg">
(byebug) model
#<Article id: nil, title: nil, thumbnail: nil, dimension: nil, created_at: nil, updated_at: nil>
(byebug) model.dimension = ::MiniMagick::Image.open(file.file)[:dimensions].join "x"
"660x485"

Khá đơn giản và dễ hiểu đúng không? Mình sẽ tiếp tục với cách số 2.

Cách 2: Sử dụng gem image-size

Với cách số 1, các file ở định dạng đặc biệt như .swf, .tiff, .webp, .... sẽ không thể lấy được dimension. Vì vậy, mình sẽ sử dụng gem image-size để lấy được dimension cho nhiều định dạng file hơn. Đầu tiên các bạn cần cài đặt gem này trong Gemfile :

gem 'image_size', '~> 2.0'

Và cũng tạo process store_dimension tương tự:

def store_dimensions
  if file && Settings.image_extensions.include?(file.content_type) && model
   image_size = ImageSize.path file.path
   model.dimension = "#{image_size.width}x#{image_size.height}"
  end
 end

Cách 3: Sử dụng gem fast-image

So với image-size, gem fast-image mạnh mẽ hơn trong việc mở ảnh gà get size từ 1 url public.

FastImage will follow up to 4 HTTP redirects to get the image.

Cách sử dụng cũng tương đối đơn giản, sau khi cài đặt gem:

gem 'fastimage'

Ta cũng làm 1 process store_dimension :

def store_dimensions
  if file && Settings.image_extensions.include?(file.content_type) && model
   image_size = FastImage.size file.path
   model.dimension = "#{image_size.width}x#{image_size.height}"
  end
 end

Ngoài ra, bạn có thể lấy trực tiếp size từ 1 public url, thay vì phải tạo process thông qua uploader:

FastImage.size("http://stephensykes.com/images/ss.com_x.gif")

Đơn giản phải không.

Bài viết của mình đến đây là kết thúc, hy vọng nó hữu ích với các bạn.


References:

https://github.com/sdsykes/fastimage

https://github.com/carrierwaveuploader/carrierwave/wiki/How-to:-Get-image-dimensions

https://github.com/toy/image_size


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.