Một số vấn đề với khi upload file ảnh với rails + carrierwave.

Khi làm chức năng upload file ở với gem carrierwave của rails, mình gặp phải 3 vấn đề nhỏ:

 • Làm sao để validate extension của file ở client side và server side?
 • Làm sao để preview được ảnh ngay sau khi chọn? Mình sẽ chia sẻ cách giải quyết của mình trong 2 vấn đề đó.

Tạo form

Đầu tiên nhớ là bạn đã install carrierwave:

gem 'carrierwave', '1.1.0'
gem 'mini_magick', '4.7.0'

Giả sử mình có một model Article với 2 trường title, thumbnail như sau:

class Article < ApplicationRecord
 mount_uploader :thumbnail, ImageUploader
 validates :title, presence: true
end
class CreateArticles < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :articles do |t|
   t.string :title
   t.string :thumbnail
   t.timestamps
  end
 end
end

Tạo routes, controllers và views cho form

Rails.application.routes.draw do
 resource :articles
end
class ArticlesController < ApplicationController
 def new
  @article = Article.new
 end

 def create
  @article = Article.new article_params
  if @article.save
   redirect_to article_path(@article)
  else
   render :new
  end
 end

 def show
  @article = Article.find parmas[:id]
 end

 private

 def article_params
  params.require(:article).permit :thumbnail, :title
 end
end
#app/views/articles/new.html.erb
<div class="col-md-4" style="padding: 88px 0 0 85px;">
 <%= form_for @article do |f|%>
  <div class="form-group">
   <%= f.label :title, "Title: " %>
   <%= f.text_field :title, class: "form-control" %>
  </div>
  <div class="form-group">
   <%= f.label :thumbnail, "Select a picture:" %>
   <%= f.file_field :thumbnail, class: "form-control" %>
  </div>
  <%= f.submit "Submit" %>
 <% end %>
</div>

Mình sẽ thêm 1 đoạn initializers để add errors_message vào dưới mỗi field trong form:

# Tạo file config/initializers/form_error.rb
ActionView::Base.field_error_proc = Proc.new do |html_tag, instance_tag|
 fragment = Nokogiri::HTML.fragment(html_tag)
 field = fragment.at('input,select,textarea')

 model = instance_tag.object
 error_message = model.errors.full_messages.join(', ')

 html = if field
  field['class'] = "#{field['class']} invalid"
  html = <<-HTML
  #{fragment.to_s}
  <p class="error">#{error_message}</p>
  HTML
  html
 else
  html_tag
 end

 html.html_safe
end

Và ta có được một form như sau:

Validate extension của file

Bây giờ, để thực hiện validate extension của file , mình sẽ chia sẻ 2 cách:

 • Validate client side: Sử dụng javascript.
 • Validate model level : Sử dụng validate ở class uploader của carrierwave

Để validate ở client side ta bắt sự kiện onchange ở file_field như sau:

<%= f.file_field :thumbnail, class: "form-control", onchange: "validateFiles(this);" %>

Và thêm 1 đoạn javascript:

function validateFiles(inputFile) {
 var extErrorMessage = "File bạn muốn tải lên không đúng định dạng!";
 var allowedExtension = ["jpg", "jpeg", "png", "gif"];

 var extName;
 var extError = false;

 $.each(inputFile.files, function() {
  extName = this.name.split('.').pop();
  if ($.inArray(extName, allowedExtension) == -1) {extError=true;};
 });
 if (extError) {
  window.alert(extErrorMessage);
  $(inputFile).val('');
 };
}

Và nó chạy như sau:

Nhưng với cách nói trên, khi browser tắt js, thì nó trở lên vô dụng. Vì vậy, mình thường thực hiện validate ở model level. Carrierwave cung cấp cho bạn method extension_whitelist để validate extension trong class CarrierWave::Uploader::Base.

class ImageUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 storage :file

 def store_dir
  "uploads/#{model.class.to_s.underscore}/#{mounted_as}/#{model.id}"
 end

 def extension_whitelist
  %w(jpg jpeg gif png)
 end
end

Thêm I18n cho message :

en:
 errors:
  messages:
   extension_whitelist_error: "Your file was wrong extensions."

Và phần validation sẽ chạy như thế này:

Preview file ảnh ngay sau khi chọn

Để preview được ảnh ngay sau khi chọn file (mà chưa upload lên server) , đầu tiên mình sẽ thay đổi nút select file 1 chút:

#new.html.erb
<div class="col-md-4" style="padding: 88px 0 0 85px;">
 <%= form_for @article do |f|%>
  <div class="form-group">
   <%= f.label :title, "Title: " %>
   <%= f.text_field :title, class: "form-control" %>
  </div>
  <div class="form-group">
   <p>Select a picture:</p>
   <label id="image-label" class="image-hover" for="article_thumbnail">
    <%= image_tag "default.png", id: "thumbnail-img", size: "200x200" %>
   </label>
   <%= f.file_field :thumbnail, class: "form-control none" %>
  </div>
  <%= f.submit "Submit" %>
 <% end %>
</div>

Ảnh "default.png" các bạn tải tại đây và cho vào assets/images. Thêm 1 chút css:

.none {
 display: none;
}

.image-hover{
 &:hover {
  opacity: 0.5;
  transition: all 0.3s ease;
 }
 cursor: pointer;
}

Và ta được 1 cái field chọn ảnh như sau:

Ta sử dụng class FileReader của js để thực hiện chức năng preview ảnh:

$(document).on('ready', function() {
 handle_preview($("#article_thumbnail"), $("#thumbnail-img"));
});

function readURL(input, image) {
 if (input.files && input.files[0]) {
  var reader = new FileReader();
  reader.onload = function(e) {
   image.attr('src', e.target.result);
  }
  reader.readAsDataURL(input.files[0]);
 }
}

function handle_preview(input_tag, image){
 input_tag.change(function(e){
  var file = e.target.files[0];
  readURL(e.target, image);
 });
}

Và việc chức năng preview ảnh đã hoàn thành:

Mình đã viết hàm handleprevew(input_tag, image) theo cách dễ sử dụng lại nhất. Bạn chỉ cần lấy được id của thẻ input[type="file"] và id của ảnh label của nó là được.

Bài viết của mình đến đây là kết thúc.


Refernces:

https://github.com/carrierwaveuploader/carrierwave/wiki/CarrierWave-and-multiple-databases https://github.com/carrierwaveuploader/carrierwave/wiki/CarrierWave-and-multiple-databases


All Rights Reserved