+10

Build RestFul API Laravel Authenticator (Có Demo)

API Authenticator vẫn thường được dùng cho việc register hay login vào hệ thống hoặc dịch vụ của chúng ta. Khi người dùng tạo mới tài khoản với username và password phía server sẽ insert thông tin đó vào database rồi trả về 1 access_token.

Mục đích của việc generate cho client access_token này để xác thực thiết bị này đã được đăng ký trên hệ thống của chúng ta tránh việc những khách không mời mà đến, các bạn cũng biết rằng việc call liên tục lên server sẽ gây tắc nghẽn hệ thống nghiệm trọng.

Bây giờ chúng ta sẽ build 1 vài api cơ bản như sau có áp dụng API Authenticator, ở đây mình sẽ dùng 1 framework rất hữu ích thực thi việc này đó là Laravel Passport .

Yêu cầu:

 1. Đã cài đặt Composer (Hướng dẫn cài đặt)
 2. Đã cài Laravel

Bạn đừng lo lắng nếu chưa cài đặt Laravel mình sẽ hướng dẫn ngay dưới đây.

1. Cài đặt Laravel

Rất đơn giản hãy chạy command dưới đây:

composer global require laravel/installer

Sau khi cài đặt thành công bạn gõ command laravel --version nếu kết quả như sau là thành công!

SUCCESS: Laravel Installer 3.1.0

Failed: laravel: command not found

Giải pháp :

Bạn cần cài đặt những extension cần thiết của PHP để Laravel có thể install thành công. Sau đó mới run lại command trên: composer global require laravel/installer

Extension laravel yêu cầu:

PHP >= 7.1.3

BCMath PHP Extension

Ctype PHP Extension

JSON PHP Extension

Mbstring PHP Extension

OpenSSL PHP Extension

PDO PHP Extension

Tokenizer PHP Extension

XML PHP Extension

2. Tạo project và cài Passport

Sau khi hoàn thành bước số 1 bạn có thể tạo project demo của mình rồi.

Tên project mình để: author-api

Terminal: composer create-project --prefer-dist laravel/laravel author-api

Sau khi anh em rót nước pha trà xong xuôi thì em composer nó cũng tạo xong project được tích hợp laravel 7.12.0 ( đây là phiên bản mới nhất mình dùng)

Màn hình khởi tạo thành công như sau:

Tiếp đến bạn thêm Laravel Passport nhé, cũng rất đơn giản thôi

cd path_of_project

composer require laravel/passport

Phiên bản hiện tại là : "laravel/passport": "^9.2"

3. Config DB và Passport

Mở file .env để chỉnh sửa thông tin db mà bạn muốn project mình sử dụng

DB_DATABASE=laravel

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

Hãy thay 3 thông tin trên.

Tạo Migrations:

 1. Employee table ( username, email, name, pass )
 2. Job User (name, major, job, company)

Với 2 table trên chúng ta sẽ tạo lần lượt 2 migrate như dưới đây.

Table Employees:

php artisan make:migration create_employees_table --create=employees

Trong migration bạn thêm code như sau để khởi tạo bảng:

Schema::create('employees', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->timestamps();
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->string('pass');
      $table->string('username');
    });

Table Jobs:

php artisan make:migration create_jobs_table --create=jobs

Trong file migration bạn hãy thêm :

$table->id();
$table->timestamps();
$table->string('name');
$table->string('major');
$table->string('job');
$table->string('company');

Sau khi các bạn đã thực hiện xong hãy chạy lệnh và quan sát kết quả : php artisan migrate

Success! :

Migrating: 2020_06_16_032953_create_jobs_table
Migrated: 2020_06_16_032953_create_jobs_table (0.03 seconds)

Create 2 model tương ứng:

php artisan make:model Employee
php artisan make:model Job

Config Laravel Passport

Đây là bước quan trọng nhất! Mình sẽ thực hiện chậm để bạn có thể xem nó kỹ càng hơn.

Open class App\Employee

Thêm khai báo thư viện : use Laravel\Passport\HasApiTokens;

Và thêm : use Notifiable, HasApiTokens;

Open class app/Providers/AuthServiceProvider và thêm như sau:

AuthServiceProvider.php

class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * The policy mappings for the application.
   *
   * @var array
   */
  protected $policies = [
     'App\Model' => 'App\Policies\ModelPolicy',
  ];

  /**
   * Register any authentication / authorization services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    $this->registerPolicies();
    Passport::routes();
  }
}

Thực hiện việc này xong là bạn đã hoàn thành 80% phần việc cài đặt Passport có thể hoạt động rồi.

Tiếp đến, open file config/auth

Thay thế line 45'driver' => 'token', => 'driver' => 'passport',

4. Khởi tạo Authenticator Controller

php artisan make:controller API/BaseController

BaseController.php

class BaseController extends Controller
{
  /**
   * success response method.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function sendResponse($result, $message)
  {
    $response = [
      'success' => true,
      'data'  => $result,
      'message' => $message,
    ];


    return response()->json($response, 200);
  }


  /**
   * return error response.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function sendError($error, $errorMessages = [], $code = 404)
  {
    $response = [
      'success' => false,
      'message' => $error,
    ];


    if(!empty($errorMessages)){
      $response['data'] = $errorMessages;
    }


    return response()->json($response, $code);
  }
}

php artisan make:controller API/EmployeeAuthor

EmployeeAuthor.php

class EmployeeAuthor extends BaseController
{
  public function register(Request $request)
  {
    $validatedData = $request->validate([
      'name' => 'required|max:55',
      'email' => 'email|required|unique:users',
      'pass' => 'required|confirmed'
    ]);

    $validatedData['pass'] = bcrypt($request->pass);

    $user = Employee::create($validatedData);

    $accessToken = $user->createToken('authToken')->accessToken;
    $data['employee'] = $user;
    $data['access_token'] = $accessToken;

    return sendResponse($data, "Employee created successful");
  }

  public function login(Request $request)
  {
    $loginData = $request->validate([
      'username' => 'email|required',
      'pass' => 'required'
    ]);

    if (!auth()->attempt($loginData)) {
      return response(['message' => 'Invalid Credentials']);
    }

    $accessToken = auth()->user()->createToken('authToken')->accessToken;
    $data['employee'] = auth()->user();
    $data['access_token'] = $accessToken;

    return response($data, "Login successful!");

  }
}

Thêm Resource Job

php artisan make:resource JobRES

Khởi tạo JobAll Controller

JobAll.php

class JobAll extends Controller
{
  public function index()
  {
    $ceos = Job::all();
    return response([ 'job' => JobRES::collection($ceos), 'message' => 'Retrieved successfully'], 200);
  }

  public function store(Request $request)
  {
    $data = $request->all();

    $validator = Validator::make($data, [
      'name' => 'required|max:255',
      'major' => 'required|max:255',
      'job' => 'required|max:255',
      'company' => 'required'
    ]);

    if($validator->fails()){
      return response(['error' => $validator->errors(), 'Validation Error']);
    }

    $job = Job::create($data);

    return response([ 'job' => new JobRES($job), 'message' => 'Created successfully'], 200);
  }

  public function show(Job $job)
  {
    return response([ 'job' => new JobRES($job), 'message' => 'Retrieved successfully'], 200);

  }

  public function update(Request $request, Job $job)
  {

    $job->update($request->all());

    return response([ 'job' => new JobRES($job), 'message' => 'Retrieved successfully'], 200);
  }

  public function destroy(Job $job)
  {
    $job->delete();

    return response(['message' => 'Deleted']);
  }
}

Tiếp theo bạn cần khai báo các Routes để server có thể nhận diện các API bạn đã tạo ở trên.

Open file routes.api.php

Route::post('/register', 'API\EmployeeAuthor@register');
Route::post('/login', 'API\EmployeeAuthor@login');

Route::apiResource('/job', 'API\JobAll')->middleware('auth:api');

5. Run DEMO

Vậy là quá trình cài đặt và coding project đã xong bây giờ bạn sẽ tiến hành chạy demo xem kết quả ra sao 😄

Đầu tiên bạn cần chạy lệnh : php artisan passport:install

Nó sẽ generate ra 2 cái secret key :

Personal access client created successfully.

Client ID: 1

Client secret: NcuUcYGj93eLqrLfH5TCAvChR6xpdA556Aqu61jv

Password grant client created successfully.

Client ID: 2

Client secret: eDnIkv4VXGKhhfT92iYOdso2BhVGTkGSGavItl7d

Tiếp đến bạn cần chạy lệnh sau từ root project:

php artisan serve

Bạn đã có domain để call api mặc định là http://127.0.0.1:8000

Chỉnh sửa file config.auth.php

Line 71: Bạn cần set 'model' => App\Employee::class,

Do chúng ta cần authen cho model Employee chứ không phải User như mặc định.

Giờ chúng ta chạy thử API register nhé!

API - Register DONE

API - Create A Job

Vậy là bạn đã tạo 1 Job IT cho user có tên là ThanhViet. Trong thực tế bạn cần check thông tin require như ngày tháng năm sinh và email để xác định đúng user (name = ThanhViet) đã thực hiện thao tác insert này nhằm mục đích bảo mật hơn.

Nhưng ở demo này bạn có thể thấy với access_token tạo ra là duy nhất và phải bắt buộc có mới thực hiện call api/job cho nên nó cũng khá an toàn thông tin trên server mình rồi.

Lưu ý :

Bạn phải truyền tham số Authorization trong Postman như sau:

Tương tự những API khác bạn có thể chủ động khám phá nhé!

6. Tổng kết

Trên đây là phần sử dụng Laravel Passport để tạo RESTFUL API Authentication một cách đầy đủ, mình hy vọng bài viết sẽ đem lại sự hữu ích tới các bạn đang cần. Nếu bạn có vướng mắc hoặc có câu hỏi hãy để dưới phần comment mình sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất nha! Happy coding ^^


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.