+1

Build game Plane Of War by Ruby and Gosu - Part 1

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn build một con game nhỏ nhỏ, mục đích chính của việc này là vừa "Luyện Chưởng Ruby" vừa làm game. 😄

Để phục vụ cho việc build game cũng như view ban đầu hay là một thứ gì đó chuyên dụng phục vụ cho việc này nên ở bài viết này mình sẽ sử dụng Gosu. Thư viện này theo mình tìm hiểu được thì nó cũng là một thư viện mạnh trong việc làm game của Ruby và C++. Nó cho phép mình phát triển trên macOS, Windows, Linux (bao gồm Raspbian) và IOS. Về gosu thì nó rất nhẹ, và như các bạn nào làm game rồi thì sẽ biết rằng là thường thì nó sẽ chạy trong main or update,... để cập nhật trạng thái của sự vật sự việc liên tục thì Gosu nó cũng k phải là ngoại lệ, nó được chạy liên tục trong hàm update và nó là game window. Và dĩ nhiên nó chỉ có đồ họa 2D được hỗ trợ bởi OpenGL, nó cũng cung cấp cho chúng ta những phương thức liên quan đến sound, animation, music, keyboard, input, mouse event...

1. Game idea

Con game hôm nay mình giới thiệu là game bắn máy bay kinh điển mà thường thì các engine nào vừa start thì mọi người đều hướng đến để tiếp cận.

Game bắn máy bay này thì mình sẽ có một plane(player) ở phía bên phải or phía duới, tùy các bạn, và plane địch thì sẽ bay đối diện với mình và mục tiêu của mình là phải bắn hạ những máy bay đó càng nhiều càng tốt.

Mỗi lượt chơi player sẽ có 3 mạng tương ứng với số máy bay bay qua player mà chưa bắn chết. Trong quá trình chơi thì sẽ có những ngôi sao hiện ra để mình có thể ăn nó và quy đổi ra 10 điểm mỗi sao.

Ở bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đến một số phần cơ bản của game, và đến phần thứ 2 sẽ là phần hoàn thiện nó. OK. Lét gâu. 😄

2. Start

Để làm được game này thì đầu tiên bạn phải cài đặt gosu đã rồi sau đó mình sẽ học những module, những phần cơ bản cần có đã, và sau đó mới hoàn thiện được.

2.1 Install Gosu

Ở đây thì mình dùng linux nên mình sẽ hướng dẫn linux nhé, còn các bạn k dùng thì có thể tham khảo wiki của gosu để biết nhé

# Dependencies for both C++ and Ruby
sudo apt-get install build-essential libsdl2-dev libsdl2-ttf-dev libpango1.0-dev \
  libgl1-mesa-dev libopenal-dev libsndfile-dev libmpg123-dev \
  libgmp-dev
# install gosu
gem install gosu

Để kiểm tra xem được hay chưa thì bạn gõ irb để vô ruby console, sau đó gõ

require "gosu"
=> true

Nếu là true thì OK, còn k phải true thì bạn biết phải làm gì rồi đấy. 😄 Sau khi cài đặt xong xuôi thì các bạn hay tạo một folder chứa source code như sau nhé.

Plane-of-war
  ├── images
  │   ├── Bullet
  │   └── Plane
  ├── scripts
  └── sounds

Các bạn nhìn vào tên thì có thể đoán được mục đích để làm gì rồi đúng k ạ. mình sẽ chia ra cho dễ quản lý để tránh việc code và image và sound chung một folder. :v

2.2 Overriding Window callbacks

Tất cả các game từ Gosu thì đều kế thừa từ Gosu::Window, bạn có thể theo dõi dưới đây

require "gosu"

class GameManager < Gosu::Window
 def initialize
  super 1200, 900
  self.caption = "Cuộc Chiến Không Trung"
 end

 def update
 end

 def draw
 end
end

GameManager.new.show

Ở đây mình sẽ tạo một cửa sổ với kích thước là 1200x900, tuy nhiên nếu bạn muốn nó full screen thì bạn sẽ thêm tham số fullscreen => true vào sau 900.

super 1200, 900, true

update() and draw() are overrides of methods defined by Gosu::Window. update() is called 60 times per second by default, and should contain the main game logic, such as moving objects around, or testing for collisions.

draw() is usually called 60 times per second, but may be skipped for performance reasons. It should contain code to redraw the whole scene, but no game logic.

Then follows the main program. We create a window and call its show() method, which does not return until the window has been closed by the user or by calling close(). This is the main loop of the game.

update, draw là 2 method được override lại từ Gosu::Window.update và chúng đều được gọi 60 lần mỗi giây.

udpate là method chứa logic chính của game, cũng như là di chuyển, bắn, hay là va chạm vật lý.

Còn draw thì nó cũng chạy tương tự nhưng chức năng của nó không như update mà nó chưa code để render object lên scense(màn hình trong làm game).

Sau khi chúng ta create một window rồi thì chúng ta sẽ phải show ra bằng cách gọi Class GameManager.new.show để show window ra và chạy, ngược với hàm show thì chúng ta sẽ có hàm close để đóng cửa sổ lại. 😄. Game thì phải có hình ảnh, và phần tiếp theo là việc sử dụng hình ảnh như thế nào.

2.3 Using Images

require "gosu"

class GameManager < Gosu::Window
 def initialize
  super 1200, 900
  self.caption = "Cuộc Chiến Không Trung"
  
  @backgroud_image = Gosu::Image.new("images/BG.png", :tileable => true)
 end

 def update
 end

 def draw
   @backgroud_image.draw(0, 0, 0)
 end
end

GameManager.new.show

Về tất cả sourse hình ảnh cũng như code hay là sound thì nó đều nằm trong repo rồi, cuối bài mình sẽ gắn link. Gosu::Image#initialize nó có 2 tham số, 1 là filename 2 là option dạng hash {}. Ở đây mình có set tileable là true, để giải thích rõ hơn thì mọi người có thể thao khảo thêm ở Basic Concepts

Khi khai báo new image không thôi thì chưa đủ, chúng ta phải render ảnh nó ra nữa, bằng cách mình phải dùng hàm draw để luôn luôn render. Nó có 3 tham số quan trọng là x, y, z và gốc nó nằm ở góc trên bên trái của cửa sổ.

2.4 Player & Movement

class Player
 def initialize
  @player = Gosu::Image.new("images/Plane/Fly_1.png", :tileable => true)

  @x = @y = @vel_x = @vel_y = 0.0
 end

 def wrap x, y
  puts "Warping..."
  @x, @y = x, y
 end

 def up
  puts "up ..."
  @vel_y += Gosu.offset_y(0, 0.5)
 end

 def down
  puts "down ..."
  @vel_y -= Gosu.offset_y(0, 0.5)
 end

 def front
  puts "front"
  @vel_x += Gosu.offset_x(90, 0.5)
 end

 def back
  puts "back"
  @vel_x -= Gosu.offset_x(90, 0.5)
 end

 def move
  @x += @vel_x
  @y += @vel_y
  @x %= 1200
  @y %= 900

  @vel_x *= 0.95
  @vel_y *= 0.95
 end

 def draw
  @player.draw_rot(@x, @y, 1, 0)
 end
end

Bạn có thấy trong code có đoạn ofsset_x / offset_y thì nó cũng giống như sin / cos thôi. Nếu như player di chuyển 100px mỗi frame ở góc 30 độ, thì nó sẽ là offset_x(30, 100) khi di chuyển ngang, và offset_y(30, 100) cho việc di chuyển dọc.

Ở đây mình dùng draw_rot là bơi vì draw_rot nó lấy giữa ảnh làm tâm, chứ k phải ai kia (draw) render ảnh ở góc. 😄

...
require "gosu"

class GameManager < Gosu::Window
 def initialize
  ...
  @player = Player.new
  @player.wrap(600, 450)
 end

 def update
  if Gosu.button_down?(Gosu::KB_LEFT) || Gosu::button_down?(Gosu::GP_LEFT)
   @player.back
  end

  if Gosu.button_down?(Gosu::KB_RIGHT) || Gosu::button_down?(Gosu::GP_RIGHT)
   @player.front
  end

  if Gosu.button_down?(Gosu::KB_UP) || Gosu::button_down?(Gosu::GP_BUTTON_0)
   @player.up
  end

  if Gosu.button_down?(Gosu::KB_DOWN) || Gosu::button_down?(Gosu::GP_BUTTON_0)
   @player.down
  end
  @player.move
 end
...
end

GameManager.new.show

Gosu cũng cung cấp cho chúng ta một số hàm để check input như button_down, button_up. Tương tự với các button di chuyển là các hàm di chuyển. Đơn giản đúng k ạ.

2.5 Simple animation


class Player
 def initialize
   ...
  @flying_anim = init_animation_for "Fly", 2
  ...
 end
 
 def draw
  @player = @flying_anim[Gosu.milliseconds / 100 % @flying_anim.size]
  @player.draw_rot(@x, @y, 1, 0)
 end
 
 private
 def init_animation_for name, max_length
  max_length.times.map do |id|
   Gosu::Image.new("images/Plane/#{name}_#{id + 1}.png", :tileable => true)
  end
 end
end

Đối với animation thì nó là một chuỗi sự kiện đổi hình ảnh liên tục để tạo ra hiệu ứng chuyển động, cơ bản nó là vậy, còn ngày nay thì mọi người hầu hết thì đều sử dụng xương để kết nối chuyển động cho linh hoạt.

Tương tự ơ đây, mình tạo một mảng hình ảnh của hành động flying và ở hàm draw mình sẽ đổi hình ảnh liên tục theo thứ tự là OK. Hàm milliseconds là hàm đếm mili giây từ lúc ban đầu game start. neen mình sẽ dùng công thức này để đổi ảnh theo thứ tự liên tục.

2.6 Text and sound

....
class GameManager < Gosu::Window
 def initialize
  ...
  @font = Gosu::Font.new(20)

  # Gosu::Song to play background sound
  @bg_sound = Gosu::Song.new("sounds/bg_sound.mp3")
  @bg_sound.play(true)
 end
 
 def draw
 ...
  @font.draw("SCORE: #{@player.score}", 10, 10, ZOrder::UI, 1.0, 1.0, Gosu::Color::YELLOW)
 end
end

Ở đây với text thì mình sử dụng font 20 và draw ở vị trí góc trái trên cùng nhé, còn sound thì ở đây mình sử dụng background music. Lưu ý rằng là nếu dùng để chơi background music thì dùng Gosu::Song và play loop, còn effect sound thì chúng ta dùng Gosu::Sample

SUMMARY

Như vậy thì ở trên mình cũng đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn dùng Gosu + Ruby để build game và các module nhỏ như thế nào rồi. Đây chỉ là một số phần nhỏ của game thôi, ở phần sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện con game này cũng với từng nấy module mà mình đã giới thiệu, nhưng phát triển ra một tí nữa.

Để có source toàn bộ thì xin mời bạn truy cập vào Repo của mình:

https://github.com/TranHaiQuan/Game-Plane-of-War-Ruby-Gosu

Tài liệu tham khảo

https://github.com/gosu/gosu/wiki/Ruby-Tutorial


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.