+17

Clean Code Javascript 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 37)

Chào buổi sáng mọi người, hãy cũng nhau cưỡi ngựa xem hoa, cưỡi tên lửa ngắm đài điểu những Ví dụ về clean code. Cứ xem bài viết này như là một Checklist cho chúng ta tự Review Code của mình trước khi commit.

OK cùng ngồi xuống uống miếng bánh ăn miếng nước và GÉT GÔ nào....

Variables

Sử dụng tên biến có nghĩa

Not Good

const yyyymmdstr = moment().format('YYYY/MM/DD');

Good

const currentDate = moment().format('YYYY/MM/DD');

Sử dụng cùng từ vựng cho cùng loại biến

Not Good

getUserInfo();
getClientData();
getCustomerRecord();

Good

getUser();

Sử dụng các tên có thể tìm kiếm được

Not Good

// 86400000 là cái gì?
setTimeout(blastOff, 86400000);

Good

// Khai báo chúng như một biến global.
const MILLISECONDS_IN_A_DAY = 86400000;
setTimeout(blastOff, MILLISECONDS_IN_A_DAY);

Sử dụng những biến có thể giải thích được

Not Good

const address = 'One Infinite Loop, Cupertino 95014';
const cityZipCodeRegex = /^[^,\\]+[,\\\s]+(.+?)\s*(\d{5})?$/;
saveCityZipCode(address.match(cityZipCodeRegex)[1], address.match(cityZipCodeRegex)[2]);

Good

const address = 'One Infinite Loop, Cupertino 95014';
const cityZipCodeRegex = /^[^,\\]+[,\\\s]+(.+?)\s*(\d{5})?$/;
const [, city, zipCode] = address.match(cityZipCodeRegex) || [];
saveCityZipCode(city, zipCode);

Tường minh mọi thứ

Not Good

const locations = ['Austin', 'New York', 'San Francisco'];
locations.forEach((l) => {
 doStuff();
 doSomeOtherStuff();
 // ...
 // ...
 // ...
 // `l` làm cái gì vậy?
 dispatch(l);
});

Good

const locations = ['Austin', 'New York', 'San Francisco'];
locations.forEach((location) => {
 doStuff();
 doSomeOtherStuff();
 // ...
 // ...
 // ...
 dispatch(location);
});

Đừng thêm những thứ không cần thiết

Not Good

const Car = {
 carMake: 'Honda',
 carModel: 'Accord',
 carColor: 'Blue'
};

function paintCar(car, color) {
 car.carColor = color;
}

Good

const Car = {
 make: 'Honda',
 model: 'Accord',
 color: 'Blue'
};

function paintCar(car, color) {
 car.color = color;
}

Sử dụng những tham số mặc định thay vì kiểm tra các điều kiện lòng vòng

Not Good

function createMicrobrewery(name) {
 const breweryName = name || 'Hipster Brew Co.';
 // ...
}

Good

function createMicrobrewery(breweryName = 'Hipster Brew Co.') {
 // ...
}

Functions

Đối số của hàm

Lý tưởng là ít hơn hoặc bằng 2. Not Good

function createMenu(title, body, buttonText, cancellable) {
 // ...
}

Good

function createMenu({ title, body, buttonText, cancellable }) {
 // ...
}

createMenu({
 title: 'Foo',
 body: 'Bar',
 buttonText: 'Baz',
 cancellable: true
});

Một Function chỉ nên giải quyết một vấn đề

Not Good

function emailClients(clients) {
 clients.forEach((client) => {
  const clientRecord = database.lookup(client);
  if (clientRecord.isActive()) {
   email(client);
  }
 });
}

Good

function emailClients(clients) {
 clients
  .filter(isClientActive)
  .forEach(email);
}

function isClientActive(client) {
 const clientRecord = database.lookup(client);
 return clientRecord.isActive();
}

Tên hàm phải nói ra được những gì chúng làm

Not Good

function addToDate(date, month) {
 // ...
}

const date = new Date();

// Khó để biết được hàm này thêm gì thông qua tên hàm.
addToDate(date, 1);

Good

function addMonthToDate(month, date) {
 // ...
}

const date = new Date();
addMonthToDate(1, date);

Hàm chỉ nên có một lớp trừu tượng

Not Good

function parseBetterJSAlternative(code) {
 const REGEXES = [
  // ...
 ];

 const statements = code.split(' ');
 const tokens = [];
 REGEXES.forEach((REGEX) => {
  statements.forEach((statement) => {
   // ...
  });
 });

 const ast = [];
 tokens.forEach((token) => {
  // lex...
 });

 ast.forEach((node) => {
  // parse...
 });
}

Good

function tokenize(code) {
 const REGEXES = [
  // ...
 ];

 const statements = code.split(' ');
 const tokens = [];
 REGEXES.forEach((REGEX) => {
  statements.forEach((statement) => {
   tokens.push( /* ... */ );
  });
 });

 return tokens;
}

function lexer(tokens) {
 const ast = [];
 tokens.forEach((token) => {
  ast.push( /* ... */ );
 });

 return ast;
}

function parseBetterJSAlternative(code) {
 const tokens = tokenize(code);
 const ast = lexer(tokens);
 ast.forEach((node) => {
  // parse...
 });
}

Xóa code trùng lặp

Not Good

function showDeveloperList(developers) {
 developers.forEach((developer) => {
  const expectedSalary = developer.calculateExpectedSalary();
  const experience = developer.getExperience();
  const githubLink = developer.getGithubLink();
  const data = {
   expectedSalary,
   experience,
   githubLink
  };

  render(data);
 });
}

function showManagerList(managers) {
 managers.forEach((manager) => {
  const expectedSalary = manager.calculateExpectedSalary();
  const experience = manager.getExperience();
  const portfolio = manager.getMBAProjects();
  const data = {
   expectedSalary,
   experience,
   portfolio
  };

  render(data);
 });
}

Good

function showEmployeeList(employees) {
 employees.forEach((employee) => {
  const expectedSalary = employee.calculateExpectedSalary();
  const experience = employee.getExperience();

  let portfolio = employee.getGithubLink();

  if (employee.type === 'manager') {
   portfolio = employee.getMBAProjects();
  }

  const data = {
   expectedSalary,
   experience,
   portfolio
  };

  render(data);
 });
}

Thiết lập những đối tượng mặc định với Object.assign

Not Good

const menuConfig = {
 title: null,
 body: 'Bar',
 buttonText: null,
 cancellable: true
};

function createMenu(config) {
 config.title = config.title || 'Foo';
 config.body = config.body || 'Bar';
 config.buttonText = config.buttonText || 'Baz';
 config.cancellable = config.cancellable === undefined ? config.cancellable : true;
}

createMenu(menuConfig);

Good

const menuConfig = {
 title: 'Order',
 // User did not include 'body' key
 buttonText: 'Send',
 cancellable: true
};

function createMenu(config) {
 config = Object.assign({
  title: 'Foo',
  body: 'Bar',
  buttonText: 'Baz',
  cancellable: true
 }, config);

 // config now equals: {title: "Order", body: "Bar", buttonText: "Send", cancellable: true}
 // ...
}

createMenu(menuConfig);

Đừng sử dụng các flag như đối số của hàm

Not Good

function createFile(name, temp) {
 if (temp) {
  fs.create(`./temp/${name}`);
 } else {
  fs.create(name);
 }
}

Good

function createFile(name) {
 fs.create(name);
}

function createTempFile(name) {
 createFile(`./temp/${name}`);
}

Tránh những ảnh hưởng không cần thiết

VD1: Not Good

// Biến toàn cục được tham chiếu bởi hàm dưới đây.
// Nếu chúng ta có một hàm khác sử dụng name, nó sẽ trở thành một array
let name = 'Ryan McDermott';

function splitIntoFirstAndLastName() {
 name = name.split(' ');
}

splitIntoFirstAndLastName();

console.log(name); // ['Ryan', 'McDermott'];

Good

function splitIntoFirstAndLastName(name) {
 return name.split(' ');
}

const name = 'Ryan McDermott';
const newName = splitIntoFirstAndLastName(name);

console.log(name); // 'Ryan McDermott';
console.log(newName); // ['Ryan', 'McDermott'];

Đừng Override những function hoặc biến toàn cục

Not Good

Array.prototype.diff = function diff(comparisonArray) {
 const hash = new Set(comparisonArray);
 return this.filter(elem => !hash.has(elem));
};

Good

class SuperArray extends Array {
 diff(comparisonArray) {
  const hash = new Set(comparisonArray);
  return this.filter(elem => !hash.has(elem));
 }
}

Ưu tiên functional programming hơn là imperative programming

Ưu tiên lập trình theo hướng function hơn lập trình theo từng lệnh. Not Good

const programmerOutput = [
 {
  name: 'Uncle Bobby',
  linesOfCode: 500
 }, {
  name: 'Suzie Q',
  linesOfCode: 1500
 }, {
  name: 'Jimmy Gosling',
  linesOfCode: 150
 }, {
  name: 'Gracie Hopper',
  linesOfCode: 1000
 }
];

let totalOutput = 0;

for (let i = 0; i < programmerOutput.length; i++) {
 totalOutput += programmerOutput[i].linesOfCode;
}

Good

const programmerOutput = [
 {
  name: 'Uncle Bobby',
  linesOfCode: 500
 }, {
  name: 'Suzie Q',
  linesOfCode: 1500
 }, {
  name: 'Jimmy Gosling',
  linesOfCode: 150
 }, {
  name: 'Gracie Hopper',
  linesOfCode: 1000
 }
];

const INITIAL_VALUE = 0;

const totalOutput = programmerOutput
 .map((programmer) => programmer.linesOfCode)
 .reduce((acc, linesOfCode) => acc + linesOfCode, INITIAL_VALUE);

Đóng gói các điều kiện

Not Good

if (fsm.state === 'fetching' && isEmpty(listNode)) {
 // ...
}

Good

function shouldShowSpinner(fsm, listNode) {
 return fsm.state === 'fetching' && isEmpty(listNode);
}

if (shouldShowSpinner(fsmInstance, listNodeInstance)) {
 // ...
}

Tránh điều kiện tiêu cực

Not Good

function isDOMNodeNotPresent(node) {
 // ...
}

if (!isDOMNodeNotPresent(node)) {
 // ...
}

Good

function isDOMNodePresent(node) {
 // ...
}

if (isDOMNodePresent(node)) {
 // ...
}

Tránh điều kiện

Not Good

class Airplane {
 // ...
 getCruisingAltitude() {
  switch (this.type) {
   case '777':
    return this.getMaxAltitude() - this.getPassengerCount();
   case 'Air Force One':
    return this.getMaxAltitude();
   case 'Cessna':
    return this.getMaxAltitude() - this.getFuelExpenditure();
  }
 }
}

Good

class Airplane {
 // ...
}

class Boeing777 extends Airplane {
 // ...
 getCruisingAltitude() {
  return this.getMaxAltitude() - this.getPassengerCount();
 }
}

class AirForceOne extends Airplane {
 // ...
 getCruisingAltitude() {
  return this.getMaxAltitude();
 }
}

class Cessna extends Airplane {
 // ...
 getCruisingAltitude() {
  return this.getMaxAltitude() - this.getFuelExpenditure();
 }
}

Tránh kiểm tra kiểu

VD1: Not Good

function travelToTexas(vehicle) {
 if (vehicle instanceof Bicycle) {
  vehicle.peddle(this.currentLocation, new Location('texas'));
 } else if (vehicle instanceof Car) {
  vehicle.drive(this.currentLocation, new Location('texas'));
 }
}

Good

function travelToTexas(vehicle) {
 vehicle.move(this.currentLocation, new Location('texas'));
}

VD2: Not Good

function combine(val1, val2) {
 if (typeof val1 === 'number' && typeof val2 === 'number' ||
   typeof val1 === 'string' && typeof val2 === 'string') {
  return val1 + val2;
 }

 throw new Error('Must be of type String or Number');
}

Good

function combine(val1, val2) {
 return val1 + val2;
}

Xóa dead code

Not Good

function oldRequestModule(url) {
 // ...
}

function newRequestModule(url) {
 // ...
}

const req = newRequestModule;
inventoryTracker('apples', req, 'www.inventory-awesome.io');

Good

function newRequestModule(url) {
 // ...
}

const req = newRequestModule;
inventoryTracker('apples', req, 'www.inventory-awesome.io');

Objects and Data Structures

Sử dụng getter và setter

Not Good

function makeBankAccount() {
 // ...

 return {
  balance: 0,
  // ...
 };
}

const account = makeBankAccount();
account.balance = 100;

Good

function makeBankAccount() {
 // this one is private
 let balance = 0;

 // Một "getter", thiết lập public thông qua đối tượng được trả về dưới đây
 function getBalance() {
  return balance;
 }

 // Một "setter", thiết lập public thông qua đối tượng được trả về dưới đây
 function setBalance(amount) {
  // ... validate before updating the balance
  balance = amount;
 }

 return {
  // ...
  getBalance,
  setBalance,
 };
}

const account = makeBankAccount();
account.setBalance(100);

Sử dụng tính bao đóng trong JS

Điều này có thể được thực hiện thông qua closures (cho ES5 và cũ hơn). Not Good


const Employee = function(name) {
 this.name = name;
};

Employee.prototype.getName = function getName() {
 return this.name;
};

const employee = new Employee('John Doe');
console.log(`Employee name: ${employee.getName()}`); // Employee name: John Doe
delete employee.name;
console.log(`Employee name: ${employee.getName()}`); // Employee name: undefined

Good

const Employee = function (name) {
 this.getName = function getName() {
  return name;
 };
};

const employee = new Employee('John Doe');
console.log(`Employee name: ${employee.getName()}`); // Employee name: John Doe
delete employee.name;
console.log(`Employee name: ${employee.getName()}`); // Employee name: John Doe

Classes

Ưu tiên class ES2015/ES6 hơn các function thuần ES5

Not Good

const Animal = function(age) {
 if (!(this instanceof Animal)) {
  throw new Error('Instantiate Animal with `new`');
 }

 this.age = age;
};

Animal.prototype.move = function move() {};

const Mammal = function(age, furColor) {
 if (!(this instanceof Mammal)) {
  throw new Error('Instantiate Mammal with `new`');
 }

 Animal.call(this, age);
 this.furColor = furColor;
};

Mammal.prototype = Object.create(Animal.prototype);
Mammal.prototype.constructor = Mammal;
Mammal.prototype.liveBirth = function liveBirth() {};

const Human = function(age, furColor, languageSpoken) {
 if (!(this instanceof Human)) {
  throw new Error('Instantiate Human with `new`');
 }

 Mammal.call(this, age, furColor);
 this.languageSpoken = languageSpoken;
};

Human.prototype = Object.create(Mammal.prototype);
Human.prototype.constructor = Human;
Human.prototype.speak = function speak() {};

Good

class Animal {
 constructor(age) {
  this.age = age;
 }

 move() { /* ... */ }
}

class Mammal extends Animal {
 constructor(age, furColor) {
  super(age);
  this.furColor = furColor;
 }

 liveBirth() { /* ... */ }
}

class Human extends Mammal {
 constructor(age, furColor, languageSpoken) {
  super(age, furColor);
  this.languageSpoken = languageSpoken;
 }

 speak() { /* ... */ }
}

Xâu chuỗi các hàm

Not Good

class Car {
 constructor() {
  this.make = 'Honda';
  this.model = 'Accord';
  this.color = 'white';
 }

 setMake(make) {
  this.make = make;
 }

 setModel(model) {
  this.model = model;
 }

 setColor(color) {
  this.color = color;
 }

 save() {
  console.log(this.make, this.model, this.color);
 }
}

const car = new Car();
car.setColor('pink');
car.setMake('Ford');
car.setModel('F-150');
car.save();

Good

class Car {
 constructor() {
  this.make = 'Honda';
  this.model = 'Accord';
  this.color = 'white';
 }

 setMake(make) {
  this.make = make;
  // Ghi chú: Trả về this để xâu chuỗi các hàm
  return this;
 }

 setModel(model) {
  this.model = model;
  // Ghi chú: Trả về this để xâu chuỗi các hàm
  return this;
 }

 setColor(color) {
  this.color = color;
  // Ghi chú: Trả về this để xâu chuỗi các hàm
  return this;
 }

 save() {
  console.log(this.make, this.model, this.color);
  // Ghi chú: Trả về this để xâu chuỗi các hàm
  return this;
 }
}

const car = new Car()
 .setColor('pink')
 .setMake('Ford')
 .setModel('F-150')
 .save();

Ưu tiên component hơn là kế thừa

Not Good

class Employee {
 constructor(name, email) {
  this.name = name;
  this.email = email;
 }

 // ...
}

// Không tốt bởi vì Employees "có" dữ liệu thuế.
// EmployeeTaxData không phải là một loại của Employee
class EmployeeTaxData extends Employee {
 constructor(ssn, salary) {
  super();
  this.ssn = ssn;
  this.salary = salary;
 }

 // ...
}

Good

class EmployeeTaxData {
 constructor(ssn, salary) {
  this.ssn = ssn;
  this.salary = salary;
 }

 // ...
}

class Employee {
 constructor(name, email) {
  this.name = name;
  this.email = email;
 }

 setTaxData(ssn, salary) {
  this.taxData = new EmployeeTaxData(ssn, salary);
 }
 // ...
}

SOLID

Nguyên lí mỗi người một việc (Single Responsibility Principle)

Not Good

class UserSettings {
 constructor(user) {
  this.user = user;
 }

 changeSettings(settings) {
  if (this.verifyCredentials()) {
   // ...
  }
 }

 verifyCredentials() {
  // ...
 }
}

Good

class UserAuth {
 constructor(user) {
  this.user = user;
 }

 verifyCredentials() {
  // ...
 }
}


class UserSettings {
 constructor(user) {
  this.user = user;
  this.auth = new UserAuth(user);
 }

 changeSettings(settings) {
  if (this.auth.verifyCredentials()) {
   // ...
  }
 }
}

Nguyên lí đóng mở (Open/Closed Principle)

Trong ví dụ bạn sẽ thấy ko nên cho các HttpRequester tương tác hoặc biết về sự tồn tại của AjaxAdapter, NodeAdapter mà tất cả chỉ biết và tương tác với nhau thông qua Adapter Not Good

class AjaxAdapter extends Adapter {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'ajaxAdapter';
 }
}

class NodeAdapter extends Adapter {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'nodeAdapter';
 }
}

class HttpRequester {
 constructor(adapter) {
  this.adapter = adapter;
 }

 fetch(url) {
  if (this.adapter.name === 'ajaxAdapter') {
   return makeAjaxCall(url).then((response) => {
    // transform response and return
   });
  } else if (this.adapter.name === 'httpNodeAdapter') {
   return makeHttpCall(url).then((response) => {
    // transform response and return
   });
  }
 }
}

function makeAjaxCall(url) {
 // request and return promise
}

function makeHttpCall(url) {
 // request and return promise
}

Good

class AjaxAdapter extends Adapter {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'ajaxAdapter';
 }

 request(url) {
  // request and return promise
 }
}

class NodeAdapter extends Adapter {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'nodeAdapter';
 }

 request(url) {
  // request and return promise
 }
}

class HttpRequester {
 constructor(adapter) {
  this.adapter = adapter;
 }

 fetch(url) {
  return this.adapter.request(url).then((response) => {
   // transform response and return
  });
 }
}

Nguyên lí thay thế Liskov (Liskov Substitution Principle)

Not Good

class Rectangle {
 constructor() {
  this.width = 0;
  this.height = 0;
 }

 setColor(color) {
  // ...
 }

 render(area) {
  // ...
 }

 setWidth(width) {
  this.width = width;
 }

 setHeight(height) {
  this.height = height;
 }

 getArea() {
  return this.width * this.height;
 }
}

class Square extends Rectangle {
 setWidth(width) {
  this.width = width;
  this.height = width;
 }

 setHeight(height) {
  this.width = height;
  this.height = height;
 }
}

function renderLargeRectangles(rectangles) {
 rectangles.forEach((rectangle) => {
  rectangle.setWidth(4);
  rectangle.setHeight(5);
  const area = rectangle.getArea(); // BAD: Will return 25 for Square. Should be 20.
  rectangle.render(area);
 });
}

const rectangles = [new Rectangle(), new Rectangle(), new Square()];
renderLargeRectangles(rectangles);

Good

class Shape {
 setColor(color) {
  // ...
 }

 render(area) {
  // ...
 }
}

class Rectangle extends Shape {
 constructor(width, height) {
  super();
  this.width = width;
  this.height = height;
 }

 getArea() {
  return this.width * this.height;
 }
}

class Square extends Shape {
 constructor(length) {
  super();
  this.length = length;
 }

 getArea() {
  return this.length * this.length;
 }
}

function renderLargeShapes(shapes) {
 shapes.forEach((shape) => {
   const area = shape.getArea();
   shape.render(area);
  });
 }

const shapes = [new Rectangle(4, 5), new Rectangle(4, 5), new Square(5)];
renderLargeShapes(shapes);

Nguyên lí phân tách interface (Interface Segregation Principle)

Not Good

class DOMTraverser {
 constructor(settings) {
  this.settings = settings;
  this.setup();
 }

 setup() {
  this.rootNode = this.settings.rootNode;
  this.animationModule.setup();
 }

 traverse() {
  // ...
 }
}

const $ = new DOMTraverser({
 rootNode: document.getElementsByTagName('body'),
 animationModule() {} // Most of the time, we won't need to animate when traversing.
 // ...
});

Good

class DOMTraverser {
 constructor(settings) {
  this.settings = settings;
  this.options = settings.options;
  this.setup();
 }

 setup() {
  this.rootNode = this.settings.rootNode;
  this.setupOptions();
 }

 setupOptions() {
  if (this.options.animationModule) {
   // ...
  }
 }

 traverse() {
  // ...
 }
}

const $ = new DOMTraverser({
 rootNode: document.getElementsByTagName('body'),
 options: {
  animationModule() {}
 }
});

Nguyên lí đảo ngược dependency (Dependency Inversion Principle)

Not Good

class InventoryRequester {
 constructor() {
  this.REQ_METHODS = ['HTTP'];
 }

 requestItem(item) {
  // ...
 }
}

class InventoryTracker {
 constructor(items) {
  this.items = items;

  // Not Good chúng ta đã tạo một phụ thuộc vào một hiện thực của một request cụ thể
  // Chúng ta nên có những requestItems phụ thuộc vào một hàm request `request`
  this.requester = new InventoryRequester();
 }

 requestItems() {
  this.items.forEach((item) => {
   this.requester.requestItem(item);
  });
 }
}

const inventoryTracker = new InventoryTracker(['apples', 'bananas']);
inventoryTracker.requestItems();

Good

class InventoryTracker {
 constructor(items, requester) {
  this.items = items;
  this.requester = requester;
 }

 requestItems() {
  this.items.forEach((item) => {
   this.requester.requestItem(item);
  });
 }
}

class InventoryRequesterV1 {
 constructor() {
  this.REQ_METHODS = ['HTTP'];
 }

 requestItem(item) {
  // ...
 }
}

class InventoryRequesterV2 {
 constructor() {
  this.REQ_METHODS = ['WS'];
 }

 requestItem(item) {
  // ...
 }
}

// Bằng cách xây dựng các phụ thuộc ở ngoài và thêm chúng vào, chúng ta có thể
// dễ dàng thay thế module request bằng một module mới lạ sử dụng WebSockets.
const inventoryTracker = new InventoryTracker(['apples', 'bananas'], new InventoryRequesterV2());
inventoryTracker.requestItems();

Testing

Một khái niệm duy nhất cho mỗi unit test

Not Good

const assert = require('assert');

describe('MakeMomentJSGreatAgain', () => {
 it('handles date boundaries', () => {
  let date;

  date = new MakeMomentJSGreatAgain('1/1/2015');
  date.addDays(30);
  date.shouldEqual('1/31/2015');

  date = new MakeMomentJSGreatAgain('2/1/2016');
  date.addDays(28);
  assert.equal('02/29/2016', date);

  date = new MakeMomentJSGreatAgain('2/1/2015');
  date.addDays(28);
  assert.equal('03/01/2015', date);
 });
});

Good

const assert = require('assert');

describe('MakeMomentJSGreatAgain', () => {
 it('handles 30-day months', () => {
  const date = new MakeMomentJSGreatAgain('1/1/2015');
  date.addDays(30);
  date.shouldEqual('1/31/2015');
 });

 it('handles leap year', () => {
  const date = new MakeMomentJSGreatAgain('2/1/2016');
  date.addDays(28);
  assert.equal('02/29/2016', date);
 });

 it('handles non-leap year', () => {
  const date = new MakeMomentJSGreatAgain('2/1/2015');
  date.addDays(28);
  assert.equal('03/01/2015', date);
 });
});

Concurrency - Xử lí đồng thời

Hãy dùng Promise, đừng dùng callback

Not Good

require('request').get('https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil_Martin', (requestErr, response) => {
 if (requestErr) {
  console.error(requestErr);
 } else {
  require('fs').writeFile('article.html', response.body, (writeErr) => {
   if (writeErr) {
    console.error(writeErr);
   } else {
    console.log('File written');
   }
  });
 }
});

Good

require('request-promise').get('https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil_Martin')
 .then((response) => {
  return require('fs-promise').writeFile('article.html', response);
 })
 .then(() => {
  console.log('File written');
 })
 .catch((err) => {
  console.error(err);
 });

Async/Await thì 'clean' hơn Promise

Not Good

require('request-promise').get('https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil_Martin')
 .then((response) => {
  return require('fs-promise').writeFile('article.html', response);
 })
 .then(() => {
  console.log('File written');
 })
 .catch((err) => {
  console.error(err);
 });

Good

async function getCleanCodeArticle() {
 try {
  const response = await require('request-promise').get('https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil_Martin');
  await require('fs-promise').writeFile('article.html', response);
  console.log('File written');
 } catch(err) {
  console.error(err);
 }
}

Error Handling

Đừng bỏ qua những lỗi đã bắt được

Not Good

try {
 functionThatMightThrow();
} catch (error) {
 console.log(error);
}

Good

try {
 functionThatMightThrow();
} catch (error) {
 // One option (more noisy than console.log):
 console.error(error);
 // Another option:
 notifyUserOfError(error);
 // Another option:
 reportErrorToService(error);
 // OR do all three!
}

Đừng bỏ qua những promise bị lỗi (rejected)

Cùng nguyên nhân với phần trên. Not Good

getdata()
.then((data) => {
 functionThatMightThrow(data);
})
.catch((error) => {
 console.log(error);
});

Good

getdata()
.then((data) => {
 functionThatMightThrow(data);
})
.catch((error) => {
 // One option (more noisy than console.log):
 console.error(error);
 // Another option:
 notifyUserOfError(error);
 // Another option:
 reportErrorToService(error);
 // OR do all three!
});

Formatting

Not Good

const DAYS_IN_WEEK = 7;
const daysInMonth = 30;

const songs = ['Back In Black', 'Stairway to Heaven', 'Hey Jude'];
const Artists = ['ACDC', 'Led Zeppelin', 'The Beatles'];

function eraseDatabase() {}
function restore_database() {}

class animal {}
class Alpaca {}

Good

const DAYS_IN_WEEK = 7;
const DAYS_IN_MONTH = 30;

const songs = ['Back In Black', 'Stairway to Heaven', 'Hey Jude'];
const artists = ['ACDC', 'Led Zeppelin', 'The Beatles'];

function eraseDatabase() {}
function restoreDatabase() {}

class Animal {}
class Alpaca {}

Các hàm gọi và hàm được gọi nên nằm gần nhau

Not Good

class PerformanceReview {
 constructor(employee) {
  this.employee = employee;
 }

 lookupPeers() {
  return db.lookup(this.employee, 'peers');
 }

 lookupManager() {
  return db.lookup(this.employee, 'manager');
 }

 getPeerReviews() {
  const peers = this.lookupPeers();
  // ...
 }

 perfReview() {
  this.getPeerReviews();
  this.getManagerReview();
  this.getSelfReview();
 }

 getManagerReview() {
  const manager = this.lookupManager();
 }

 getSelfReview() {
  // ...
 }
}

const review = new PerformanceReview(user);
review.perfReview();

Good

class PerformanceReview {
 constructor(employee) {
  this.employee = employee;
 }

 perfReview() {
  this.getPeerReviews();
  this.getManagerReview();
  this.getSelfReview();
 }

 getPeerReviews() {
  const peers = this.lookupPeers();
  // ...
 }

 lookupPeers() {
  return db.lookup(this.employee, 'peers');
 }

 getManagerReview() {
  const manager = this.lookupManager();
 }

 lookupManager() {
  return db.lookup(this.employee, 'manager');
 }

 getSelfReview() {
  // ...
 }
}

const review = new PerformanceReview(employee);
review.perfReview();

Comments

Chỉ nên viết comment cho những thứ có logic phức tạp.

Not Good

function hashIt(data) {
 // Khai báo hash
 let hash = 0;

 // Lấy chiều dài của chuỗi
 const length = data.length;

 // Lặp qua mỗi kí tự
 for (let i = 0; i < length; i++) {
  // Lấy code của kí tự
  const char = data.charCodeAt(i);
  // Gán value cho hash
  hash = ((hash << 5) - hash) + char;
  // Chuyển thành định dạng số nguyên 32 bit
  hash &= hash;
 }
}

Good


function hashIt(data) {
 let hash = 0;
 const length = data.length;

 for (let i = 0; i < length; i++) {
  const char = data.charCodeAt(i);
  hash = ((hash << 5) - hash) + char;

  // Chuyển thành định dạng số nguyên 32 bit
  hash &= hash;
 }
}

Đừng giữ lại những đoạn code bị comment trong codebase của bạn.

Not Good

doStuff();
// doOtherStuff();
// doSomeMoreStuff();
// doSoMuchStuff();

Good

doStuff();

Đừng viết các comment log

Sử dụng git log để xem lịch sử được mà! Not Good

/**
 * 2016-12-20: Removed monads, didn't understand them (RM)
 * 2016-10-01: Improved using special monads (JP)
 * 2016-02-03: Removed type-checking (LI)
 * 2015-03-14: Added combine with type-checking (JR)
 */
function combine(a, b) {
 return a + b;
}

Good

function combine(a, b) {
 return a + b;
}

Tránh những đánh dấu vị trí

Not Good

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Scope Model Instantiation
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
$scope.model = {
 menu: 'foo',
 nav: 'bar'
};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Action setup
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
const actions = function() {
 // ...
};

Good

$scope.model = {
 menu: 'foo',
 nav: 'bar'
};

const actions = function() {
 // ...
};

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.