+2

Blade - Clean up your Android code

Blade - Clean up your Android code

Giới thiệu

Blade là một thư viện cho boilerplate destruction - "Just code what is worth coding"

 • Tạo boilerplate code bằng việc sử dụng các annotations, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian.
 • Code được tạo ra là fully traceable.
 • Mọi thứ được tạo ra suốt quá trình compile time.
 • Bao gồm các modules.

Modules

Library này được chia thành các modules. Mỗi module cung cấp một anotation và support các classes khác nhau:

 • arg
 • extra
 • parcel
 • mvp
 • state

Annotation đặc biệt: @Blade

Usage

Tạo config file với tên là blade.yaml trong application directory, cùng với các modules chúng ta cần.

modules:
 - arg
 - extra
 - mvp
 - parcel
 - state

Sau đó chúng ta sẽ thêm một dependency classpath mới.

classpath 'eu.f3rog.blade:plugin:2.7.1'

Và cuối cùng, apply gradle plugin.

apply plugin: 'blade'

@Blade

Nếu chúng ta không dùng bất kì @Extra bên trong class, nhưng muốn library tạo ra các phương thức blade.I cho class đó thì annoate nó với @Blade, như:

@Blade
public class MyActivity extends Activity {
  // no attributes with @Extra
}

Tương tự với việc áp dụng cho @Arg.

arg

 • arg module cung cấp @Arg annotation.
 • Được dùng để tạo một phương thức newInstance() cho các class Fragment.

Nếu không sử dụng thư viện này chúng ta có thể sẽ có đoạn code như sau:

public class MyFragment extends Fragment {

  private static final String ARG_TEXT = "arg_text";
  private static final String ARG_DATA = "arg_data";

  public static MyFragment newInstance(String text, MyData data) {
    MyFragment frag = new MyFragment();
    Bundle args = new Bundle();
    args.putString(ARG_TEXT, text);
    args.putParcelable(ARG_DATA, data);
    frag.setArguments(args);
    return frag;
  }

  private String mText;
  private MyData mData;

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    mText = getArguments().getString(ARG_TEXT);
    mData = (MyData) getArguments().getParcelable(ARG_DATA);
  }
}

Nhưng với thư viện Blade chúng ta chỉ cần:

public class MyFragment extends Fragment {

  @Arg
  String mText;
  @Arg
  MyData mData;

}

Class blade.F (= Fragment) được tự động tạo ra cho chúng ta. Class này chứa 1 method cho mỗi Fragment class với annotated fields:

 • X newX(T1 arg1[, T2 arg2, ...]) - Tạo new instance của lớp X.

Ví dụ cho MyFragment class bên trên, nó sẽ chứa methob có tên là newMyFragment(...) với 2 parameters: StringMyData. Vậy nên, chúng ta có thể dễ dàng tạo new fragment bằng việc gọi:

F.newMyFragment("some-string", new MyData());

Sau đó các giá trị sẽ được inject tương ứng với các field được annotated với @Arg, tại thời điểm bắt đầu onCreate(Bundle).

Class blade.F không phải là một final class, vì vậy chúng ta có thể extend nó và thêm nhiều methods hơn.

extra

 • extra module cung cấp @Extra annotation.
 • Annotation tạo ra các newIntent() methods cho các lớp Activity hoặc Service.

Ví dụ :

public class MyActivity extends Activity {

  private static final String EXTRA_TEXT = "extra_text";
  private static final String EXTRA_DATA = "extra_data";

  public static Intent newIntent(Context context, String text, MyData data) {
    Intent intent = new Intent(context, MyActivity.class);
    intent.putExtra(EXTRA_TEXT, text);
    intent.putExtra(EXTRA_DATA, data);
    return intent;
  }

  private String mText;
  private MyData mData;

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    Bundle extras = getIntent().getExtras();
    mText = extras.getString(EXTRA_TEXT);
    mData = (MyData) extras.getParcelable(EXTRA_DATA);
  }
}

Với thư viện này ta có thể rút gọn thành:

public class MyActivity extends Activity {

  @Extra
  String mText;
  @Extra
  MyData mData;

}

Class blade.I (= Intent) Cũng sẽ tự động được tạo ra cho chúng ta. Class này chứa 2 methods cho mỗi class Activity với các annotated fields:

 • Intent forX(Context c, T1 extra1[, T2 extra2, ...]) - Tạo new Intent có thể được dùng cho việc start một new activity.
 • void startX(Context c, T1 extra1[, T2 extra2, ...]) - Tạo new Intent và starts new activity.

Ví dụ cho MyActivity class như trên, nó sẽ chứa các method với tên forMyActivity(Context,String,MyData)startMyActivity(Context,String,MyData). Chúng ta có thể dễ dàng start new Activity bằng việc gọi:

I.startMyActivity(context, "some-string", new MyData());

Sau đó các giá trị sẽ được inject tương ứng với các field được annotated với @Extra, tại thời điểm bắt đầu onCreate(Bundle) method (Đối với Service/IntentService nó sẽ bắt đầu ở onStartCommand(Intent, int, int)/onHandleIntent(Intent)).

Class blade.I cũng không phải là một final class, vì vậy chúng ta có thể extend nó và thêm nhiều methods hơn.

launchMode:singleTop Activity

Module này cũng hỗ trợ các Activities với launchMode:singleTop. Các fields annotated với @Extra cũng được inject tại thời điểm bắt đầu onNewIntent(Intent).

mvp

Module này nên được xem xét trước khi sử dụng vì nó không hỗ trợ phiên bản mới nhất của dagger và Android hiện tại nên sử dụng ViewModel pattern, điều này được khuyến nghị và maintain bới Google.

parcel

 • parcel module cung cấp @Parcel@ParcelIgnore annotation.

@Parcel

 • Dùng để tạo ra Parcelable implementation.

Ví dụ:

public class MyClass implements Parcelable {

   String text;
   int number;
   boolean flag;
   double[] doubleArray;

   protected MyClass(Parcel in) {
     text = in.readString();
     number = in.readInt();
     flag = in.readByte() != 0;
     doubleArray = in.createDoubleArray();
   }

   public static final Creator<MyClass> CREATOR = new Creator<MyClass>() {
     @Override
     public MyClass createFromParcel(Parcel in) {
       return new MyClass(in);
     }

     @Override
     public MyClass[] newArray(int size) {
       return new MyClass[size];
     }
   };

   @Override
   public int describeContents() {
     return 0;
   }

   @Override
   public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
     dest.writeString(text);
     dest.writeInt(number);
     dest.writeByte((byte) (flag ? 1 : 0));
     dest.writeDoubleArray(doubleArray);
   }
}

Nhưng với thư viện Blade ta chỉ cần:

@blade.Parcel
public class MyClass implements Parcelable {

   String text;
   int number;
   boolean flag;
   double[] doubleArray;

   protected MyClass(Parcel in) {
   }

   @Override
   public int describeContents() {
     return 0;
   }

   @Override
   public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
   }
}

Class được annotate với @Parcel:

 • Implement Parcelable interface
 • Chứa constructor với parameter kiểu Parcel

@ParcelIgnore

Dùng annotation nếu chúng ta muốn Blade ignore một vài field, khi writing/reading instance cho class to/from parcel.

@blade.Parcel
public class MyClass implements Parcelable {

   int number; // this field will be processed
   @blade.ParcelIgnore
   String text; // this field will be ignored

   protected MyClass(Parcel in) {
   }

   @Override
   public int describeContents() {
     return 0;
   }

   @Override
   public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
   }

state

 • state module provides @State annotation.
 • Annotation này giúp đơn giản việc quản lý state của Activity, Fragment hoặc View và các class khác.

Mỗi class T chứa các thuộc tính đã annotate với @State sẽ tạo một helper class tên là T_Helper với 2 static methods:

 • saveState(Bundle)
 • restoreState(Bundle)

Các lớp extend từ Fragment, Activity hoặc View sẽ được quản lý tự động, vì vậy chúng ta sẽ không cần gọi saveState(Bundle) hay restoreState(Bundle). Nhưng đối với các classes khác chúng ta phải gọi 2 method này khi cần thiết.

Nếu không sử dụng thư viện này:

public class MyActivity extends Activity {

  private static final String EXTRA_TEXT = "extra_text";
  private static final String EXTRA_DATA = "arg_data";

  private String mText;
  private MyData mData;

  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    super.onSaveInstanceState(outState);
    outState.putParcelable(EXTRA_DATA, mData);
    outState.putString(EXTRA_TEXT, mText);
  }

  @Override
  protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
    super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
    mData = savedInstanceState.getParcelable(EXTRA_DATA);
    mText = (MyData) savedInstanceState.getString(EXTRA_TEXT);
  }

}

Nhưng với thư viện Blade chúng ta chỉ cần:

public class MyActivity extends Activity {

  @State
  String mText;
  @State
  MyData mData;

}

Tham khảo

 1. https://github.com/FrantisekGazo/Blade

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.