+2

Benchmarking trong Ruby

Benchmarking là một việc cần thiết khi chúng ta muốn kiểm chứng performance của một function hay một method nào đó. Và Ruby cũng đã cung cấp cho chúng ta Benchmark module , nó có thể đo được thời gian chạy của bất cứ đoạn code nào.

Đầu tiên chúng ta cần require thư việc trước

2.3.4 :001 > require 'benchmark'
 => true

Đo thời gian của một mã code đơn

Để đo thời gian của một mã code đơn giản ta sử dụng phương thức #measure

2.3.4 :006 > puts Benchmark.measure { 10_000_000.times { Object.new } }
 3.560000  0.000000  3.560000 ( 3.563384)
 => nil 

Kết quả trả về với đơn vị là giây, và chúng ta có thể thấy rằng việc tạo ra 10 triệu Ojbject cũng khá tốn thời gian. Nếu chúng ta muốn custom message trả về thì chúng ta có thể sử dụng kết quả và custom nó.

2.3.4 :008 > result = Benchmark.realtime { 10_000_000.times { Object.new } }; puts "Creating ten million objects: #{result}s"
Creating ten million objects: 4.229887614957988s

So sánh nhiều blocks với nhau

Khi chúng ta cần giải quyết vấn đê thì sẽ có rất nhiều cách giải quyết khác nhau, và phân vân không biết nên chọn cái nào là tốt nhất. Giải sử chúng ta có bài toán về fibonacci của số n nào đó. chúng ta sẽ so sánh theo 2 cách giải quyết sau đây:

# Không theo đệ quy
def fib_dp(n)
 (2..n).reduce([0, 1]) { |f| f << f.last(2).reduce(:+) }[n]
end

# Theo đệ quy
def fib_rec(n)
 return 0 if n == 0
 return 1 if n == 1

 fib_rec(n - 1) + fib_rec(n - 2)
end

Phương pháp đệ quy không được tối ưu nên chậm hơn rất nhiều so với phương pháp không dùng đệ quy (với n càng cao thì tỷ lệ chậm càng rõ). Ta có thể xem kết quả benchmark để thấy rõ hơn điều này.

2.3.4 :043 > Benchmark.bm(10) do |x|
2.3.4 :044 >    x.report('Khong de quy:') { fib_dp(5) }
2.3.4 :045?>   x.report('De quy:')    { fib_rec(5) }
2.3.4 :046?>  end
         user   system   total    real
Khong de quy: 0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000026)
De quy:   0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000009)

2.3.4 :039 > Benchmark.bm(10) do |x|
2.3.4 :040 >    x.report('dp:')     { fib_dp(35) }
2.3.4 :041?>   x.report('recursive:') { fib_rec(35) }
2.3.4 :042?>  end
         user   system   total    real
dp:     0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000082)
recursive:  4.650000  0.000000  4.650000 ( 4.665559)

2.3.4 :061 >  Benchmark.bm(10) do |x|
2.3.4 :062 >    x.report('Khong de quy:') { fib_dp(40) }
2.3.4 :063?>   x.report('De quy:')    { fib_rec(40) }
2.3.4 :064?>  end
         user   system   total    real
Khong de quy: 0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000064)
De quy:   55.790000  0.020000 55.810000 ( 56.148162)

Nhìn vào kết quả chúng ta có thể thấy rằng dùng phương pháp không đệ quy tốn rất ít thời gian trong khi đó với n càng lớn thì phương pháp đệ quy càng tốn thời gian. Và trên thực tế thì phương pháp không đệ quy có thể xử lý một con số lớn trong khoảng thời gian nhỏ.

2.3.4 :010 > puts Benchmark.measure { fib_dp(100_000) }
 0.330000  0.010000  0.340000 ( 0.335586)

Ngoài ra thì chúng ta cũng có phương thức khác trong thư việc Benchmark cung cấp là #bmbm nó sẽ thực thi test 2 lần, lần đầu tiên để làm nóng môi trường, và lần thứ 2 là tính toán kết quả trả về. Bạn có thể sử dụng phương thức này nếu bạn lo lắng rằng thứ tự thực hiện các block code khác nhau sẽ ảnh hưởng đến thời gian chạy của chúng.

Sử dụng benchmark-ips

Thư viện benchmark-ips cung cấp cho chúng ta rất nhiều tính năng so với thư viện Benchmark mặc định. Để sử dụng chúng ta cần install và require nó.

require 'benchmark/ips'

Giờ chúng ta hãy cùng sử dụng thư viện mới này test những function trước đó.

2.3.4 :013 > Benchmark.ips do |x|
2.3.4 :014 >    x.report("dp: ")    { fib_dp(35) }
2.3.4 :015?>   x.report("recursive: ") { fib_rec(35) }
2.3.4 :016?>  
2.3.4 :017 >    x.compare!
2.3.4 :018?>  end
Warming up --------------------------------------
        dp:   4.911k i/100ms
     recursive:   1.000 i/100ms
Calculating -------------------------------------
        dp:   48.915k (± 8.0%) i/s -  245.550k in  5.061913s
     recursive:    0.446 (± 0.0%) i/s -   3.000 in  6.720924s

Comparison:
        dp: :  48915.5 i/s
     recursive: :    0.4 i/s - 109581.23x slower

Để công bằng thì ban benchmark-ips đã test 2 lần, tương đương với #bmbm ở trên, có thời gian làm nóng môi trường vào sau đó là tính toán. điểm khác biệt ở đây chúng ta nhìn thấy là dòng cuối cùng x.compare! nhưng chính sự khác biệt này đã cho chúng ta rất nhiều thông tin hữu ích. Và cuối cùng nó còn tính toán cho chúng ta biết mức độ chậm hơn giữa các phương thức. Như kết quả trả về trên kia thì ta có thể thấy được là với phương thức đệ quy thông thường chưa được tối ưu thì nó chậm 100K lần so với phương thức thông thường.

Từ công cụ trên, mỗi lần bạn băn khoăn nên sử dụng function nào để cho hợp lý thì bạn có thể dễ dàng kiểm chứng nó xem cái nào là nhanh và hơn bao nhiêu lần. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình mà vẫn hay gặp thường ngày. Bạn có thể thấy chi tiết hơn trong repo fast-ruby trong này đã liệt kê khá chi tiết cho những methods mà có thể bạn sẽ có thắc mắc về nó. Ví dụ một số function như sau:

 • Array#bsearch vs Array#find
Calculating -------------------------------------
        find   1.000 i/100ms
       bsearch  42.216k i/100ms
-------------------------------------------------
        find   0.184 (± 0.0%) i/s -   1.000 in  5.434758s
       bsearch  577.301k (± 6.6%) i/s -   2.913M

Comparison:
       bsearch:  577300.7 i/s
        find:    0.2 i/s - 3137489.63x slower

thì find chậm hơn bsearch rất nhiều, tuy nhiên điều chú ý là bsearch chỉ hoạt động đúng với array đã được sắp xếp. ví dụ bạn muốn tìm 1 số trong mảng cho trước với số đó > 2. Ví dụ mảng a = [3, 2, 4]. Với 1 mảng không sắp xếp như vậy thì kết quả sẽ trả về 4 có nghĩa là nó sẽ lấy phần tử ngay sau điều kiện ta tìm.

2.3.4 :038 >  a = [3,2,4]
 => [3, 2, 4] 
2.3.4 :039 > a.bsearch{|t| t > 2}
 => 4

 • Array#length vs Array#size vs Array#count
Calculating -------------------------------------
    Array#length  172.998k i/100ms
     Array#size  168.130k i/100ms
     Array#count  164.911k i/100ms
-------------------------------------------------
    Array#length   11.394M (± 6.1%) i/s -   56.743M
     Array#size   11.303M (± 6.5%) i/s -   56.324M
     Array#count   9.195M (± 8.6%) i/s -   45.680M

Comparison:
    Array#length: 11394036.7 i/s
     Array#size: 11302701.1 i/s - 1.01x slower
     Array#count: 9194976.2 i/s - 1.24x slower

Với 1 array thì dùng length để đo số phần tử trong đó là nhanh nhất.

 • Array#[](0) vs Array#first
Calculating -------------------------------------
      Array#[0]  152.751k i/100ms
     Array#first  148.088k i/100ms
-------------------------------------------------
      Array#[0]   8.614M (± 7.0%) i/s -   42.923M
     Array#first   7.465M (±10.7%) i/s -   36.874M

Comparison:
      Array#[0]: 8613583.7 i/s
     Array#first: 7464526.6 i/s - 1.15x slower

Thì viêc dùng Array[0] sẽ nhanh hơn so với việc dùng Array.first cũng tương tự dùng Array[-1] để lấy phần tử cuối cùng sẽ nhanh hơn so với việc dùng Array.last. Ngoài ra còn rất rất nhiều những methods được so sánh tại repo bên trên kia sẽ giúp chúng ta biết được dùng cái nào là tốt hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.