+2

Benchmark peformance on Web Server (Season 2)

Mở đầu

Như đã nói từ phần 1, mình đã giới thiệu 1 số tool benchmak. Mỗi tool sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau, phần này mình sẽ tiếp tục giới thiệu các tool khác. (Link phần 1: https://viblo.asia/p/benchmark-peformance-on-web-server-season-1-924lJp3zKPM)

Các tool benchmark

 1. Gobench
 2. Apache JMeter
 3. wrk
 4. HTTPLoad
 5. Curl-loader
 6. httperf
 7. Tsung

Cài đặt và sử dụng tool

 1. Gobench

  Gobench là tool được viết bởi ngôn ngữ Go và là 1 tool để benchmark web performance. Gobench hỗ trợ lên đến 20,0000 CCU điều mà ApacheBench không làm được

  Install gobench (https://golang.org/doc/installhttps://golang.org/doc/install)
  Building gobench

  GOPATH=/tmp/ go get github.com/valyala/fasthttp
  GOPATH=/tmp/ go get github.com/cmpxchg16/gobench
  cp /tmp/bin/gobench /usr/local/bin
  

  Sử dụng gobench

  $>gobench -k=true -u http://localhost:80 -c 500 -t 10
  Dispatching 500 clients
  Waiting for results...
  
  Requests:              343669 hits
  Successful requests:        343669 hits
  Network failed:             0 hits
  Bad requests failed (!2xx):       0 hits
  Successfull requests rate:      34366 hits/sec
  Read throughput:         54700061 bytes/sec
  Write throughput:         4128684 bytes/sec
  Test time:               10 sec
  

  Ta tiến hành gửi 500 request trong 10s, tổng số request là 343669 request. Với các tool như siege hay apachebech việc này có thể dẫn tới crash

 2. Apache JMeter

  Jmeter là 1 trong những tool phổ biến nhất để benchmark performance. Jmeter là một Java application và có GUI. Do đó việc sử dụng Jmeter khá là dễ dàng . Bên cạnh đó Jmeter hỗ trợ nhiều hệ điều hành: Linunx, Window, MacOS

  Install jmeter (http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi)

  Hoặc có thể cài đặt bằng command trên ubuntu:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install openjdk-7-jre-headless
  wget -c http://ftp.ps.pl/pub/apache//jmeter/binaries/apache-jmeter-3.0.tgz
  tar -xf apache-jmeter-3.0.tgz
  

  Sử dụng jmeter:

  apache-jmeter-3.0/bin/./jmeter -n -t apache-jmeter-3.0/extras/Test.jmx
  
 3. wrk

  wrk là một tool phục vụ cho việc test tải, wrk là một client tool với dung lượng nhẹ. wrk sẽ sửu dụng multi-core CPU nên sẽ thích hợp cho việc test tải multithread

  Instal wrk

  sudo apt-get install build-essential libssl-dev git -y
  git clone https://github.com/wg/wrk.git wrk
  cd wrk
  sudo make
  sudo cp wrk /usr/local/bin
  

  Sử dụng wrl

   wrk -t5 -c 5 -d10s -H "Authorization: Bearer 5345c6cbdee4462a708d51194ff5802d52b3772d28f15bb3215aac76051ec46d" "http://127.0.0.1:8080/v0.1/user/get/57ee7ff124f7cf6738b221c2" 
   
   Running 10s test @ http://127.0.0.1:8080/v0.1/user/get/57ee7ff124f7cf6738b221c2
   5 threads and 5 connections
   Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
   Latency   1.33ms  1.56ms 38.41ms  92.36%
   Req/Sec   0.94k  155.33   1.38k  69.20%
   47057 requests in 10.02s, 19.79MB read
   Requests/sec:  4697.10
   Transfer/sec:   1.98MB
  
 4. HTTPLoad

  HTTPLoad có thể đọc nhiều URL từ một file, do đó HTTPLoad thích hợp test nhiều URL trên cùng hay nhiều website khác nhau. HTTPLoad cũng support SSL/TLS

  Cài đặt:

  curl -O http://www.acme.com/software/http_load/http_load-12mar2006.tar.gz
  tar -xzvf ./http_load-12mar2006.tar.gz
  cd http_load-12mar2006
  make
  sudo make install
  cd ~
  rm -rf ~/http_load_src
  

  Sử dụng http_load

  http_load -parallel 10 -seconds 5 ./omg_its_full_of_urls.txt
  #result:
  3587 fetches, 10 max parallel, 6.97698e+06 bytes, in 5.00052 seconds
  1945.07 mean bytes/connection
  717.325 fetches/sec, 1.39525e+06 bytes/sec
  msecs/connect: 0.674328 mean, 20.771 max, 0.045 min
  msecs/first-response: 12.4517 mean, 389.405 max, 1.978 min
  HTTP response codes:
   code 200 -- 3587
  
 5. Curl-loader

  Curl-loader là một tool benchmark viết bằng ngôn ngữ C, curl-loader hỗ trợ SSL/TLS. Bạn cũng có thể thực hiện test tải trên FPT server

  Cài đặt:

  tar zxfv curl-loader-0.56.tar.gz #lastest version
  cd curl-loader-0.56
  sudo make
  sudo make install
  

  Sử dụng curl-loader

  curl-loader -f my_ftps.conf -d -v -u
  less ftps.log
  

  Example conf file

  #GENERAL SECTION
  BATCH_NAME= ftps
  CLIENTS_NUM_MAX=30
  INTERFACE = eth0
  NETMASK=255.255.255.0
  IP_ADDR_MIN=192.168.0.15
  IP_ADDR_MAX=192.168.0.15 #Actually — this is for self-control
  CYCLES_NUM= -1
  URLS_NUM= 1
  
  # URL SECTION
  URL=ftps://ftpuser:[email protected]/test.zip
  FRESH_CONNECT=1 # At least my proftpd has problems with connection re-use
  TIMER_URL_COMPLETION = 0 # In msec. When positive, Now it is enforced by cancelling url fetch on timeout
  TIMER_AFTER_URL_SLEEP =3000
  FTP_ACTIVE=1
  
 6. httperf <br<

  httperf hỗ trợ giao thức HTTP/1.1 và SSL. httperf là một tool có tốc độ nhanh, hỗ trợ tốt cho các giao thức http

  Cài đặt:

  sudo apt-get update -y
  sudo apt-get install -y httperf
  

  Sử dụng:

  httperf --server wailua --port 6800 --num-conns 100 --rate 10 --timeout 1
  # Result
  Total: connections 100 requests 100 replies 100 test-duration 9.905 s
  
  Connection rate: 10.1 conn/s (99.1 ms/conn, <=1 concurrent connections)
  Connection time [ms]: min 4.6 avg 5.6 max 19.9 median 4.5 stddev 2.0
  Connection time [ms]: connect 1.4
  Connection length [replies/conn]: 1.000
  
  Request rate: 10.1 req/s (99.1 ms/req)
  Request size [B]: 57.0
  
  Reply rate [replies/s]: min 10.0 avg 10.0 max 10.0 stddev 0.0 (1 samples)
  Reply time [ms]: response 4.1 transfer 0.0
  Reply size [B]: header 219.0 content 204.0 footer 0.0 (total 423.0)
  Reply status: 1xx=0 2xx=100 3xx=0 4xx=0 5xx=0
  
  CPU time [s]: user 2.71 system 7.08 (user 27.4% system 71.5% total 98.8%)
  Net I/O: 4.7 KB/s (0.0*10^6 bps)
  
  Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0
  Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0
  
 7. Tsung

  Tsung là một tool benchmark hộ trợ nhiều giao thức: HTTP, SOAP. Tsung cũng được dùng nhiều để test stress cho các hệ thống: PostgreSQL, LDAP, XAMP, MySQL

  Cài đặt:

  sudo apt-get install erlang gnuplot libtemplate-perl
  wget http://tsung.erlang-projects.org/dist/tsung-1.6.0.tar.gz
  tar zxvf tsung-1.6.0.tar.gz
  cd tsung-1.6.0
  ./configure
  make
  make install
  tsung -v
  

  Sử dụng:

  tsung -f <tên tập tin XML>
  

  XML file template:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <!DOCTYPE tsung SYSTEM "/usr/local/Cellar/tsung/1.7.0/share/tsung/tsung-1.0.dtd" [
  <!ENTITY login_post_session SYSTEM "tsung_recorder20180717.xml">
  ]>
  
  <tsung loglevel="debug">
  
   <clients>
    <client host="localhost" use_controller_vm="true" maxusers='10000'/>
   </clients>
  
   <servers>
    <server host="yourWebsite.de" port="443" type="ssl"/>
   </servers>
  
   <!-- test is finished after 2 minutes -->
   <load duration="2" unit="minute">
    <!-- during the first second of this test 1 new user per second is created,
    maximum of users is 1 -->
    <arrivalphase phase="1" duration="2" unit="minute">
     <users arrivalrate="1" unit="second" maxnumber="1"></users>
    </arrivalphase>
   </load>
  
   <options>
   <!-- adding csv file with user-email and user-password for login -->
   <option name="file_server" id="userlist" value=".tsung/example_userlist.csv"/>
   </options>
  
   <sessions>
    &login_post_session;
   </sessions>
  
  </tsung>
  

Kết luận

Việc sử dụng tool benchmark nào phụ thuộc vào nhu cầu và bài toán thực tế. Trên đây mình đã chia sẽ một số tool(ưu điểm và một số case dùng). Việc sử dụng và apply vào thực tế có thể hoàn toàn khác.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.