Bài tập viết test case cho form login

I. Đề bài: Xây dựng mẫu kiểm thử cho form Login sau :

Yêu cầu của form Login

 1. Username:
 • Không được để trống và có độ dài trong khoảng 3-30 ký tự
 1. Password:
 • Không được để trống và có độ dài trong khoảng 6-10 ký tự
 1. Các message thông báo lỗi:
 • Username không được để trống.
 • Độ dài Username phải nằm trong khoảng 3 đến 30 ký tự.
 • Password không được để trống.
 • Độ dài Password phải nằm trong khoảng 6 đến 10 ký tự.
 • Username hoặc Password đã nhập sai.
 1. Nhập đúng username + password sẽ chuyển user vào màn hình.

II. Testcase

1. UI

 • Kiểm tra icon, font size, font style, font color của các text trên màn hình login & Error validation
 • Kiểm tra button “Sign In” highlighted khi hover mouse
 • Kiểm tra button “Sign In” đổi màu khi mouse down
 • Kiểm tra placeholder Username, Password mờ hoặc xoá khi click vào Username, Password textbox
 • Kiểm tra placeholder Username, Password bi xoá khi nhập value vào Username, Password textbox
 • Kiểm tra Paste keyboard, right click hoạt động với username, password
 • Kiểm tra Copy keyboard, right click hoạt động với username
 • Kiểm tra Copy keyboard bị disable với password, right-click disable

2. Function

Username

 • Đăng nhập thành công với user hợp lệ
 • Đăng nhập thành công với user = 3 kí tự thường / ký tự unicode / ký tự bao gồm space
 • Đăng nhập thành công với user = 20 kí tự thường / ký tự unicode / ký tự bao gồm space
 • Đăng nhập thành công với user = 30 kí tự thường / ký tự unicode / ký tự bao gồm space
 • Đăng nhập không thành công với user không hợp lệ. => Hiện thị tin nhắn "Username hoặc Password đã nhập sai"
 • Đăng nhập không thành công với user =null. => Hiện thị tin nhắn "Username không được để trống"
 • Đăng nhập không thành công với user = 2 kí tự. => Hiện thị tin nhắn "Độ dài Username phải nằm trong khoảng 3 đến 30 ký tự"
 • Đăng nhập không thành công với user = 31 kí tự.
  => Hiện thị tin nhắn "Độ dài Username phải nằm trong khoảng 3 đến 30 ký tự"
 • Chặn SQL injection
 • Username không được tự trim
 • Check Special character, emoji 🌷👩👨
 • Check number character
 • Check Japanese: Full size, half size, katakana, hiragana, kanji

Passwork

 • Đăng nhập thành công với passwword hợp lệ
 • Đăng nhập thành công với password = 6 kí tự thường / ký tự unicode / ký tự bao gồm space
 • Đăng nhập thành công với password = 8 kí tự thường / ký tự unicode / ký tự bao gồm space
 • Đăng nhập thành công với password = 10 kí tự thường / ký tự unicode / ký tự bao gồm space
 • Đăng nhập không thành công với passwword không hợp lệ. => Hiện thị tin nhắn "Username hoặc Password đã nhập sai"
 • Đăng nhập không thành công với password =null. => Hiện thị tin nhắn "Password không được để trống"
 • Đăng nhập không thành công với password = 5 kí tự. => Hiện thị tin nhắn " Độ dài Password phải nằm trong khoảng 6 đến 10 ký tự"
 • Đăng nhập không thành công với password = 11 kí tự. => Hiện thị tin nhắn " Độ dài Password phải nằm trong khoảng 6 đến 10 ký tự"
 • Chặn SQL injection
 • Password tự trim dấu cách đầu cuối
 • Check Special character, emoji 🌷👩👨
 • Check number character
 • Check Japanese: Full size, half size, katakana, hiragana, kanji

Sign in

 • Click Sign in đăng nhập thành công
 • Click Sign in nhiều lần đăng nhập thành công

3. Security/ Session

 • Password không được lưu trong browser cookies
 • Password phải được phân biệt Upper và lower case
 • Khi reset/refresh màn hình, password, username phải clear
 • User login từ 2 tab browser: Cùng mở 2 tabs, login từng tab. nếu sinh ra 2 session là lỗi
 • User login 2 account trên cùng 1 browser, session account login trước phải kết thúc

Bài viết được tham khảo tại nguồn "https://onecore.net/test-cases-for-login-screen-page.htm"