+3

Bài 5: Cài đặt và sử dụng private registry trong bộ tích hợp của Microk8s

Trước tiên thì hệ thống mình hướng dẫn trong series sẽ triển khai trong moi trường VM và các image sẽ không public ra Internet nên mình sử dụng private registry

Kích hoạt registry

Mình ssh vào VM microk8s-master-01 (192.168.56.2) để thực hện, vai trò con microk8s-master-01 hiện giờ đang đóng vai trò Master

Sau khi login vào microk8s-master-01 thành công ta tiến hành kích hoạt registry bằng lệnh

microk8s enable registry

Sau khi kích hoạt registry thì persistent volume mặt định là 20G dùng để lưu trữu images, tuy nhiên bạn có thể cấp thêm để phù hợp với ứng dụng của bạn

microk8s enable registry:size=40Gi

Screenshot 2023-01-09 at 11.37.34 PM.png

Cách sử dụng Private Registry

 1. Cài đặt Docker Engine trên trên Server Host (các bạn tham khảo thêm ở nguồn https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/)
 • Gỡ cài đặt phiên bản cũ
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Screenshot 2023-01-09 at 11.43.16 PM.png

Thiết lập repository

 • Cập nhật chỉ mục gói apt và cài đặt các gói để cho phép apt sử dụng kho lưu trữ qua HTTPS: sudo apt-get update sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release

 • Thêm khóa GPG chính thức của Docker:

 sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
 curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
 • Sử dụng lệnh để thiết lập repository
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Screenshot 2023-01-09 at 11.43.57 PM.png

Cài đặt Docker Engine

 1. Cập nhât các gói apt
 sudo apt-get update
 1. Cài đặt Docker Engine, containerd và Docker Compose.
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
 1. thêm quyền docker
sudo gpasswd -a $USER docker
newgrp docker
sudo su $USER

Screenshot 2023-01-09 at 11.45.00 PM.png

Cấu hình Insecure registry (Cho phép push image không cần SSL)

Ở máy build và máy push từ Docker chúng ta cần thêm cấu hình ở file /etc/docker/daemon.json

sudo nano /etc/docker/daemon.json

thêm đoạn cấu hình vào

{
 "insecure-registries" : ["192.168.56.2:32000"]
}

Screenshot 2023-01-09 at 11.45.39 PM.png

Lưu lại và khởi động lại service docker

sudo systemctl restart docker

Bây giờ ta test cấu hình theo các bước:

 1. Pull image Nginx
docker pull nginx

image.png

 1. tag file image nginx -> 192.168.56.2:32000/duy-tran-nginx
 docker tag nginx 192.168.56.2:32000/duy-tran-nginx

image.png

 1. Push image 10.19.2.92:32000/duy-tran-nginx lên registry
 docker push 192.168.56.2:32000/duy-tran-nginx

image.png

Cấu hình microk8s

Microk8s 1.23 và các phiên bản mới hơn sử dụng các tệp máy chủ riêng biệt cho mỗi đăng ký hình ảnh. Đối với Cơ quan đăng ký http://192.168.56.2:32000, tiệp cấu hình sẽ ở /var/snap/microk8s/current/args/certs.d/192.168.56.2:32000

Đầu tiên, hãy tạo thư mục và tiệp nếu nó không tồn tại:

sudo mkdir -p /var/snap/microk8s/current/args/certs.d/192.168.56.2:32000
sudo touch /var/snap/microk8s/current/args/certs.d/192.168.56.2:32000/hosts.toml

Sau đó, chỉnh sửa tệp bạn vừa tạo và đảm bảo đúng nội dung như sau:

# /var/snap/microk8s/current/args/certs.d/192.168.56.2:32000/hosts.toml
server = "http://192.168.56.2:32000"

[host."http://192.168.56.2:32000"]
capabilities = ["pull", "resolve"]

image.png

Lưu lại và khởi động lại dịch vụ microk8s

microk8s stop
microk8s start

Deploy và test image mới push

 1. Tạo tiệp duy-tran-nginx-all.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: duy-tran-nginx-deployment
 labels:
  app: nginx
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: duy-tran-nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: duy-tran-nginx
  spec:
   containers:
   - name: duy-tran-nginx
    image: 192.168.56.2:32000/duy-tran-nginx
    ports:
    - containerPort: 80
---

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: duy-tran-nginx-svc
 labels:
  app: duy-tran-nginx-svc
spec:
 type: NodePort
 selector:
  app: duy-tran-nginx
 ports:
 - name: http
  port: 80
  targetPort: 80
  nodePort: 30039
  protocol: TCP
 1. Run file duy-tran-nginx-all.yaml
 microk8s kubectl apply -f duy-tran-nginx-all.yaml

image.png

Có 2 cách để test:

 1. Vào port 30039 để kiểm tra : http://192.168.56.2:30039

image.png

 1. run dashboard để kiểm tra
microk8s dashboard-proxy

image.png

image.png

Nếu bạn thấy bài chia sẽ này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều ♥️♥️♥️♥️

Link github để các bạn copy cho nhanh các tiệp


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.