+4

AsyncTask và những điều có thể bạn chưa biết

Đúng như cái tên, AsyncTask cho phép ta thực thi 1 task dưới background thread giúp giảm tải cho UI Thread.

Được sử dụng khá nhiều trong các vấn đề liên quan đến bất đồng bộ, nhưng bạn có biết cơ chế thực thi của AsyncTask hay không ? Liệu AsyncTask được thực thi song song hay tuần tự ?

Hãy cùng nhìn qua phương thức Execute() :

public final AsyncTask<Params, Progress, Result> execute (Params... params)

Phương thức này sẽ thực thi task với các tham số được chỉ định và trả về một AsyncTask do đó ta có thể giữ tham chiếu đến nó.

Note :

Phụ thuộc vào các phiên bản Platform mà khi thực thi Task được chỉ định trên hàng đợi với Single Thread hay ThreadPool.

Khi mới được giới thiệu, Asynctask được thực thi nối tiếp trên một luồng nền đơn.

Bắt đầu từ API 4 (Build.VERSION_CODES.DONUT) nó được thay đổi thành 1 nhóm các luồng cho phép nhiều Task chạy song song.

Để tránh một số lỗi ứng dụng do thực thi song song, bắt đầu từ API 11 (Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) các task lại quay lại việc thực thi trên một luồng đơn.

Nếu thực sự muốn các Task được chạy song song, bạn có thể sử dụng phương thức và truyền vào một THREAD_POOL_EXECUTOR.

Hãy cùng nhìn qua phương thức này nhé :

public final AsyncTask<Params, Progress, Result> executeOnExecutor (Executor exec, Params... params)

Phương thức này thường được sử dụng với một THREAD_POOL_EXECUTOR cho phép nhiều task chạy song song trên một nhóm luồng được quản lý bởi AsyncTask.

Để rõ hơn hãy nhìn bảng bên dưới :

API Level execute() executeOnExecutor()
1 - 3 Sequential Not available
4 - 10 Concurrent Not available
11+ Sequential Sequential/Concurrent

Giờ mình sẽ lấy một ví dụ để mình họa việc thực thi nhiều Task song song :

 • Giao diện chương trình gồm có 5 progressBar.
 • 3 progressBar đầu được cập nhật bởi 3 asyncTask bằng cách gọi execute()
 • 2 progressBar sau được cập nhật bởi 2 asyncTask bằng cách gọi executeOnExecutor()

class LoadingTask(progress: ProgressBar) : AsyncTask<Void, Int, Void>() {

  val mProgress: ProgressBar = progress

  override fun doInBackground(vararg voids: Void): Void? {
    for (i in 0..100) {
      publishProgress(i)
      SystemClock.sleep(100)
    }
    return null
  }

  override fun onProgressUpdate(vararg values: Int?) {
    mProgress.progress = values[0]!!
  }

}
class MainActivity : AppCompatActivity() {

  lateinit var mAsyncFirst: LoadingTask
  lateinit var mAsyncSecond: LoadingTask
  lateinit var mAsyncThird: LoadingTask
  lateinit var mAsyncFourth: LoadingTask
  lateinit var mAsyncFifth: LoadingTask

  lateinit var mProgress1: ProgressBar
  lateinit var mProgress2: ProgressBar
  lateinit var mProgress3: ProgressBar
  lateinit var mProgress4: ProgressBar
  lateinit var mProgress5: ProgressBar

  lateinit var mBtnStart: Button

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    mBtnStart = findViewById(R.id.button_start)

    mProgress1 = findViewById(R.id.progress_first)
    mProgress2 = findViewById(R.id.progress_second)
    mProgress3 = findViewById(R.id.progress_third)
    mProgress4 = findViewById(R.id.progress_fouth)
    mProgress5 = findViewById(R.id.progress_fifth)

    mAsyncFirst = LoadingTask(mProgress1)
    mAsyncSecond = LoadingTask(mProgress2)
    mAsyncThird = LoadingTask(mProgress3)
    mAsyncFourth = LoadingTask(mProgress4)
    mAsyncFifth = LoadingTask(mProgress5)

    mBtnStart.setOnClickListener {

      mAsyncFirst.execute()
      mAsyncSecond.execute()
      mAsyncThird.execute()

      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
        mAsyncFourth.executeOnExecutor(AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR)
        mAsyncFifth.executeOnExecutor(AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR)
      } else {
        mAsyncFourth.execute()
        mAsyncFifth.execute()
      }
    }
  }
}

QUESTION

 1. Có thể khởi tạo 1 AsyncTask trong một thread không phải là Main Thread (UI Thread) hay không ?

  • Không, theo Android Developer Docs :
   • "The task instance must be created on the UI thread."
   • "execute(Params...) must be invoked on the UI thread."
 2. Nếu tạo 1 Thread mới rồi khởi tạo 1 instance AsyncTask thi onProgressUpdate sẽ chạy trên thread nào ?

  • Main Thread
 3. Làm thế nào để cancel 1 AsyncTask ?

  • Khi AsyncTask đang được chạy mà bạn gọi mTask.cancel(true) thì hệ thống chỉ set cancel flag = true chứ không cancel AsyncTask => bạn phải check isCancel() trong doInBackground() thường xuyên.
  • Nếu isCancel() được check -> thì onCancel() sẽ được gọi, điều này đồng nghĩa với việc onPostExecuted() không được gọi nữa.
mTask.cancel(true) 
protected Long doInBackground(URL... urls) {

     for (int i = 0; i < count; i++) {
     // you need to break your loop on particular condition here

       if(isCancelled())
         break;       
     }
     return totalSize;
   }

Tham khảo :

android-er.blogspot

https://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.