0

API Testing với Postman - Cách viết Assertion - Cách đọc file data test

Cách viết Assertion

I. Test trong postman

 • Nếu bạn muốn lấy thông tin chung của response, bạn lấy từ object pm.response.

Ví dụ:

> pm.test("response is ok", () => {
>   // Check status code
>   pm.response.to.have.status(200);
> 
>   // Lấy thông tin headers
>   pm.expect(pm.response.headers.get("Date")).to.eql("Fri, 26 Mar 2021 13:57:56 GMT");
> 
>   // Xem thông tin object pm.response
>   console.log(pm.response);
> });

 • Nếu bạn muốn lấy thông tin của body trong pm.response, bạn cần phải biến body thành json object, thông qua function json()

Ví dụ:

> pm.test("test body", () => {
>   
>   // Biến body của response thành json object
>   const resData = pm.response.json();
> 
>   // Check value của key "dataTest"
>   pm.expect(resData.data.dataTest).to.eql("This is expected to be sent back as part of response body.");
>   
>   // Check type của value
>   pm.expect(resData.data.dataTest).to.be.a("string");
> 
> });
 • Nếu muốn test các object của array, bạn cần 1 vòng for để có thể duyệt qua từng item của array. Bạn có thể dùng function của lodash _.each(array_name, function) để thực hiện việc for-each, thay vì viết vòng for truyền thống.
> pm.test("test array", () => {
> 
>   const resData = pm.response.json();
>   const arrayData = resData.data;
>   
>   _.each(arrayData, (item) => {
>     pm.expect(item.gender).to.be.oneOf(['male', 'female']);
>   })
> 
> });

II. Phần mở rộng

 • Nếu bạn muốn skip test, bạn có thể dùng
> pm.test.skip("skip test", () => {
>   
> })
 • Nếu bạn muốn skip test theo điều kiện, ví dụ: json không có field testData
> // Khi lấy thông tin của 1 field không tồn tại, sẽ nhận được underfined
> (pm.response.json().testData === undefined ? pm.test.skip : pm.test)("test skip if testData is undefined", () => {
>     
> });
 • Hoặc dùng if-else thông thường
> if (pm.response.json().testData === undefined){
>   pm.test.skip("test skip if testData is undefined", () => {
>     return
>   })
> } else {
>   pm.test("test testData", () => {
>     
>   })
> }
 • Bạn có thể viết test vào phần Pre-request mà vẫn hoạt động như bình thường
 • Khi debug bạn có thể dùng String interpolation thay vì dùng String + String
> pm.test("check String interpolation", () => {
>   let var1 = 30;
>   let var2 = "Giang Nguyen";
> 
>   console.log(`My name is ${var2} and age is ${var1}`);
> })

Cách đọc file data test

I. Chuẩn bị data files

Bạn có thể chọn 1 trong 2 format csv hoặc json:

 • FILE CSV

Bạn cần có file csv trước khi bắt đầu, trong file csv thì phải có dòng 1 là heading, postman sẽ lấy tiêu đề của mỗi cột làm tên biến.

 • FILE JSON

II. Chèn biến vào trong postman request

Ví dụ: mình có 1 request như sau Sau đó bạn có thể viết test luôn

> pm.test("data-driven test", () => {
>   let res = pm.response.json();
>   pm.expect(res.json.name_key).eql(pm.iterationData.get("name"));
>   pm.expect(res.json.age_key).eql(pm.iterationData.get("age"));
> });
 • pm.iterationData.get là cách lấy biến từ data-file, mình đã nhắc ở đây
 • Cách viết test, mình có viết ở trên

III. Cách sử dụng

Chức năng này chỉ “chạy được” khi sử dụng Postman Runner hoặc dùng Newman nên khá tù.

 • Bước 1: Mở runner

 • Bước 2: chọn request mà sử dụng data
 • Bước 3: Setting
 • Bước 4: Run Collection
 • Bước 5: Xem report

IV. Nhắc nhở trước khi kết bài

Chức năng này của postman là 1 chức năng chạy được, nhưng nó có “tác dụng phụ” khi bạn run cả collections (chứa nhiều testcase khác) nên bạn hãy cân nhắc khi sử dụng.

Ví dụ: mình có 2 requests: (A) 1 data-driven, (B) 1 request bình thường. Mình mong muốn request A lặp lại theo số lần = số dòng file csv, và request B chỉ chạy 1 lần thôi. Tuy nhiên, postman sẽ làm cho cả 2 requests lặp số lần giống nhau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.