+1

Android - ViewPager2 Introduction

I. Giới thiệu

ViewPager2 đã được Google phát hành phiên bản alpha vào ngày 07/02/2019. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về nó tại đây

Cùng xem ViewPager2 mang đến cho chúng ta những gì?

II. Những tính năng mới

Nếu so sánh với phiên bản trước đó của nó tức là: android.support.v4.view.ViewPager

 • Hỗ trợ layout Right-to-left (RTL)
 • Hỗ trợ vuốt dọc
 • PageChangeListener được cải tiến

ViewPager2 được phát hành cho Android X, vì vậy nếu bạn muốn sử dụng nó thì project của bạn phải được chuyển sang Android X. Cùng xem cách chúng ta có thể sử dụng ViewPager2 mới này.

Bắt đầu

1. Gradle Dependency

Import vào build.gradle file:

dependencies {
  implementation "androidx.viewpager2:viewpager2:1.0.0-alpha01"
}

Sync lại project của bạn và tiếp tục nhé...

2. Setup

Thêm viewpager2 vào activity hoặc fragment

<androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
    android:id="@+id/viewPager2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>

2.1. item_page.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <androidx.appcompat.widget.AppCompatTextView
    android:id="@+id/tvTitle"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    tools:text= "item"
    android:textSize="32sp"
    android:layout_height="wrap_content" />

</RelativeLayout>

TIếp theo, Chúng ta cần tạo Adapter cho ViewPager2 . Đây là bước quan trọng Bước này, chúng ta có thể sử dụng RecyclerView.Adapter.

2.2. ViewPagerAdapter.kt

class ViewPagerAdapter : RecyclerView.Adapter<PagerVH>() {

  private val colors = intArrayOf(
    android.R.color.black,
    android.R.color.holo_red_light,
    android.R.color.holo_blue_dark,
    android.R.color.holo_purple
  )

  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): PagerVH =
    PagerVH(LayoutInflater.from(parent.context).inflate(R.layout.item_page, parent, false))

  override fun getItemCount(): Int = colors.size

  override fun onBindViewHolder(holder: PagerVH, position: Int) = holder.itemView.run {
    tvTitle.text = "item $position"
    container.setBackgroundResource(colors[position])
  }
}

class PagerVH(itemView: View) : RecyclerView.ViewHolder(itemView)

Chỉ đơn giản như vậy, không có gì thay đổi adapter! Nó giống như adapter sử dụng cho RecyclerView

Bước cuối cùng, set adapter cho ViewPager2.

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    viewPager2.adapter = ViewPagerAdapter()
  }
}

Với nhưng bước trên thì viewpager hoạt động giống với Viewpager phiên bản cũ. Chúng ta cùng làm những điều mới ở version mới này

2.3. Vertical Scrolling

Ở version mới này. cuộn dọc được Google support trực tiếp mà bạn không cần phải custom hoặc sử dụng một thư viện của bên thứ 3. Chỉ cần đơn giản như sau

viewPager2.orientation = ViewPager2.ORIENTATION_VERTICAL

Và nó sẽ hoạt động như sau:

2.4. Using FragmentStateAdapter

Bạn cũng có thể sử dụng các Fragment với ViewPager cũ. Đối với điều đó, có FragmentStateAdapter. Chúng ta có thể sử dụng:

class PagerFragment : Fragment() {

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.item_page, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    arguments?.let {
      container.setBackgroundResource(it.getInt("color"))
      tvTitle.text = "Item ${it.getInt("position")}"
    }
  }
}

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo Adapter cho ViewPager2.

class ViewPagerFragmentStateAdapter(fm: FragmentManager) : FragmentStateAdapter(fm) {

  private val colors = intArrayOf(
    android.R.color.black,
    android.R.color.holo_red_light,
    android.R.color.holo_blue_dark,
    android.R.color.holo_purple
  )

  override fun getItem(position: Int): Fragment = PagerFragment().apply {
    arguments = bundleOf(
      "color" to colors[position],
      "position" to position
    )
  }

  override fun getItemCount(): Int = colors.size
}
viewPager2.adapter = ViewPagerFragmentStateAdapter(supportFragmentManager)

2.5. OnPageChangeCallback dễ dàng

Trong ViewPager cũ , interface OnPageChangeListner đã được implement để nhận các sự kiện thay đổi / cuộn trang. Khá bất tiện khi chúng ta cần phải ghi đè cả ba phương thức (onPageScrollStateChanged, onPageScrolled, onPageSelected) ngay cả khi chúng ta không muốn.

oldViewPager.addOnPageChangeListener(object:ViewPager.OnPageChangeListener{
  override fun onPageScrollStateChanged(state: Int) {
    // useless
  }

  override fun onPageScrolled(position: Int, positionOffset: Float, positionOffsetPixels: Int) {
    // useless too
  }

  override fun onPageSelected(position: Int) {
    // useful
  }
})

Với **** Viewpager2**** chúng ta không cần phải implement tất cả các method của interface. Chỉ cần quan tâm những method chúng ta cần dùng nhờ có OnPageChangeCallback

viewPager2.registerOnPageChangeCallback(object : ViewPager2.OnPageChangeCallback() {
  override fun onPageSelected(position: Int) {
    super.onPageSelected(position)
    // No boilerplate, only useful
  }
})

III. Tổng kết

Bài viết này mình giới thiệu về ViewPager2 mà Google mới ra mắt cũng nhớ một số tiện ích nó mang lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Nguồn tham khảo: https://blog.usejournal.com/early-introduction-of-viewpager2-ff38c60d2169


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.