+1

[Android] [Shimmer] Shimmer effect for Android

Giới thiệu

Shimmer là cái gì ? tại sao nó sinh ra ?? :

Shimmer là một thư viện cung cấp một cách dễ dàng để thêm hiệu ứng load data cho ứng dụng Android của chúng ta (Nó giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn khi dùng app) Facebook đã sử dụng thằng này để chỉ trạng thái khi load data (so pro 😄 😄) . Shimmer được triển khai dưới dạng bố cục, có nghĩa là chúng ta có thể tự xậy dựng bố cục cho hiệu ứng load data trong code của mình (cái này tý xem code sẽ rõ hơn)

Về mặt lí thdata

1.Download,Building

đầu tiên chung ta cần add thư viện Shimmer vào trong build.gradle

dependencies {
    implementation 'com.facebook.shimmer:shimmer:0.1.0@aar'
}
 1. Sử dụng như thế nào

trong flie xml

<com.facebook.shimmer.ShimmerFrameLayout
   android:id="@+id/shimmer_view_container"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
>
   ...(your complex view here)...
</com.facebook.shimmer.ShimmerFrameLayout>

trong activity(với code java với kotlin tý mình sẽ thực hành cho các bạn thấy rõ

ShimmerFrameLayout container = 
 (ShimmerFrameLayout) findViewById(R.id.shimmer_view_container);
container.startShimmer();

Bắt tay vào làm nào

1.add thêm các thư viện cần thiết vào build.gradle

  //shimmer
  compile 'com.facebook.shimmer:shimmer:0.1.0@aar'

  // Android
  compile 'com.android.support:recyclerview-v7:27.1.0'
      ''
  compile 'com.android.support:support-annotations:26.1.0'
  compile 'com.android.support:cardview-v7:27.1.0'
  compile 'com.android.support:design:27.1.0'

  // RxJava
  compile 'io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.0.1'
  compile 'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.0.1'

  // Retrofit
  compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.3.0'
  compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0'
  // RxJava adapter for retrofit
  compile 'com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava2:2.2.0'
 1. Xây dựng layout giống như khung item khi chúng ta show dữ liệu (dataplaceholderlayout.xml)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginBottom="1dp">

  <View
    android:id="@+id/tv_name"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="15dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginStart="12dp"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:background="@color/colorItemAndroidVersion"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/guideline"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/guideline2" />

  <View
    android:id="@+id/tv_version"
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="15dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:background="@color/colorItemAndroidVersion"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.037"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/guideline"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tv_name" />

  <View
    android:id="@+id/tv_api_level"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="15dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:background="@color/colorItemAndroidVersion"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.023"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/guideline"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tv_version" />

  <View
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="110dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:background="@color/colorItemAndroidVersion"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/guideline"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/guideline2" />

  <android.support.constraint.Guideline
    android:id="@+id/guideline"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    app:layout_constraintGuide_begin="123dp" />

  <android.support.constraint.Guideline
    android:id="@+id/guideline2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintGuide_end="120dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

3.Xây dựng layout cho activity (activity_main.xml) nơi sẽ sử dụng thằng shimmer nay

Chúng ta sẽ add 4 thằng dataplaceholderlayout vào layout tương ứng là 4 item trong recycleview khi đã load xong dữ liệu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".features.ListAndroidVersionActivity">

  <com.facebook.shimmer.ShimmerFrameLayout
    android:id="@+id/shimmer_view_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:orientation="vertical">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="vertical">
      <!--4 dong include thể hiện cho 4 item trong RecyclerView đang được load data-->
      <include layout="@layout/data_placeholder_layout" />

      <include layout="@layout/data_placeholder_layout" />

      <include layout="@layout/data_placeholder_layout" />

      <include layout="@layout/data_placeholder_layout" />

    </LinearLayout>

  </com.facebook.shimmer.ShimmerFrameLayout>

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rv_android_list"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

4.**Xây dựng activiti xử lí load data và thằng shimmer (ListAndroidVersionActivity)

Chúng ta start/stop Shimmer animation bằng cách gọi phương thức startShimmerAnimation()/stopShimmerAnimation() gọi phương thức này ở onResume()/oPause() trong activity

package com.example.framgiatongxuanan.viblo_shimmer_effect.features

import android.os.Bundle
import android.os.Handler
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager
import android.support.v7.widget.RecyclerView
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.Toast
import com.example.framgiatongxuanan.viblo_shimmer_effect.ApiService
import com.example.framgiatongxuanan.viblo_shimmer_effect.R
import com.example.framgiatongxuanan.viblo_shimmer_effect.adapter.AndroidVersionAdapter
import com.example.framgiatongxuanan.viblo_shimmer_effect.data.AndroidVersion
import com.example.framgiatongxuanan.viblokolin.features.androidversion.Repository
import io.reactivex.android.schedulers.AndroidSchedulers
import io.reactivex.schedulers.Schedulers
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*


/**
 * Created by FRAMGIA\tong.xuan.an on 08/01/2018.
 */
class ListAndroidVersionActivity : AppCompatActivity() {
  private val TAG = ListAndroidVersionActivity::class.java.simpleName
  private var mAdapter: AndroidVersionAdapter? = null
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    initRecyclerView()
    requestAndroidVersion()

  }

  override fun onResume() {
    super.onResume()
    shimmer_view_container.startShimmerAnimation()
  }

  override fun onPause() {
    super.onPause()
    shimmer_view_container.stopShimmerAnimation()

  }

  // khởi tao recyclerview
  private fun initRecyclerView() {
    rv_android_list.setHasFixedSize(true)
    val layoutManager: RecyclerView.LayoutManager = LinearLayoutManager(this)
    rv_android_list.layoutManager = layoutManager
  }

  // request data tu server
  private fun requestAndroidVersion() {
    Repository.createService(ApiService::class.java).getAndroidVersion()
        .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
        .subscribeOn(Schedulers.io())
        .subscribe(
            //cú pháp của rxjava trong kotlin
            { result ->
              //request thành công
              handleSuccessAndroidVersion(result)
            },
            { error ->
              //request thất bai
              handlerErrorAndroidVersion(error)
            }
        )
  }

  //Xử lí dữ liệu khi request thành công
  private fun handleSuccessAndroidVersion(result: List<AndroidVersion>) {
    /*mình dùng thằng Handler().postDelayed này để delay lại quá trình load xong dữ liệu để các bạn có thể thấy rõ hơn animation*/
    Handler().postDelayed({
      mAdapter = AndroidVersionAdapter(result)
      rv_android_list.adapter = mAdapter
      shimmer_view_container.stopShimmerAnimation()
      shimmer_view_container.visibility = View.GONE
    }, 5000)

  }

  //Xử lí dữ lieu khi request thất bại
  private fun handlerErrorAndroidVersion(error: Throwable) {
    Log.e(TAG, "handlerErrorAndroidVersion: ${error.localizedMessage}")
    Toast.makeText(this, "Error ${error.localizedMessage}", Toast.LENGTH_SHORT).show()
  }
}

Để chi tiết hơn về project các bạn đọc các comment mình đã note và tham khảo source code dưới đây

github: https://github.com/oTongXuanAn/viblo_shimmer_effect/tree/antx/master

Tài liệu tham khảo

http://facebook.github.io/shimmer-android/

https://medium.com/mindorks/android-design-shimmer-effect-fa7f74c68a93


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.