Android Live Wallpaper

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ viết bài chia sẻ về live wallpaper trong android. vậy live wallpaper là gì: nó chính là màn hình home của thiết bị android của bạn, nghĩa là bạn sẽ tạo ra một màn hình riêng của mình.

Tạo một wallpaper

 1. Trong res/xml tạo 1 file mywallpaper.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wallpaper
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:thumbnail="@drawable/icon"
android:description="@string/wallpaper_description"
android:settingsActivity="de.vogella.android.wallpaper.MyPreferencesActivity"/>
 1. Tạo class để lưu lại giá trị chúng ta vẽ
public class MyPoint {
  String text;
  private int x;
  private int y;

  public MyPoint(String text, int x, int y) {
    this.text = text;
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
}
 1. Tạo 1 layout mới trong res/xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <CheckBoxPreference android:key="touch"
    android:title="Enable Touch"></CheckBoxPreference>
  <EditTextPreference android:key="numberOfCircles"
    android:title="Number of Circles"></EditTextPreference>
</PreferenceScreen>

4.Tạo activity mới

public class MyPreferencesActivity extends PreferenceActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    addPreferencesFromResource(R.xml.prefs);

    // add a validator to the "numberofCircles" preference so that it only
    // accepts numbers
    Preference circlePreference = getPreferenceScreen().findPreference(
        "numberOfCircles");

    // add the validator
    circlePreference.setOnPreferenceChangeListener(numberCheckListener);
  }

  /**
   * Checks that a preference is a valid numerical value
   */
  Preference.OnPreferenceChangeListener numberCheckListener = new OnPreferenceChangeListener() {

    @Override
    public boolean onPreferenceChange(Preference preference, Object newValue) {
      // check that the string is an integer
      if (newValue != null && newValue.toString().length() > 0
          && newValue.toString().matches("\\d*")) {
        return true;
      }
      // If now create a message to the user
      Toast.makeText(MyPreferencesActivity.this, "Invalid Input",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return false;
    }
  };

}
 1. Custom wallpaper
public class MyWallpaperService extends WallpaperService {

  @Override
  public Engine onCreateEngine() {
    return new MyWallpaperEngine();
  }

  private class MyWallpaperEngine extends Engine {
    private final Handler handler = new Handler();
    private final Runnable drawRunner = new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        draw();
      }

    };
    private List<MyPoint> circles;
    private Paint paint = new Paint();
    private int width;
    int height;
    private boolean visible = true;
    private int maxNumber;
    private boolean touchEnabled;

    public MyWallpaperEngine() {
      SharedPreferences prefs = PreferenceManager
          .getDefaultSharedPreferences(MyWallpaperService.this);
      maxNumber = Integer
          .valueOf(prefs.getString("numberOfCircles", "4"));
      touchEnabled = prefs.getBoolean("touch", false);
      circles = new ArrayList<MyPoint>();
      paint.setAntiAlias(true);
      paint.setColor(Color.WHITE);
      paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
      paint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
      paint.setStrokeWidth(10f);
      handler.post(drawRunner);
    }

    @Override
    public void onVisibilityChanged(boolean visible) {
      this.visible = visible;
      if (visible) {
        handler.post(drawRunner);
      } else {
        handler.removeCallbacks(drawRunner);
      }
    }}
@Override
    public void onSurfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
      super.onSurfaceDestroyed(holder);
      this.visible = false;
      handler.removeCallbacks(drawRunner);
    }

    @Override
    public void onSurfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format,
        int width, int height) {
      this.width = width;
      this.height = height;
      super.onSurfaceChanged(holder, format, width, height);
    }

    @Override
    public void onTouchEvent(MotionEvent event) {
      if (touchEnabled) {

        float x = event.getX();
        float y = event.getY();
        SurfaceHolder holder = getSurfaceHolder();
        Canvas canvas = null;
        try {
          canvas = holder.lockCanvas();
          if (canvas != null) {
            canvas.drawColor(Color.BLACK);
            circles.clear();
            circles.add(new MyPoint(
                String.valueOf(circles.size() + 1), x, y));
            drawCircles(canvas, circles);

          }
        } finally {
          if (canvas != null)
            holder.unlockCanvasAndPost(canvas);
        }
        super.onTouchEvent(event);
      }
    }

    private void draw() {
      SurfaceHolder holder = getSurfaceHolder();
      Canvas canvas = null;
      try {
        canvas = holder.lockCanvas();
        if (canvas != null) {
          if (circles.size() >= maxNumber) {
            circles.clear();
          }
          int x = (int) (width * Math.random());
          int y = (int) (height * Math.random());
          circles.add(new MyPoint(String.valueOf(circles.size() + 1),
              x, y));
          drawCircles(canvas, circles);
        }
      } finally {
        if (canvas != null)
          holder.unlockCanvasAndPost(canvas);
      }
      handler.removeCallbacks(drawRunner);
      if (visible) {
        handler.postDelayed(drawRunner, 5000);
      }
    }

    // Surface view requires that all elements are drawn completely
    private void drawCircles(Canvas canvas, List<MyPoint> circles) {
      canvas.drawColor(Color.BLACK);
      for (MyPoint point : circles) {
        canvas.drawCircle(point.x, point.y, 20.0f, paint);
      }
    }
  }
 1. Sử dụng wallpaper của chính mình tạo ra thôi
public class SetWallpaperActivity extends Activity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
  }

  public void onClick(View view) {
    Intent intent = new Intent(
        WallpaperManager.ACTION_CHANGE_LIVE_WALLPAPER);
    intent.putExtra(WallpaperManager.EXTRA_LIVE_WALLPAPER_COMPONENT,
        new ComponentName(this, MyWallpaperService.class));
    startActivity(intent);
  }
}

Và kết quả chúng ta đạt được:

Bài viết được tham khảo tại: http://www.vogella.com/tutorials/AndroidLiveWallpaper/article.html Rất mong được sự góp ý của các bạn !


All Rights Reserved