+2

7 hacks với nhà phát triển ES6

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số hack trong es6. Cụ thể như dưới đây nhé.
Bắt đầu nào!

Hack 1: Swap variables

Chúng ta sẽ sử dụng Array Destructuring để đổi chỗ các giá trị như ví dụ sau đây:

let a = 'world', b = 'hello'
[a, b] = [b, a]
console.log(a) // -> hello
console.log(b) // -> world
// Nó thật kì diệu @@ 

Hack 2: Async/Await with Destructuring

Một lần nữa Array Destructuring thật tuyệt vời. Nó kết hợp với async/await and promises tạo ra một dòng chảy phức tạp- đơn giản

const [user, account] = await Promise.all([
  fetch('/user'),
  fetch('/account')
])

Hack 3: Debugging

Chúng ta hay sử dụng debug với console.log và để in ra từng giá trị. Và đây nó thật tuyệt với cú pháp như console.table

const a = 5, b = 6, c = 7
console.log({ a, b, c })
// kết quả ở đây là 1 đối tượng:
// {
//    a: 5,
//    b: 6,
//    c: 7
// }

Hack 4: One liners

Cú pháp này có thể gọn hơn rất nhiều đối với các hoạt động của mảng:

// Tìm kiếm giá trị max trong mảng
const max = (arr) => Math.max(...arr);
max([123, 321, 32]) // outputs: 321
// Tính tổng các phần tử trong mảng
const sum = (arr) => arr.reduce((a, b) => (a + b), 0)
sum([1, 2, 3, 4]) // output: 10

Hack 5: Array concatenation

Bình thường chúng ta nối 2 mảng thường sử dụng toán tử concat
Và thử xem cách dưới đây thay vì sử dụng concat nhé

const one = ['a', 'b', 'c']
const two = ['d', 'e', 'f']
const three = ['g', 'h', 'i']
// Cách cũ #1
const result = one.concat(two, three)
// Cách cũ #2
const result = [].concat(one, two, three)
// Mới nè ! 
const result = [...one, ...two, ...three]

Đơn giản phải k nào !

Hack:6 Cloning

Đối với mảng hoặc object bình thường ta clone chúng có nhiều cách nhưng mình thấy chưa cách nào dễ dàng như cách này:

const obj = { ...oldObj } // clone đối tượng
const arr = [ ...oldArr ] //clone array

Nhanh gọn nhẹ nhỉ .

Hack 7: Named parameters

Tạo các hàm và gọi các hàm dễ đọc hơn với destructuring:

const getStuffNotBad = (id, force, verbose) => {
  làm cái gì đó ...
}
const getStuffAwesome = ({ id, name, force, verbose }) => {
  làm cái gì đó ...
}
// Bất cứ nơi đâu trong code ... K hiểu lắm true, true là gì?
getStuffNotBad(150, true, true)
// Bất cứ nơi đâu trong code... Nó thực sự tuyệt vời -> I ❤ JS!!!
getStuffAwesome({ id: 150, force: true, verbose: true })

Như ví dụ chúng ta thấy cách bên dưới nó mô tả cụ thể và tường minh hơn các biến được truyền vào hàm thay vì cách trên.
Thật tuyệt vời!

Nguồn: https://medium.com/dailyjs/7-hacks-for-es6-developers-4e24ff425d0b


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.