+5

5 câu hỏi phỏng vấn Frontend giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng bất đồng bộ trong Javascript

Một trong những điều khó khăn khi học Javascript là promises. Chúng không dễ hiểu và có thể cần một vài hướng dẫn và một thời gian kha khá để vận dụng chúng. Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị cho coding interview và hiểu rõ chúng qua những đoạn code sau. Thử xử lý câu hỏi trước, sau đó chúng ta sẽ xem câu trả lời.


1. Kết quả trả về ?

const firstPromise = new Promise((res, rej) => {
   setTimeout(res, 500, 'one');
});

const secondPromise = new Promise((res, rej) => {
   setTimeout(res, 100, 'two');
});

Promise.race([firstPromise, secondPromise]).then(res => console.log(res));
 • A: "one"
 • B: "two"
 • C: "two" "one"
 • D: "one" "two"

Giải thích

 • Khi chúng ta thực hiện nhiều promises với phương thức Promise.race, nó sẽ trả về resolves/rejects promise hoàn thành sớm nhất. Với firstPromise mất 500ms để trả về và secondPromise cần 100ms. Cho nên secondPromise sẽ được resolve trước với giá trị log ra "two". Vậy nên câu trả lời đúng là B

2. Đoạn code sẽ in ra cái gì ?

async function getData() {
   return await Promise.resolve('I made it!');
}

const data = getData();
console.log(data);
 • A: "I made it!"
 • B: Promise {<resolved>: "I made it!"}
 • C: Promise {<pending>}
 • D: undefined

Giải thích

 • Một async function luôn trả về một promise. await sẽ giữ đợi cho đến khi promise hoàn thành. promise đó sẽ pending khi nó đang thực hiện getData() cho đến khi resolve/reject.
 • Vì vậy nếu chúng ta muốn get giá trị data "I made it!", chúng ta có thể sử dụng phương thức .then():
data.then(res => console.log(res))

Với code trên sẽ không log ra "I made it!". Câu trả lời là C

3. Giá trị output là gì ?

const myPromise = () => Promise.resolve('I have resolved!');

function firstFunction() {
  myPromise().then(res => console.log(res));
  console.log('second');
}

async function secondFunction() {
  console.log(await myPromise());
  console.log('second');
}

firstFunction();
secondFunction();
 • A: I have resolved!, secondI have resolved!, second
 • B: second, I have resolved!second, I have resolved!
 • C: I have resolved!, secondsecond, I have resolved!
 • D: second, I have resolved!I have resolved!, second

Giải thích

 • Với một promise và function thông thường chúng ta sẽ cơ bản hiểu rằng Tôi muốn thực thi function này, nhưng tôi sẽ tạm gác chúng sang một bên trong khi nó đang chạy vì điều này có thể mất thời gian. Chỉ khi một giá trị được resolve (hoặc reject) hoặc callstack đã trống thì tôi mới sử dụng chúng

 • Chúng ta có thể get được data với cả .thenawait trong một async function như ở firstFunctionsecondFunction. Tuy nhiên chúng sẽ có sự khác nhau.

 • Với firstFunction chúng ta sẽ đẩy hàm myPromise sang một bên (và callstack) trong khi chúng đang running, và tiếp tục thực thi hết đoạn code bên dưới, trong trường hợp này là console.log('second'). Sau đó quay lại thực thi chúng khi thấy callstack đã trống.

 • Đối với secondFunction chúng ta sẽ tạm dừng thực thi đoạn code bên dưới cho đến khi giá được giá trị đã được xử lý xong rồi mới chạy code tiếp theo. Điều này sẽ đảm bảo được sự xử lý đồng bộ cho đoạn code của chúng ta. Vậy nên I have resolved được log, rồi mới chạy đến second => D

4. Kết quả nào được trả về dưới đây?

Promise.resolve(5);
 • A: 5
 • B: Promise {<pending>: 5}
 • C: Promse {<fulfilled>: 5}
 • D: Error

Giải thích

Khi chúng ta thực hiện lệnh trả về bất kỳ type value nào với Promise.resolve, dù promise hay non-promise. Thì chính phương thức này sẽ return về một promise với resolved value (<fulfilled>). Có nghĩa là nếu chúng ta trả về với Promise.resolve thì dữ liều sẽ được trả về cùng với dạng promise. Trong trường hợp này giá trị được trả về là promise với dữ liệu là 5. Đáp án sẽ là C

5. Cái gì được trả về ?

async function* range(start, end) {
   for (let i = start; i <= end; i++) {
      yield Promise.resolve(i);
   }
}

(async () => {
   const gen = range(1, 3);
   for await (const item of gen) {
      console.log(item);
   }
})();
 • A: Promise {1} Promise {2} Promise {3}
 • B: Promise {<pending>} Promise {<pending>} Promise {<pending>}
 • C: 1 2 3
 • D: undefined undefined undefined

Giải thích

Ở trên người ta sử dụng generator function với hàm range trả về một async object với promises mỗi phần tử duyệt qua: Promise{1}, Promise{2}, Promise{3}. Chúng đặt vào biến gen như là async object. Sau đó chúng ta lặp qua nó bằng một vòng lặp for await ... of. Như vậy vòng lặp sẽ đặt vào item với giá trị là promise value: Đầu tiên Promise{1}, 2 là Promise{2} và cuối cùng là Promise{3}. Vì chúng ta đang chờ giá trị từng item bằng cách sử dụng await, Như vậy promise sẽ được giải quyết xong và trả về theo thứ tự lần lượt: 1, 23. Đáp án là *C


Tổng kết

 • Hi vọng với nhưng câu hỏi trên về promise sẽ giúp bạn làm mới những kiến thức đồng thời ôn lại kiến thức của mình. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn với Javascript.
 • Tham khảo thêm tại đây

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.