0

3-1 Cơ bản về lập trình game

3-1 Cơ bản về lập trình game

Chúng ta đã chuẩn bị xong để bắt tay vào học lập trình game rồi. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng phải nhanh chóng thử thách luôn với lập trình game. Tuy nhiên, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem để lập trình game thì cần chuẩn bị những gì.

Những thứ cần thiết để lập trình game

Cho đến thời điểm này thì chúng ta đã học những cơ bản của lập trình game. Tất nhiên, những cơ bản về lập trình được giới thiệu đến bây giờ đều là những kiến thức cần thiết cho lập trình.

Tuy nhiên, ngoài đó ra thì lập trình game cần có thêm những xử lý đặc hữu mà chỉ có lập trình game mới có nữa.

Có ba xử lý đại diện cần thiết cho lập trình, chính là:


  • Vẽ tranh
  • Chạy tiếng
  • Đưa lệnh của chuột và bàn phím

Trong game máy tính, nhất định trên màn hình sẽ chạy những hình ảnh, rồi qua đó là những hiệu quả âm thanh và BGM. Và nhận lệnh từ bộ phận điều khiển của máy chơi game (đối với máy tính là bàn phím và chuột) thì nhân vật và menu sẽ thao tác.

Nếu chúng ta có thể học được lập trình về ảnh, âm thanh và nhập lệnh từ bộ điều khiển, sau đó chỉ cần làm chi tiết hơn thì chúng ta có thể lập trình nên được rất nhiều game.

Vẽ tranh

Trong game máy tính, chúng ta tạo ra thế giới game bằng cách vẽ tranh trên máy tính. Quyển sách này sẽ chủ yếu tạo nên game có hiển thị tranh 2D. 30.PNG

Hình 3-1Game hiển thị hình ảnh 2D

Tất nhiên cũng có rất nhiều game sử dụng hiệu ứng 3D để viết nhưng trong cuốn sách này sẽ không đề cập tới.

Tạo âm thanh

Trong trò chơi trên máy tính thì khong những hình ảnh mà cả âm thanh đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo hiệu quả.

Trong cuốn sách này sẽ giới thiệu phương pháp tạo hiệu ứng âm thanh sử dụng file WAVE.

Nhập Key Mouse

Để người chơi điều khiển nhân vật hiển thị trên màn hình thì chúng ta cần thiết phải truyền được lệnh đó đến chương trình. Ở đây tôi sẽ giới thiệu phương pháp điều khiển nhân vật và menu khi nhận thời gian thực tế mà người chơi nhập lệnh từ bàn phím và chuột.

Về MyGame

Trong cuốn sách này, để ghi lại lập trình đặc hữu cho game thì chúng ta dùng một library tên là MyGame. MyGame là library mà tác giả đã phát triển để con người có thể lập trình game một cách dễ dàng trên Ruby. Trong chương này tôi sẽ giải thích những cơ bản của việc sử dụng MyGame trong lập trình game. Để sử dụng MyGame thì chúng ta cần thiết phải cài đặt thư viện MyGame vào Ruby.Về việc cài đặt thư viện này đã được giới thiệu tại trang 15. Để xác nhận xem thư viện MyGame đã được cài đặt chưa thì trên màn hình lệnh chúng ta sẽ gõ như dưới đây.

ruby -r mygame/boot -e ""

Nếu màn hình hiện ra hình ảnh như dưới đây thì có nghĩa MyGame đã được cài đặt và chạy một cách chính xác. 1.PNG

Màn hình mới hiện ra chúng ta có thể dùng phím Esc để đóng.

Ví dụ sử dụng MyGame

Dưới đây là ví dụ chương trình sử dụng MyGame. Trên màn hình hiển thị sample.bmp, khi ta nhấn phím space thì [sample.wav] sẽ kêu.

require 'mygame/boot'
img = Image.new("sample.bmp")
wav = Wave.new ("sample.wav")
main_loop do
  img.render
  wav.play if new_key_pressed?(Key::SPACE)
end

Tôi sẽ giải thích cách lập trình sử dụng MyGame kĩ hơn dưới đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.