+4

10 Tính năng có thể bạn chưa biết về Eloquent

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, kể cả Laravel thật khó để có thể biết được tất cả các tính năng. Trong bài viết này mình xin giới thiệu với mọi người 10 tính năng Eloquent mà có thể bạn chưa biết.

1. Tùy chỉnh tên cột timestamp

Theo mặc định, các model Laravel có dấu thời gian created_atupdated_at. Bạn có thể ghi đè các tên cột này bằng cách định nghĩa một biến constant trong model của bạn. Nếu mô hình của bạn sử dụng xóa mềm, bạn có thể ghi đè luôn tên cột deleted_at. lớp Người dùng mở rộng Mô hình

class User extends Model
{
    const CREATED_AT = 'created';
    const UPDATED_AT = 'last_update';
    const DELETED_AT = 'removed';
}

2. Exists property

Thuộc tính exists cho biết đối tượng có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không. Khi bạn tạo một model mới, thuộc tính exists sẽ được đặt thành false. Khi model của bạn được lưu hoặc truy xuất từ cơ sở dữ liệu, thuộc tính exists sẽ được đặt thành true.

$user = new User;
$user->name = 'NhiTT';
$user->email = 'nhitt@example.com';
$user->password = 'secret';
$user->exists; // false
$user->save();
$user->exists; // true

3. Dirty

Để kiểm tra xem một model đã được chỉnh sửa hay chưa khi nó được lấy từ cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng phương thức isDirty. Thật tốt khi biết rằng khi một model không được lưu, tất cả isDirty phương thức sẽ trả về true. Phương thức này có một tham số tùy chọn giúp nó có thể kiểm tra xem một thuộc tính cụ thể có dirty hay không.

Bạn có thể sử dụng phương thức getDirty để có được một mảng của tất cả các động cơ dirty trên model instance.

$user = User::first();
$user->isDirty(); // false
$user->name = 'NhiTT';
$user->isDirty(); // true
$user->isDirty('email'); // false
$user->isDirty('name'); // true
$user->getDirty(); // ["name" => "NhiTT"]

4. Original

Để lấy các giá trị thuộc tính original của một model có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức getOriginal. Phương thức này có một tham số tùy chọn giúp nó có thể nhận được giá trị ban đầu của một thuộc tính cụ thể.

$user = User::first();
$user->name = 'NhiTT';

$user->getOriginal(); // Array with "name" => "NhiTT"
$user->getOriginal('name'); // "NhiTT"

5. Clone một model

Nó có thể được thực hiện bằng cách gọi phương thức replicate thể hiện trên mô hình của bạn.

$user = User::first();
$clonedUser = $user->replicate();

6. Chuyển đổi một model hoặc collection thành mảng

toArray có thể chuyển đổi một model hoặc collection thành một mảng PHP đơn giản.

// Convert a model instance to an array
$user = User::first();
$user->toArray();
// Convert a collection to an array
$users = User::all();
$users->toArray();

7. Refresh

Phương thức refresh sẽ làm mới mô hình bằng cách lấy dữ liệu mới từ cơ sở dữ liệu. Tất cả các mối quan hệ được tải của nó sẽ được làm mới.

$user= User::where('name', 'NhiTT')->first();
$user->name= 'NhiTT';
$user->address->city = "Ha Noi";
$user->refresh();
$user->name; // "NhiTT2"
$user->address->city; // "Thanh Hoa"

8. Without events

Đôi khi bạn muốn tạo hoặc cập nhật một model mà không bắn bất kỳ sự kiện nào. Trong Laravel có thể thực hiện một cuộc gọi lại mà không cần thực hiện bất kỳ sự kiện model nào cho bất kỳ loại model nào.

$user = User::withoutEvents(function () {
    return factory(User::class)->create(); 
});

9. Push

Phương pháp push lưu mô hình và tất cả các mối quan hệ của nó.

$user = User::where('name', 'NhiTT')->first();
$user->age = 25;
$user->address->city = "Ha Noi"; 

Nếu bạn chỉ gọi phương thức lưu trên người dùng, địa chỉ sẽ không được lưu.

$user->save();

Bằng cách sử dụng phương pháp push cả người dùng và địa chỉ sẽ được lưu lại.

$user->push();

10. Force a delete on a soft delete model

Trong một số tình huống bạn muốn xóa một model đã xóa mềm khỏi cơ sở dữ liệu của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức forceDelete.

$user = User::first();
$user->forceDelete();


Vậy trên đây là 10 tính năng mình nghĩ có thể các bạn sẽ có lúc dùng. Mình cũng tình cờ đọc được và muốn ghi lại. Còn rất nhiều tính năng mình k thể biết được hết, chúng mình cùng dần tìm hiểu nhé

source:

https://laravel.com/docs/6.x/eloquent

https://medium.com/swlh/10-eloquent-features-that-you-might-not-know-about-75d8221d4adc


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.