+27

10 linux commands mà bất kì lập trình viên nào cũng cần biết

1. man

Câu lệnh Linux đầu tiên nên học là man (viết tắt của "manual") . Câu lệnh này giúp bạn biết được chức năng của tất cả các câu lệnh Linux commands. Ví dụ bạn muốn biết về câu lệnh ls chỉ cần gõ theo cú pháp :

man ls

Đây là kết quả bạn nhận được

2. grep

grep "some string" file

Câu lệnh grep (viết tắt của "global regular expression print") dùng để tìm kiếm 1 string trong file, kết quả trả về là những dòng chứa string tương ứng. Ví dụ:

Ngoài ra ta còn có thể đếm số dòng chứa kí tự đang tìm kiếm với tùy chọn -c (count) Bên cạnh đó grep còn cung cấp rất nhiều tùy chọn khác nhau. Đọc thêm tại đây

3. ls

ls

ls (viết tắt của "list directory contents") liệt kê danh sách các file và thư mục của đường dẫn hiện tại. Các thư mục được in đậm hơn các file. Ngoài ra còn có các tùy chọn :

ls -l: Hiển thị chi tiết các files và folders của đường dẫn hiện tại: ls -a: Hiển thị tất cả các files và folders, bao gồm cả các file ẩn:

4. pwd

Câu lệnh pwd (print working directory) đơn giản in ra đường dẫn đến thư mục làm việc hiện tại

5. cat

Câu lệnh cat ( viết tắt của "concatenate") hiển thị nội dung của file trên terminal. Điều này nhanh hơn nhiều nếu bạn muốn đọc file so với mở bằng editor.

6. touch

touch somefile

Câu lệnh touch dùng để tạo mới file trống không có nội dung. Trong ví dụ trên ta tạo mới 1 file index.js. Tuy nhiên vì file rỗng nên câu lệnh cat không trả về kết quả gì cả.

7. rm

rm someFile

Đã có câu lệnh tạo mới ắt phải có câu lệnh xóa rồi. Câu lệnh rm giúp ta xóa 1 file chỉ định.

Ngoài ra để xóa 1 thư mục ta chỉ cần thêm flag -rf

rm -rf some-directory

8. find

find path -name filename

Câu lệnh find giúp ta tìm kiếm nhanh 1 file hoặc 1 thư mục, nó đăc biệt hữu dụng khi làm việc trong 1 project lớn với hàng trăm files và folders khhác nhau Ngoài ra câu lệnh find còn giúp ta tìm kiếm những loại file nhất định trong thư mục. Ví dụ nếu ta muốn tìm tất cả các .js file.

find . -name "*.js"

9. mv

mv somefile /to/some/other/path

mv (move) là câu lệnh cho phép ta chuyển file từ thư mục này đến thư mục khác. Nó có thể chuyển 1 file, nhiều file hoặc thậm chí cả thư mục.

10. echo

echo "some text"

Câu lệnh echo cho phép ta hiển thị 1 chuỗi lên terminal Ngoài ra thì echo còn được dùng để hiển thị các biến môi trường như $USER, $HOME, $PATH:

Kết luận

Hy vọng bài viết trên giúp bạn thuận tiện hơn trong việc thao tác với terminal khi lập trình. Hẹn gặp lại mọi người trong những bài viết sau!

Sources

https://devopscube.com/list-of-linux-commands-every-developer-should-know/ https://medium.com/better-programming/here-are-11-console-commands-every-developer-should-know-54e348ef22fa


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.