+3

1 số ghi chú sử dụng gem Ransack

Viết 1 bài ngắn ngắn thế này kể ra cũng không bõ cho lắm, nhưng 2 điều chỉnh khi search với Ransack ở đây thì toàn được hướng dẫn rời rạc trên Stackoverflow nên mình viết bài này ra. Rất mong các bạn chia sẻ thêm các case của các bạn phải chỉnh sửa khi dùng gem Ransack để mình có thể bổ sung thêm ở bài viết.

Lập 1 project Rails và chuẩn bị các bước

Ở bước này chạy lệnh rails new, chuẩn bị các model và thêm gem Ransack. Do cũng lười biếng nên mình xin được phép skip bước này. Tuy nhiên thì mình sẽ up lên ảnh các bảng trong csdl mà mình sẽ dùng trong bài này.

Sau đó, bạn làm 1 form search có các filter: từ khoá tìm kiếm, tag, số comment. Và chúng ta đi vào vấn đề 1.

Vấn đề 1: Tìm kiếm các tag cách nhau bằng dấu phẩy

Yêu cầu bạn nhận được là ở form tìm kiếm tag, bạn có thể gõ nhiều tag, mỗi tag cách nhau bằng 1 dấu phẩy. Kết quả trả ra phải chứa 1 trong các tag ấy.

Phân tích ở đây là chúng ta dùng mối quan hệ là OR. Và chúng ta sẽ phải có cách tác động tới input với split() của Ruby.

Vậy code sẽ được viết như sau

class PostsController < ApplicationController
 def index
  params[:q][:combinator] = "or"
  params[:q][:groupings] = []
  custom_words = params[:q][:tags_name_cont_any]
  custom_words.split(",").each_with_index do |word, index|
   params[:q][:groupings][index] = {tags_name_cont_any: word}
  end
  @q = Post.ransack(params[:q])
  @pre_posts = @q.result
          .includes(:tags)
  @posts = if params[:tag]
        @posts.tagged_with(params[:tag]).page(params[:page])
             .per(Settings.max_post_number_per_page)
       else
        @posts.page(params[:page])
             .per(Settings.max_post_number_per_page)
       end
 end
end

Và ở view bạn đặt

<%= search_form_for @q do |f| %>
  ...
  <%= f.search_field :tags_name_cont_any %>
<% end %>

Tìm kiếm thoả mãn rồi, nhưng nhìn độ to của index trông kinh dị quá. Thế nên mình viết lại code như sau

class PostsController < ApplicationController
 before_action :after_enter_tags_field, only: :index

 def index
  @q = Post.ransack(params[:q])
  @pre_posts = @q.result
          .includes(:tags)
  @posts = if params[:tag]
        @pre_posts.tagged_with(params[:tag]).page(params[:page])
             .per(Settings.max_post_number_per_page)
       else
        @pre_posts.page(params[:page])
             .per(Settings.max_post_number_per_page)
       end
 end

 private

 def after_enter_tags_field
  return unless params[:q]

  params[:q][:combinator] = "or"
  params[:q][:groupings] = []
  custom_words = params[:q][:tags_name_cont_any]
  custom_words.split(",").each_with_index do |word, index|
   params[:q][:groupings][index] = {tags_name_cont_any: word}
  end
 end
end

Như vậy trông đỡ kinh dị hơn, dù có vẻ vẫn chưa gọn lắm

Vấn đề 2: Tìm kiếm dựa theo số lượng comment

Vấn đề tiếp theo đặt ra là tìm kiếm và trả ra kết quả của các post có số comment lớn hơn 1 con số nhất định. Lúc này chúng ta sẽ dùng query phụ và gem Arel

Với gem Arel, ta phải thêm như sau:

gem "arel", git: "https://github.com/rails/arel"

Sau đó, tại model, ta thêm như sau

class Post < ApplicationRecord
 has_many :comments, dependent: :destroy
 ...
 ransacker :comments_count do
  query = "(
       SELECT COUNT(comments.post_id)
       FROM comments
       WHERE comments.post_id = posts.id
       GROUP BY comments.post_id
      )"
  Arel.sql(query)
 end
end

Và chúng ta đã có 1 thuộc tính tên comments_count. Trong ransack cũng có _gteq để so sánh lớn hơn hoặc bằng(Greater or Equal). Vậy chúng ta chỉ cần kết hợp lại là xong

<%= search_form_for @q do |f| %>
  ...
  <%= f.search_field :tags_name_cont_any %>
  <%= f.number_field :spot_reviews_count_gteq %>
<% end %>

Tham khảo

https://stackoverflow.com/questions/53652254/multi-term-ransack-search-in-same-field-not-working

https://stackoverflow.com/questions/52700915/how-can-i-sort-with-ransack-a-column-that-contains-count-of-the-associated-model


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.