Asked Jul 10th, 3:20 AM 70 1 1
  • 70 1 1
+1

Thêm mô tả cho route trong laravel

Share
  • 70 1 1

Em có một route:

\Route::put('suggests/{id}/approval', '[email protected]')->name('suggest.approval);

Bây giờ em muốn thêm mô tả cho route này, ví dụ như "Duyệt đề xuất" để lúc Route::getCurrentRoute() e có thể lấy được mô tả của route thì làm cách nào ạ

1 ANSWERS


Answered Jul 10th, 3:36 AM
Accepted
+3

thêm 1 thuộc tính vào

\Route::put('suggests/{id}/approval', ['comment' => 'Duyệt đề xuất', 'uses' => '[email protected]'])->name('suggest.approval);

Lấy thì lấy thế này Route::getCurrentRoute()->getAction('comment')

Share
Dương Siêu @duongdosieu224
Jul 10th, 3:42 AM

tks a ❤️

0
| Reply
Share