Asked Nov 19th, 2019 9:32 AM 42 0 3
 • 42 0 3
0

Thắc mắc về gửi email trong laravel

Share
 • 42 0 3

Mình có 1 form liên hệ gồm các trường cơ bản như ( tên, email, sô đt, câu hỏi ) . Mình muốn khi submit thì nó sẽ gửi đến email của admin đã được cấu hình và 1 email nữa gửi đến chính khách hàng. Về việc gửi cho admin thì ok rồi vì nó là email cố định, nhưng mình ko lấy được email họ nhập vào để truyền cho $to.

if($req->email){
			$data = ['hoten'=> $hoten,'email'=>$email] ;
						
			Mail::send('email.lienhe',$data,function($msg){
			$from = '[email protected]';
			$subject = 'Tiêu đề';
			$to = $req->email; ??????????????????
      $cc = [email protected];
			$msg->from($from,'ADM');
			$msg->to($to,'ADM')->cc($cc)->subject($subject);
    });
		} 

Câu hỏi là làm sao để truyền được email của khách họ nhập vào $to . Thanks.

3 ANSWERS


Answered Nov 19th, 2019 9:45 AM
Accepted
0

Ở chỗ function ($msg) { ... bạn sửa lại function ($msg) use ($req) { ... xem sao nhé 😉

Share
TinhTN @tinhtn89
Nov 19th, 2019 10:04 AM

Chính xác cái mình đang tìm kiếm. Thanks

+2
| Reply
Share
Answered Nov 19th, 2019 9:34 AM
+2

bạn thử log cải $req->email xem có gì trong đó k?

Share
Answered Nov 19th, 2019 9:40 AM
0

Về lí thuyết là bạn đã có thể get được email họ nhập rồi, nhưng vấn đề xảy ra, bạn phải debug, hiện tại có 2 trường hợp để bạn check:

 • Kiểm tra xem đã chạy vào trong if chưa
 • Nếu chạy vào rồi thì dd($req->email) xem nó trả về giá trị gì.
 • Nếu $req->email vẫn trả ra email bình thường thì có thể check lại cú pháp gửi mail, hoặc email có đúng với email mình cần gửi chưa. 😄
Share