Asked May 23rd, 3:01 AM 34 0 1
  • 34 0 1
0

Tạo form login vs register bằng laravel + vuejs!!

Share
  • 34 0 1

Có bác nào từng tạo form login bằng laravel + vuejs mà dựa trên bộ authentication có sẵn của laravel có demo cho e tham khảo với ạ @@!!

1 ANSWERS


Answered Monday, 1:01 AM
0

Theo doc thì bạn cứ chạy

composer require laravel/ui

php artisan ui vue --auth

là oke mà. Nhớ sau đó chạy npm run watch nữa là được

Share