Asked Aug 28th, 2018 8:23 AM 222 0 1
 • 222 0 1
0

set status bar background as gradien Android

Share
 • 222 0 1

Mọi người cho mình hỏi làm cách nào để set color cho status bar bằng gradien được không a.? mình muốn set status trùng màu với toolbar .màu ở toolbar là mình trộn giữa 2 màu ạ.

1 ANSWERS


Answered Oct 1st, 2018 4:15 PM
+1

Gọi hàm này trước khi setContentView , cách này chỉ hoạt động khi API > 21

 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
  public static void setStatusBarGradiant(Activity activity) {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
      Window window = activity.getWindow();
      Drawable background = activity.getResources().getDrawable(R.drawable.gradient_theme);
      window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_DRAWS_SYSTEM_BAR_BACKGROUNDS);
      window.setStatusBarColor(activity.getResources().getColor(android.R.color.transparent));
      window.setNavigationBarColor(activity.getResources().getColor(android.R.color.transparent));
      window.setBackgroundDrawable(background);
    }
  } 
Share