Asked Wednesday, 6:29 AM 90 0 1
  • 90 0 1
0

mọi người chỉ giúp em làm sao chỉ detail nhưng object ở status publish trong project laravel với ạ, hiện tại e detail luôn cả nhưng object close.

share
  • 90 0 1
public function detail($faqId)
{       
    $faq = $this->faqService->findById($faqId);
     return view('faq.detail', compact('faq'));
}

function detail nó lấy luôn cả nhưng object đã close. help me

Vũ Nguyễn@vunguyen10111995
Wednesday, 6:33 AM

Object close có thuộc tính hay kiểu gì khác với object mà bạn muốn lấy ra vậy.
object ở status publish : mình hiểu là ở đây bạn chỉ muốn lấy object có status publish thì bạn sử dụng thêm câu truy vấn điều kiện where(status, 'publish') xem sao.

Odasama K@thuyenhv2101
Wednesday, 6:37 AM

@vunguyen10111995 nó chỉ khác nhau ở trạng thái thôi anh. cái em muốn lấy ra là nhưng object đang ở status publish

Vũ Nguyễn@vunguyen10111995
Wednesday, 6:43 AM

@thuyenhv2101 vậy bạn thử sử dụng câu lệnh như mình bảo kia xem sao nhé.

Odasama K@thuyenhv2101
Wednesday, 7:38 AM

@vunguyen10111995 nó ko hiểu được điểu kiện where, giúp mình thêm đk ở find() với ạ

Wednesday, 8:04 AM

1 ANSWERS


Answered Wednesday, 8:11 AM
Accepted
+5

Bạn dùng where để filter thêm điều kiện status xem sao 😄

$faq = $this->faqService->where(['id' => $faqId, 'status' => 'publish'])->first();
share
Odasama K@thuyenhv2101
Wednesday, 8:19 AM

cảm ơn a, rất tuyệt vời