Asked Feb 25th, 2:46 PM 143 0 4
 • 143 0 4
0

Lỗi Login Laravel

Share
 • 143 0 4

Tài khoản và mật khẩu của em nhập vào đều đúng, nhưng lúc đăng nhập vào thì không dược ạ.

public function post_login(Request $req){
    if (Auth::attempt($req->only('email','password'), $req->has('remember'))) {
      return redirect()->route('admin');
    }
    else{
      echo 'Tài khoản không hợp lệ!';
    }
  }
  ```

4 ANSWERS


Answered Feb 25th, 2:59 PM
+2

Bạn check lại xem trong csdl password bạn đã mã hoá bcrypt chưa .

Share
Answered Feb 25th, 4:11 PM
+2

Phương thức Login và Logout đã được Laravel định nghĩa sẵn, bạn không cần phải viết lại nữa, tất cả những gì bạn cần làm là chạy command sau:

php artisan make:auth

Sau đó truy cập đường dẫn: localhost/login

Laravel thậm chí còn render sẵn cho bạn view login và đăng ký luôn, đơn giản quá luôn

Còn phương thức kia của bạn bị lỗi có thể do nhiều nguyên nhân, bạn kiểm tra xem mật khẩu trong Database có phải ở dạng mã hóa không?

Nếu không thì bạn nên mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt. Chi tiết bạn có thể xem tại đây: https://laravel.com/docs/5.8/authentication#included-authenticating

Share
Answered Feb 26th, 12:19 AM
+1

Bạn thử dd($request->all()) xem dữ liệu truyền lên có đúng hay không. Check xem mật khẩu đã được mã hóa chưa.

Và đây đã là code hoàn thiện của bạn chưa vậy? Vì mình thấy việc xử lý login chưa được hoàn thiện

Share
Answered Feb 26th, 1:36 AM
+1

Bạn thử dd cái $req xem email, password gửi lên là gì?

Mình nghĩ khả năng cao là do password nhập vào không mã hóa nên mới không đăng nhập được

Share