Asked Jun 21st, 2023 7:24 a.m. 126 0 2
  • 126 0 2
-7

Kiểm thử phần mềm

Share
  • 126 0 2

Giải giúp mình bài tập này với ạ: Viết chương trình con giải phương trình bậc 2. Kiểm thử chương trình vừa viết được bằng kiểm thử luồng điều khiển

2 ANSWERS


Answered Jun 22nd, 2023 4:11 a.m.
+1

trước tiên bạn hãy học cách đặt câu hỏi.

Share
Answered Jun 23rd, 2023 7:27 a.m.
0

import math

def giai_phuong_trinh_bac_hai(a, b, c): # Kiểm tra điều kiện để phương trình có nghiệm delta = b**2 - 4ac if delta < 0: return "Phương trình vô nghiệm" elif delta == 0: x = -b / (2a) return f"Phương trình có nghiệm kép x = {x}" else: x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2a) x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a) return f"Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 = {x1} và x2 = {x2}"

Kiểm thử chương trình với các test case

test_cases = [ (1, -3, 2), # phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 = 2.0 và x2 = 1.0 (1, 2, 1), # phương trình có nghiệm kép x = -1.0 (2, 4, 2), # phương trình có nghiệm kép x = -1.0 (1, 1, 2), # phương trình vô nghiệm ]

for test_case in test_cases: a, b, c = test_case result = giai_phuong_trinh_bac_hai(a, b, c) print(f"Kết quả: {result}")

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.