Asked Apr 5th, 2019 3:46 a.m. 242 0 1
  • 242 0 1
0

Hỏi về sắp xếp message thông báo lỗi trong spring mvc và jsp

Share
  • 242 0 1

Em chào cả nhà, em đang có 1 lỗi gặp phải chưa tìm được cách giải quyết như sau Lỗi về sắp xếp message thông báo lỗi trong spring mvc, dùng jsp làm view, cụ thể như sau Trong ứng dụng spring, khi em gửi data trong 1 form lên server thì em validate dữ liệu theo DTO thông qua validator của spring: Controller ví dụ như sau:

`@PostMapping("/SLFB036001/delivery")
public String deliveryMail(
		@ModelAttribute("searchHorseReport") @Valid SearchHorseStatusReportDto dto,
		BindingResult result ) {
	if( result.hasErrors() ) {
		return "SLFB036001";
	}
	horseStatusReportService.updateDeliveryMail(dto);
	return "redirect:/SLFB036001/search";
}`

Dưới jsp em dùng thẻ form:error để hứng lỗi trả về và hiển thị lên view: <form:errors path="*" style="color: red"/>

Nhưng giờ mỗi lần có lỗi là các message của em nó nhảy loạn xạ cả lên, vậy có cách nào để order thứ tự message trả ra không các bác

Em cảm ơn các bác!!!

1 ANSWERS


Answered May 9th, 2019 6:12 a.m.
0

nếu muốn hiển thị đúng lỗi của mỗi field thì bạn thêm path vào. ví dụ có 1 field là userName thì <form:errors path="userName" cssClass="error" />

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.