Asked Jan 10th, 9:37 AM 78 0 1
  • 78 0 1
+1

Hỏi về RxJava

Share
  • 78 0 1

Hello mọi người,

mình mới bắt đầu tìm hiểu và thực hành về RxJava, mấy cái đơn giản và đơn lẻ thì mình có thể làm được, giờ hiện có bài toán mình muốn áp dụng RxJava vào thì mình chưa nghĩ ra cách giải quyết, mọi người giúp mình với.

Object A, B, data lưu trên Elasticsearch function getListA(), getListB() từ ES, retrun List<A>, List<b>

giờ mình muốn có 1 API getAll(), trả về JSON list gồm cả A và B. bình thường thì mình sẽ gọi getListA(), getListB() xong merge 2 kết quả về thành JSON tổng, giờ mình muốn thực hiện bằng RxJava để 2 function getListA() và getListB() chạy async, sau đó vẫn gộp 2 kết quả lại.

mọi người giúp mình với

Vờ @Vo_Tu
Jan 11th, 4:28 AM
Vờ @Vo_Tu
Jan 11th, 4:28 AM

1 ANSWERS


Answered Jan 11th, 3:30 AM
+1

Rx.merge() operator chạy đồng thời các stream và emit data mỗi khi stream nào trong nó emit data, nghĩa là khi sử dụng merge, data sẽ emit nhiều lần từ những stream khác nhau. Trong case của bạn muốn map các data thành một stream duy nhất thì Rx.zip() là phù hợp. Các data stream emit sẽ collect lại ở function map trong operator này và bạn chỉ cần implement function map để get final result.

Share