Asked Jun 13th, 2:00 PM 64 0 1
 • 64 0 1
+1

em đang làm 1 bài về crud react js mongodb và bị lỗi net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR khi sử dụng axios.delete em mò hoài mà không biết sửa như nào mong mọi người giúp em vói ạ em xin cảm ơn

Share
 • 64 0 1
import React, { Component} from 'react';
import axios from "axios";
import {Link} from "react-router-dom";

export default class Persons extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
    this.state ={
      allData:[],
      showData:[],
      soluong: 5,
      soluongnut:0,
    };
    this.select= React.createRef();
    
  }
  componentDidMount(){
    axios.get('http://localhost:8080/ds')
    .then((res)=>{
      this.setState({allData:res.data,
      showData: res.data.slice(0,this.state.soluong),
      soluongnut: Math.ceil(res.data.length/this.state.soluong),
      
      });
      console.log(res);
    })
    .catch((err)=>{
      console.log(err);
    });
  }

  taoDaySo=(number)=>{
    var arr=[];
    for(let i=1;i<=number;i++){
      arr.push(i);
    }
   

    

    return arr.map((element)=>{
      return(
        <div key={element}>
          <button onClick={()=>{
            this.chuyentrang(element);
          }}>{element}</button>
        </div>
      )
    })
  };
  chuyentrang=(number)=>{
    var end= this.state.soluong*number;
    this.setState({showData:this.state.allData.slice(end-5,end)})

  }

  thaydoisoluong=()=>{
    this.setState({soluong: this.select.current.value,
    showData: this.state.allData.slice(0,this.select.current.value),
    soluongnut: Math.ceil(this.state.allData.length/this.select.current.value),
  });
  }

  deleteRow (id){ 
    axios.delete(`https:localhost:8080/delete/${id}`)
       .then(res => {
        console.log(res);
        console.log(res.data);
       })
    } 
    

  render(){
    
    return (
      <div>
          <h1 className="ds">Danh Sách Sinh Viên</h1>
          <table className='table table-striped table-bordered'>
              <thead > 
              <tr>
                <th >Tên</th>
                <th >Tuổi</th>
                <th >Lớp</th>
                <th>Chức năng</th>
              </tr>
              </thead>
              <tbody>
              { this.state.showData.map((element)=>(
              <tr>
                  <td >{element.ten}</td>
                  <td >{element.tuoi}</td>
                  <td>{element.lop}</td>
                  <td>
                    <Link className="btn btn-primary" to={`/create/${element._id}`}>Sửa</Link>
                    <Link className="btn btn-danger" onClick={() => this.deleteRow(element._id)}>Xóa</Link>
                  </td>
                  
              </tr>
          
        ))}
        </tbody>
          </table>

          <div className="dayso">{this.taoDaySo(this.state.soluongnut)}
          <select ref={this.select} onChange={this.thaydoisoluong}>
            <option value="5">5</option>
            <option value="10">10</option>
            <option value="15">15</option>
          </select>
         </div>
        
      </div> 
    )

    
  }
}

và đây là hàm delete của em

router.route('/delete/:id').delete((req, res, next) => {
  Person.findByIdAndRemove(req.params.id, (error, data) => {
   if (error) {
    return next(error);
   } else {
    res.status(200).json({
     msg: data
    })
   }
  })
 })

nhưng nó báo lỗi DELETE https://localhost:8080/delete/60c57490281afa298c46143e net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

1 ANSWERS


Answered Jun 14th, 2:08 AM
Accepted
0

đổi https thành http

Share
Avatar lâm phong @lamphong
Jul 9th, 12:00 PM

dạ em cảm ơn nhiều ạ hihi

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.