Asked Oct 11th, 2019 6:57 AM 57 0 1
  • 57 0 1
0

csv python

Share
  • 57 0 1
import csv
from zalo.sdk.app import ZaloAppInfo, Zalo3rdAppClient
import requests, time

zalo_info = ZaloAppInfo(app_id=180917621746215509, secret_key="xxxxxxxxxxxxxxxxx", callback_url="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx")

zalo_3rd_app_client = Zalo3rdAppClient(zalo_info)

login_url = zalo_3rd_app_client.get_login_url() #+ '&state=textwhatyouwant'

token="xxxxxxxxxxxxxxx"

code = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'

access_token = zalo_3rd_app_client.get_access_token='token'

profile = zalo_3rd_app_client.get('/me',token , {'fields': 'id, name, birthday, gender, picture'})

a=print(profile)

c = csv.writer(open("abc.xlsx", "wb"))

c.writerow("a")

print(c)

khi e chạy câu lệnh thì bị báo lỗi "a bytes-like object is required, not 'str'

Anh chị nào giúp e lấy kế quả chạy ra file dạng csv hoạc xlsx được ko ạ.thanhks mọi người ạ

1 ANSWERS


Answered Oct 11th, 2019 7:14 AM
Accepted
+2
c = csv.writer(open("abc.xlsx", "wb"))

Có lẽ là bị lỗi ở chỗ này. Bạn ghi theo chế độ wb thì yêu cầu kiểu dữ liệu là byte chứ ko phải string. Thử thay thành "w" xem sao.

P/s: Bạn nên đóng code trong dấu 2 cặp dấu ```python code

```

để mn dễ đọc nhé 😄

Share
Oct 11th, 2019 7:29 AM

thanks b nhé.nhưng nó không ra kết quả mà mình get "profile" mà chỉ ra chữ profile.Mình ở đây đang muốn lấy kết quả mà mình chạy được từ profile chuyển sang file csv hoạc xlsx để đọc được dữ liệu

0
| Reply
Share
Đoàn Đình Linh @doandinhlinh
Oct 11th, 2019 7:34 AM

@MAINT

c.writerow("a")

vậy chỗ này phải là

c.writerow(a)

chứ nhỉ. Bạn thử xem

0
| Reply
Share
Oct 11th, 2019 7:37 AM

_csv.Error: iterable expected, not NoneType: Báo lỗi này bạn ạ

'gender': 'male', 'name': 'Mai Nguyen', 'id': '7088636387364606576', 'picture': {'data': {'url': 'https://s120.avatar.talk.zdn.vn/b/c/b/4/15/120/a0dddf9e73fd891a6fee814ea948adab.jpg'}}}- Đây là thông tin mà get được và muồn ghi ra file csv hoặc xlsx đẻ tiện việc tra cứu

0
| Reply
Share