Asked Nov 30th, 2018 2:56 a.m. 129 0 1
  • 129 0 1
0

Gửi mail thông qua postfix sử dụng docker

Share
  • 129 0 1

Hiện tại mình đang sử dụng image boky/postfix để thực hiện gửi mail, nhưng bị block từ google host.

Nov 30 11:40:59 replace_host postfix/smtp[26650]: 095C2D3CA2D: host aspmx.l.google.com[74.125.23.26] said: 421-4.7.0 [xxx.xxx.xxx.xxx      15] Our system has detected that this message is 421-4.7.0 suspicious due to the very low reputation of the sending IP address. 421-4.7.0 To protect our users from spam, mail sent from your IP address has 421-4.7.0 been temporarily rate limited. Please visit 421 4.7.0  https://support.google.com/mail/answer/188131 for more information. i6si3495545pgq.207 - gsmtp (in reply to end of DATA command)
Nov 30 11:41:00 replace_host postfix/smtp[26650]: 095C2D3CA2D: to=<abc@gmail.com>, relay=alt2.aspmx.l.google.com[74.125.129.26]:25, delay=19, delays=17/0.02/1.4/0.36, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt2.aspmx.l.google.com[74.125.129.26] said: 421-4.7.0 [xxx.xxx.xxx.xxx      15] Our system has detected that this message is 421-4.7.0 suspicious due to the very low reputation of the sending IP address. 421-4.7.0 To protect our users from spam, mail sent from your IP address has 421-4.7.0 been temporarily rate limited. Please visit 421 4.7.0  https://support.google.com/mail/answer/188131 for more information. q11si2227480jah.82 - gsmtp (in reply to end of DATA command))

Mình đã thử cài postfix trên máy host và gửi được mail bình thường. Mình cũng thử config cho phép container có thể send mail thông qua host nhưng cũng bị lỗi tương tự. Thank for help!

1 ANSWERS


Answered Nov 30th, 2018 4:05 a.m.
+2

boky/postfix đã outdate và không được cập nhật lâu rồi. Mình thấy posfix 3.3.0 đã bắt đầu support container (tham khảo) nên muốn dùng docker chắc tự build thì hơn. Ngoài ra, nếu không cần thì dùng luôn trên host cũng được, không hiểu lý do dùng docker là gì?

Share
Avatar Phương Hoàng @phuong1492.bka
Nov 30th, 2018 4:57 a.m.

Cám ơn bạn. Để mình thử build xem sao. Lí do mình dùng docker vì có thể xây dựng server 1 cách nhanh nhất khi chuyển server thôi 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.