Asked Nov 6th, 2017 7:12 AM 257 0 2
  • 257 0 2
0

angular2, Làm sao để style background imange

Share
  • 257 0 2

Trong angular 2 các bạn thường style background image bằng cách nào vậy.

2 ANSWERS


Answered Nov 10th, 2017 8:01 AM
Accepted
+3

Bạn có thể dùng ngClass (https://angular.io/api/common/NgClass) Có thể dùng style inline hoặc viết CSS riêng. Hoặc dùng ngStyle Ex: <div [ngStyle]="{ 'color': getRandomColor(), 'font-size': font_size, 'background-color': background_color }">

Share
Answered Nov 8th, 2017 8:23 AM
+1

Background Image thì là thuộc tính CSS, bạn có thể dùng CSS để thực hiện mà không cần đến code JS. Còn nếu bạn cần phải thực hiện set backgroup image bằng javascript thì bạn có thể dùng

document.getElementById('elementId').style.backgroundImage = "url('imageUrl.jpg')";

đoạn code trên là thuần javascript, nếu project của bạn có dùng jQuery thì bạn có thể viết lại ngắn hơn thành

$('#elementId').css('background-image', 'url("' + imageUrl + '")');

Cả hai đều được thực hiện khá đơn giản, có điều không cần gì đặc biệt liên quan đến angular 2 cả 😂

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.