Asked Jul 22nd, 2021 3:40 p.m. 181 2 1
 • 181 2 1
0

Server rất chậm khi user online > 2000

Share
 • 181 2 1

Chào mn, mình đang vận hành 1 VPS, tốc độ truy cập rất chậm khi nhiều người truy cập.

Cấu hình SV:

 • Server chạy ubuntu 20, dùng Laradock deploy:
  • Mysql 8.0
  • PHP 7.4, PHP-FPM
  • Redis
  • ...

Ram, CPU, Disk vẫn bình thường.

Mình thử cấu hình PM PHP-FPM

pm = dynamic

; The number of child processes to be created when pm is set to 'static' and the
; maximum number of child processes when pm is set to 'dynamic' or 'ondemand'.
; This value sets the limit on the number of simultaneous requests that will be
; served. Equivalent to the ApacheMaxClients directive with mpm_prefork.
; Equivalent to the PHP_FCGI_CHILDREN environment variable in the original PHP
; CGI. The below defaults are based on a server without much resources. Don't
; forget to tweak pm.* to fit your needs.
; Note: Used when pm is set to 'static', 'dynamic' or 'ondemand'
; Note: This value is mandatory.
pm.max_children = 25

; The number of child processes created on startup.
; Note: Used only when pm is set to 'dynamic'
; Default Value: min_spare_servers + (max_spare_servers - min_spare_servers) / 2
pm.start_servers = 10

; The desired minimum number of idle server processes.
; Note: Used only when pm is set to 'dynamic'
; Note: Mandatory when pm is set to 'dynamic'
pm.min_spare_servers = 5

; The desired maximum number of idle server processes.
; Note: Used only when pm is set to 'dynamic'
; Note: Mandatory when pm is set to 'dynamic'
pm.max_spare_servers = 20

nhưng vẫn không có gì thay đổi. mn cho mình xin giải pháp cho vấn đề này, tks

1 ANSWERS


Answered Jul 23rd, 2021 1:14 a.m.
+1

Bạn thử check xem số lượng containers php-fpm mà mình đang chạy là bao nhiêu? xong rồi thử tăng số lượng containers php-fpm lên xem sao 🤔

Share
Jul 23rd, 2021 3:53 a.m.

@thangtd90 Tăng containers php-fpm như nào b? mình check stats

CONTAINER ID  NAME         CPU %   MEM USAGE / LIMIT   MEM %   NET I/O     BLOCK I/O    PIDS
d63bcf95148a  laradock_php-fpm_1  42.07%  750.6MiB / 15.64GiB  4.69%   162GB / 101GB  13.1MB / 868MB  51

top

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
 694872 systemd+ 20  0 4954292  2.9g 38284 S 415.6 18.5  2772:01 mysqld
1413124 1000   20  0 457652 112220 90876 S 41.1  0.7  1:12.53 php-fpm
1413657 1000   20  0 476012 142028 102732 S 41.1  0.9  1:19.55 php-fpm
 695717 root   20  0 1494632 743696 24132 S 17.9  4.5 79:38.68 caddy
1415722 1000   20  0 451336 111752 96580 R 17.9  0.7  1:14.74 php-fpm
1415780 1000   20  0 465876 124532 96780 S 16.2  0.8  1:03.62 php-fpm
1413885 1000   20  0 452448 113164 97052 S 14.6  0.7  1:20.02 php-fpm
1413544 1000   20  0 461992 119760 97324 R 13.2  0.7  1:15.86 php-fpm
1412778 1000   20  0 451304 103504 90648 R  8.6  0.6  1:10.01 php-fpm
1412738 1000   20  0 455408 116832 98156 S  8.3  0.7  1:22.31 php-fpm
1413566 1000   20  0 452384 114180 98116 R  7.9  0.7  1:16.79 php-fpm
1412829 1000   20  0 449220 104036 90980 S  7.6  0.6  1:18.32 php-fpm
1412680 1000   20  0 451344 103428 90496 S  6.6  0.6  1:16.97 php-fpm
1413595 1000   20  0 451416 113692 98536 S  6.3  0.7  1:12.84 php-fpm
1413285 1000   20  0 449480 109056 95908 S  5.6  0.7  1:17.10 php-fpm
1450463 1000   20  0 452592 94160 77848 S  5.3  0.6  0:03.92 php-fpm
  786 root   20  0 1973008 84564 20036 S  5.0  0.5 469:09.56 dockerd
1413628 1000   20  0 455392 109288 90908 S  3.3  0.7  1:18.19 php-fpm
1443147 1000   20  0  54308 41604 11392 R  3.3  0.3  0:11.28 php
1450946 1000   20  0  54308 41764 11556 R  3.3  0.3  0:02.42 php
1412803 1000   20  0 453348 113344 96808 R  3.0  0.7  1:08.56 php-fpm

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jul 23rd, 2021 4:22 a.m.

@s2banggia88 Bạn thử dùng

docker-compose up -d --scale php-fpm=5

xem sao 🤔

hoặc

docker-compose scale php-fpm=5
+1
| Reply
Share
Jul 23rd, 2021 4:25 a.m.

@thangtd90ERROR: for laradock_php-fpm_3 Cannot start service php-fpm: driver failed programming external connectivity on endpoint laradock_php-fpm_3 (80942ebe80b9b24baa6abf6258e8f43b471e04dc882bb3cbe448882169da47a0): Bind for 0.0.0.0:9003 failed: port is already allocated

N chỉ run 1 cái a

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.