+4

Xử lý transaction trong multithread

Nếu như đã từng làm việc với Nodejs, chắc hẳn bạn sẽ thấy với những công việc mất nhiều thời gian, việc đưa chúng vào một promise rồi sau đó sử dụng Promise.all sẽ là một giải pháp thực sự hiệu quả. Nếu như bạn đang làm việc với Ruby on Rails và vẫn muốn sử dụng tính năng đó cho project của mình thì gem concurrent-ruby có thể là một lựa chọn dành cho bạn. Trong phần này mình không đi sâu vào cách sử dụng của concurrent-ruby, tuy nhiên việc sử dụng nó cũng rất đơn giản nên các bạn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu trước khi chúng ta cùng tiếp tục nhé.

Problem

Điểm khác biệt cơ bản giữa JavascriptRuby nằm ở chỗ, Javascript là một ngôn ngữ chạy đơn luồng (singlethread) trong khi Ruby thì có thể hỗ trợ chạy đa luồng (multithread). Như chúng ta đã biết, mỗi một promise trong Promise.all sẽ tương ứng với một microtask, chúng sẽ được chạy đồng thời, bất đồng bộ trên cùng một thread, kết quả sẽ được trả về khi toàn bộ các task đã thực hiện xong. Với concurrent-ruby, chúng ta cũng có thể chạy nhiều task đồng thời, tuy nhiên mỗi task sẽ được chạy trên từng thread riêng biệt:

def delete_user user
 user.destroy!
end

def delete_user_setting user
 user.user_setting.destroy!
end

Khi sử dụng concurrent:

user = User.find 69

promises = [
 Concurrent::Promise.execute do
  delete_user_setting user
 end,
 Concurrent::Promise.execute do
  delete_user user
 end
]

Concurrent::Promise.zip(*promises).value!

Như ví dụ bên trên, delete_userdelete_user_setting sẽ được chạy trong hai thread hoàn toàn khác nhau. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để đảm bảo được việc delete_user_settingdelete_user sẽ đồng thời thành công hoặc đồng thời thất bại ? Điều này làm chúng ta nghĩ đến ngay việc sử dụng ActiveRecord::Base.transaction để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, hai tác vụ này nằm trên hai thread khác nhau nên nếu sử dụng ActiveRecord::Base.transaction trong trường hợp này, bạn sẽ không bao giờ có được kết quả như mình mong muốn.

Solution

Dưới đây là một giải pháp cho vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, có thể sẽ có những giải pháp tốt hơn tuy nhiên nếu chưa tìm ra được thì bạn cũng có thể xem nó như một tài liệu tham khảo nhé. Ý tưởng của việc này sẽ dựa trên những yêu cầu cụ thể như:

 • Phải xác định được trạng thái của từng task: pending, error
 • Khi một task được thực hiện xong, nó sẽ phải đợi cho đến khi task cuối cùng hoàn thành
 • Khi tất cả các task đã thực hiện xong và không có task nào xảy ra lỗi thì sẽ thực hiện commit vào DB
 • Khi bất kì task nào raise ra lỗi, toàn bộ những task còn lại phải được rollback

Chúng ta sẽ tạo một class implement những yêu cầu trên:

class PromiseTransaction
 attr_accessor :tasks, :flags, :error 

 def initialize
  @tasks = []
  @flags = {}
  @error = false
 end

 def perform
  promises.each(&:execute)
  Concurrent::Promise.zip(*promises).value!
 end

 def queue_task &task
  self.flags[task.object_id] = false
  self.tasks.push wrap_task_in_transaction(task)
 end

 private
 def promises
  @promises ||= tasks.map do |task|
   Concurrent::Promise.new {task.call}
  end
 end

 def wrap_task_in_transaction task
  Proc.new do
   ActiveRecord::Base.transaction do
    begin
     return if error
   
     result = task.call
     self.flags[task.object_id] = true

     pending_until_done!

     result
    rescue
     self.error = true
     raise ActiveRecord::Rollback
    end
   end
  end
 end

 def pending_until_done!
  while pending?
   raise ActiveRecord::Rollback if error
  end
 end

 def pending?
  flags.values.any?(&:blank?)
 end
end

Class PromiseTransaction sẽ có nhiệm vụ là nhận vào các task cần thực thi, chúng ta sẽ có một biến @tasks là một mảng các task sau khi đã được wrap vào từng transaction, biến @flags để quản lý trạng thái của từng task xem nó đã được thực thi xong hay chưa và một biến @error để kiểm tra xem có task nào đó đã gây ra lỗi hay không. Khi một task được xử lý xong nó sẽ phải đợi đến khi task cuối cùng cũng được xử lý xong hoặc khi task nào đó raise ra lỗi. Method pending_until_done! sẽ thực hiện rollback lại khi giá trị @errortrue. Để kiểm tra chúng ta sẽ thử chạy:

user = User.find 69
promise_transaction = PromiseTransaction.new

promise_transaction.queue_task do
 delete_user_setting user
end

promise_transaction.queue_task do
 delete_user user
end

promise_transaction.queue_task do
 sleep 5
 raise Exception 
end

promise_transaction.perform

Mọi thứ chạy đúng như những gì chúng ta mong muốn.

Summary

Vừa rồi mình đã chia sẻ tới các bạn một giải pháp trong việc xử lý transaction khi sử dụng "concurrent-ruby". Hi vọng nó sẽ hữu ích cho những ai đang tìm hướng xử lý cho vấn đề này. Nếu như có các giải quyết tốt hơn, hãy chia sẻ với mình bên dưới phần bình luận nhé.

Blog: https://www.dnlblog.com/posts/xu-ly-transaction-trong-multithread


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.