+5

Xử lý SelectBox dễ dàng hơn trong Vuejs với vue-mutiselect

Giới thiệu

Chào mọi người, một tháng lại trôi đi như một cơn gió và mình lại trở lại 😄.

Đối với lập trình web thì thẻ Select là một trong những thẻ vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên thẻ Select thuần túy của Html đôi khi không đáp ứng được cho ứng dụng của bạn, vì vậy bạn cần custom lại thẻ select để nó đẹp hơn, phù hợp hơn với ứng dụng đó. Tuy nhiên, trong các ứng dụng lớn, có thời gian thực thi ngắn thì việc custom bằng tay như vậy lại tốn kha khá thời gian của các lập trình viên. Chính vì vậy, các thư viện hỗ trợ việc custom thẻ select đã ra đời, như Select.js Select2.js,... hỗ trợ tối đa cho các lập trình viên.

Trong VueJs 2.0 cũng vậy, bạn có thể sử dụng các thư viện kể trên. Tuy nhiên có một package dành riêng cho VueJs để sử dụng các SelectBox một cách dễ dàng, tiện lợi, đa dạng hơn, đó là vue-multiselect. Trong bày viết này chúng ta cùng tìm hiểu nó nhé.

Các tính năng

Những tính năng, ưu điểm của vue-multiselect:

 • Không phụ thuộc vào jQuery.
 • Có cả Single select và Multiple select.
 • Có Tagging, Dropdowns và Filtering.
 • Hỗ trợ chức năng tìm kiếm với các gợi ý.
 • Có các components cơ bản, và hỗ trợ việc custom lại các components đó.
 • Hỗ trợ v-model.
 • Hỗ trợ Vuex.
 • Có hỗ trợ cơ chế bất đồng bộ.
 • ...

Cài đặt

Npm

Bạn cần copy và paste lệnh sau vào terminal để cài đặt vue-multiselect:

npm install vue-multiselect

CDN

<script src="https://unpkg.com/vue-multiselect@2.1.0"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/vue-multiselect@2.1.0/dist/vue-multiselect.min.css">

Sử dụng

Sau khi cài đặt vue-multiselect, bạn chỉ cần import nó vào component mà bạn muốn sử dụng.

Single select / dropdown

<template>
  <div id="app">
    <div class="col-lg-5">
      <multiselect
        v-model="selected"
        :options="options"
        :searchable="false"
        :close-on-select="false"
        :allow-empty="false"
        placeholder="Select one"
        label="name"
        track-by="name">
      </multiselect>
    </div>
    <br/><br/>
    <div class="col-lg-12">
      Data Selected: {{ selected }}
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import Multiselect from 'vue-multiselect'

export default {
  name: 'app',
  data () {
    return {
      selected: null,
      options: [
        { name: 'Vue.js', language: 'JavaScript' },
        { name: 'Rails', language: 'Ruby' },
        { name: 'Sinatra', language: 'Ruby' },
        { name: 'Laravel', language: 'PHP', $isDisabled: true }
      ]
    }
  },
  components: {
    Multiselect
  }
}
</script>

<style src="vue-multiselect/dist/vue-multiselect.min.css">
</style>

Đây là đoạn code sử dụng Single select / dropdown trong một component. Trong đó, mình đã sử dụng các thuộc tính là:

 • options: Đây sẽ là dữ liệu chính của multiselect (là một mảng thường hoặc mảng object). Trường hợp là mảng object, bạn có thể disable không cho người dùng chọn một giá trị nào đó trong mảng bằng việc sử dụng key $isDisabled: true như ở trên.
 • searchable: bật/tắt chức năng tìm kiếm, mặc định là true (bật).
 • close-on-select: bật/tắt chức năng đóng dropdown sau khi đã chọn một phần tử trong menu dropdown, mặc định là true (bật).
 • allow-empty: có cho phép input rỗng hay không, nếu có thì bạn có thể chọn và xóa phần tử đã chọn, ngược lại thì bạn không thể xóa phần tử đã chọn. Giá trị mặc định của thuộc tính này là true.
 • label: nếu options là một mảng object thì bạn cần chỉ định trường sẽ hiển thị trên menu dropdown, nếu options chỉ là một mảng bình thường thì thuộc tính này không cần thiết.
 • track-by: nếu options là một mảng object, ngoài việc chỉ định thuộc tính label ở trên bạn cần chỉ định thuộc tính track-by này với trường có giá trị duy nhất của phần tử (trong mảng) để nhằm xác định phần tử đó. Ở ví dụ này, trường name có giá trị duy nhất nên được dùng cho thuộc tính này.

Một lưu ý nhỏ là bạn cần nhúng file vue-multiselect.min.css vào ứng dụng hoặc thông qua thuộc tính src của thẻ <style> trong component.

Demo:

Single select with search

Như mình đã nói ở trên thì mặc định multiselect sẽ bật chức năng tim kiếm (:searchable="true").

<template>
  <div id="app">
    <div class="col-lg-5">
      <multiselect
        v-model="selected"
        :options="options"
        placeholder="Search and select one"
        label="name"
        track-by="name">
      </multiselect>
    </div>
    <br/><br/>
    <div class="col-lg-12">
      Data Selected: {{ selected }}
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import Multiselect from 'vue-multiselect'

export default {
  name: 'app',
  data () {
    return {
      selected: null,
      options: [
        { name: 'Vue.js', language: 'JavaScript' },
        { name: 'Rails', language: 'Ruby' },
        { name: 'Sinatra', language: 'Ruby' },
        { name: 'Laravel', language: 'PHP', $isDisabled: true }
      ]
    }
  },
  components: {
    Multiselect
  }
}
</script>

<style src="vue-multiselect/dist/vue-multiselect.min.css">
</style>

Demo:

Multiple select with search

Để có thể chọn multiple nhiều phần tử với multiselect, bạn chỉ cần thêm thuộc tính :multiple="true".

<template>
  <div id="app">
    <div class="col-lg-5">
      <multiselect
        v-model="selected"
        :options="options"
        :multiple="true"
        placeholder="Search and select multiple"
        label="name"
        track-by="name">
      </multiselect>
    </div>
    <br/><br/>
    <div class="col-lg-12">
      Data Selected: {{ selected }}
    </div>
  </div>
</template>
<script>
import Multiselect from 'vue-multiselect'

export default {
  name: 'app',
  data () {
    return {
      selected: null,
      options: [
        { name: 'Vue.js', language: 'JavaScript' },
        { name: 'Rails', language: 'Ruby' },
        { name: 'Sinatra', language: 'Ruby' },
        { name: 'Laravel', language: 'PHP', $isDisabled: true }
      ]
    }
  },
  components: {
    Multiselect
  }
}
</script>

<style src="vue-multiselect/dist/vue-multiselect.min.css">
</style>

Demo:

Tagging

Bạn có thể sử dụng chức năng tag-input tương tự như là bootstrap-taginput bằng việc sử dụng thuộc tính :taggable="true" và sự kiện @tag.

<template>
  <div id="app">
    <div class="col-lg-5">
      <multiselect
        v-model="taggingSelected"
        tag-placeholder="Add this as new tag"
        placeholder="Search or add a tag"
        label="name"
        track-by="code"
        :options="taggingOptions"
        :multiple="true"
        :taggable="true"
        @tag="addTag">
      </multiselect>
    </div>
    <br/><br/>
    <div class="col-lg-12">
      Tag Selected: {{ taggingSelected }}
    </div>
  </div>
</template>
<script>
import Multiselect from 'vue-multiselect'

export default {
  name: 'app',
  data () {
    return {
      taggingSelected: [],
      taggingOptions: [
        { name: "Rock", code: "ro" },
        { name: "Pop", code: "po" },
        { name: "R&B", code: "rb" },
        { name: "Dance", code: "da" }
      ]
    }
  },
  components: {
    Multiselect
  },
  methods: {
    addTag (newTag) {
      const tag = {
        name: newTag,
        code: newTag.substring(0, 2) + Math.floor((Math.random() * 10000000))
      }

      this.taggingOptions.push(tag)
      this.taggingSelected.push(tag)
    }
  }
}
</script>

<style src="vue-multiselect/dist/vue-multiselect.min.css">
</style>

Demo:

Asynchronous dropdown

Bạn còn có thể sử dụng cơ chế bất đồng bộ cho multiselect:

<template>
  <div id="app">
    <div class="col-lg-5">
      <multiselect
        v-model="selectedCountries"
        :options="countries"
        :multiple="multiple"
        :searchable="searchable"
        @search-change="asyncFind"
        placeholder="Type to search countries"
        label="name"
        track-by="code">
      </multiselect>
    </div>
    <br/><br/>
    <div class="col-lg-12">
      Data Selected: {{ selectedCountries }}
    </div>
  </div>
</template>
<script>
import Multiselect from 'vue-multiselect'

export default {
  name: 'app',
  data () {
    return {
      selectedCountries: [],
      countries: []
    }
  },
  components: {
    Multiselect
  },
  methods: {
    asyncFind (newTag) {
      this.countries = []; // get data from server
    }
  }
}
</script>

<style src="vue-multiselect/dist/vue-multiselect.min.css">
</style>

Custom option template

Ngoài ra bạn còn có thể custom lại template của multiselect:

<template>
  <div id="app">
    <div class="col-lg-5">
      <multiselect
        v-model="selected"
        placeholder="Select one"
        label="title" track-by="title"
        :options="options"
        :option-height="104"
        :custom-label="customLabel"
        :show-labels="false">
        <template slot="singleLabel" slot-scope="props">
          <img class="option__image"
            :src="props.option.img" alt="No Man’s Sky">
          <span class="option__desc">
            <span class="option__title">
              {{ props.option.title }}
            </span>
          </span>
        </template>
        <template slot="option" slot-scope="props">
          <img class="option__image" :src="props.option.img"
            alt="No Man’s Sky">
          <div class="option__desc">
            <span class="option__title">
              {{ props.option.title }}
            </span>
            <span class="option__small">
              {{ props.option.desc }}
            </span>
          </div>
        </template>
      </multiselect>
    </div>
    <br/><br/>
    <div class="col-lg-12">
      Data Selected: {{ selected }}
    </div>
  </div>
</template>
<script>
import Multiselect from 'vue-multiselect'

export default {
  name: 'app',
  data () {
    return {
      selected: null,
      options: [
        {
          title: 'Space Pirate',
          desc: 'More space battles!',
          img: 'https://pbs.twimg.com/media/C6b5SETWcAEQJkV.jpg'
        },
        {
          title: 'Merchant',
          desc: 'PROFIT!',
          img: 'https://i.pinimg.com/originals/3c/7a/fc/3c7afc1b68c0f8cc367dd9d0f1f383de.jpg'
        },
        {
          title: 'Explorer',
          desc: 'Discovering new species!',
          img: 'https://3.bp.blogspot.com/-2wmDrFmRJm4/WU4XZg6H-6I/AAAAAAAAEjI/df216RIbW7YsmeFuN1t-Uwd7eF22_9VqgCLcBGAs/s1600/tut-shinkaifoto.jpg'
        },
        {
          title: 'Miner',
          desc: 'We need to go deeper!',
          img: 'http://orig15.deviantart.net/3c10/f/2013/307/3/8/outdoor_hallway_by_mclelun-d6suhm2.jpg'
        }
      ]
    }
  },
  components: {
    Multiselect
  },
  methods: {
    customLabel ({ title, desc }) {
      return `${title} – ${desc}`
    }
  }
}
</script>

<style src="vue-multiselect/dist/vue-multiselect.min.css"></style>
<style type="text/css">
  img {
    width: 100px;
  }

  .option__desc {
    width: 75%;
    float: right;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    margin: 10px 0 0 10px;
  }
</style>

Demo:

Kết luận

Qua bài viết mình đã giới thiệu cho các bạn vue-mutiselect, đây một package đơn giản nhưng cực kì hữu dụng để xử lý các SelectBox một cách dễ dàng, đa dạng trong VueJs. Hi vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn, nhất là những bạn mới tìm hiểu về VueJs như mình 😄

Tham khảo

https://github.com/shentao/vue-multiselect

https://vue-multiselect.js.org/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.