+7

Xử lý nhiều HTTP requests trong Angular với RxJS

Một trường hợp điển hình mà chúng ta gặp phải khi làm việc với các ứng dụng Single page đó là việc lấy dữ liệu từ nhiều API endpoints khác nhau và sau đó hiển thị dữ liệu được trả về cho người dùng. Việc xử lý nhiều HTTP requests và quản lý chúng có thể gặp chút khó khăn nhưng với Angular HTTP service và một chút trợ giúp từ thư viện RxJS đi kèm, thì chúng ta có thể thực hiện được chỉ trong một vài dòng code. Có nhiều cách để xử lý nhiều HTTP requests, chúng có thể là tuần tự hoặc song song. Trong bài này, mình sẽ đề cập đến cả hai.

Trước khi đi vào nội dung chính, mình xin chia sẻ cho các bạn một số thông tin về môi trường chạy, cũng như phiên bản của Angular, RxJS và API mà mình sử dụng trong bài viết này:

Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng một API có sẵn (https://swapi.co/), API này cho phép chúng ta lấy ra được những thông tin liên quan đến bộ phim nổi tiếng Star Wars: Chiến tranh giữa các vì sao 😄. Ví dụ như thông tin về các nhân vật, hành tinh, phi thuyền, ... có trong phim.

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản là xử lý một HTTP request với Angular HTTP service:

import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: 'app/app.component.html'
})
export class AppComponent {

 constructor(private http: HttpClient) { }
 
 ngOnInit() {
  this.http.get('https://swapi.co/api/people/1').subscribe(res => {
   console.log(res);
  });
 }
}

Trong app của chúng ta, hiện tại chỉ có một component duy nhất sử dụng Angular HTTP service thông qua Dependency Injection. Angular sẽ cung cấp cho chúng ta một đối tượng của HTTP service khi chúng ta khai báo trong constructor của component.

Bây giờ chúng ta đã có service, tiếp đến ta sẽ gọi tới service này trong ngOnInit để lấy dữ liệu trả về từ API. Chúng ta call tới api https://swapi.co/api/people/1 với http.get() bằng phương thức GET. Sau đó chúng ta gọi tới subscribe để lấy dữ liệu trả về từ API. Và khi dữ liệu được trả về, chúng ta chỉ cần log nó lại bằng đối tượng console. Đây là một ví dụ đơn giản về cách xử lý một HTTP request, giờ chúng ta sẽ chuyển sang trường hợp xử lý 2 HTTP requests.

Subscribe

Trong ví dụ tiếp theo, ta sẽ cần lấy thông tin homeworld của một character. Tuy nhiên, để lấy được chúng ta sẽ cần phải lấy được thông tin của character trước, sau đó phải chờ dữ liệu trả về từ API thì lúc này chúng ta mới có dữ liệu cần thiết để tiếp tục lấy được thông tin homeworld. Trong trường hợp này, chúng ta bắt buộc phải gọi tới 2 API endpoints khác nhau và 2 API endpoints này phải được sắp xếp một cách tuần tự.

import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: 'app/app.component.html'
})
export class AppComponent {
 constructor(private http: HttpClient) { }
 
 ngOnInit() {
  this.http.get('https://swapi.co/api/people/1').subscribe(character => {
   this.http.get(character.homeworld).subscribe(homeworld => {
    console.log(homeworld);
   });
  });
 }
}

Trong life cycle ngOnInit, chúng ta có thể thấy có tới 2 HTTP requests. Tại request đầu tiên, chúng ta gọi tới API https://swapi.co/api/people/1 để lấy ra dữ liệu của character.

Sau khi lấy được dữ liệu character được trả về từ API, chúng ta có thế lấy được dữ liệu homeworld của character này thông qua homeworld API endpoint. Vậy là chúng ta đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là lấy được thông tin của character. Tuy nhiên, có 2 điều cần chú ý trong cách này. Thứ nhất, chúng ta đang trình bày theo cấu trúc nested (lồng nhau), nếu như có thêm nhiều request cần xử lý thì code của chúng sẽ khó đọc hơn rất nhiều. Thứ hai, 2 requests trên đều là 2 requests tuần tự, vì vậy chúng ta buộc phải đặt lồng nhau nếu sử dụng phương thức subscribe. Tuy nhiên, RxJS có cung cấp cho chúng ta một số operator giúp cho việc xử lý nhiều request trở nên dễ dàng và ngắn ngọn hơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng xem những ví dụ tiếp theo để biết đó là những operator.

MergeMap

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng mergeMap / flatMap (flatMap là một alias của mergeMap) để lặp qua các giá trị được trả về từ Observable. Vì vậy khi nhận được homeworld, nghĩa là chúng ta đang nhận lại một Observable bên trong luồng Observable của character. Điều này tạo ra một Observable lồng nhau trong một Observable khác. mergeMap giúp chúng ta lấy được giá trị từ Observable bên trong và chuyển nó trở lại luồng cha. Việc này có thể mất một chút thời gian để làm quen, nhưng trên thực tế nó vẫn là một công cụ tiện dụng của thư viện RxJS.

import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { mergeMap } from 'rxjs/operators';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: 'app/app.component.html'
})
export class AppComponent {
 constructor(private http: HttpClient) { }
 
 ngOnInit() {
  this.http.get('https://swapi.co/api/people/1').pipe(
   mergeMap(character => this.http.get(character['homeworld']))
  ).subscribe(homeworld => {
   console.log(homeworld);
  });
 }
}

Vừa rồi chúng ta đã làm quen với mergeMap để xử lý các request tuần tự, vậy còn các request song song thì xử lý thế nào, để biết chúng ta hãy cùng đi đến ví dụ tiếp theo.

ForkJoin

Trong ví dụ tiếp theo này, chúng ta sẽ dùng một operator được gọi là forkJoin. Nếu bạn cảm thấy giống promise, thì nó thực sự rất giống với Promise.all(). forkJoin cho phép chúng ta nhóm nhiều Observable lại với nhau, và thực thi chúng một cách song song. Sau khi tất cả Observable được thực thi xong, forkJoin sẽ chuyển chúng thành một Observable duy nhất. Giá trị trả về khi subscribe sẽ là một mảng các kết quả tương ứng với các Observable trong forkJoin. Trong ví dụ này, chúng ta muốn lấy ra một character và một homeworld của character đó. Chúng ta đã biết ID của character này, vì vậy ta có thể thực hiện 2 request này một cách song song.

import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable, forkJoin } from 'rxjs';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: 'app/app.component.html'
})
export class AppComponent {
 constructor(private http: HttpClient) { }
 
 ngOnInit() {
  const character = this.http.get('https://swapi.co/api/people/1');
  const characterHomeworld = this.http.get('http://swapi.co/api/planets/1');

  forkJoin([character, characterHomeworld]).subscribe(results => {
   console.log('character', results[0]);
   console.log('characterHomeworld', results[1]);
  });
 }
}

Trong đoạn code trên, chúng ta lưu vào charactercharacterHomeworld vào các biến. Chúng sẽ không thực thi cho đến khi chúng ta subscribe. Khi chúng ta truyền chúng vào forkJoin, thì forkJoin sẽ subscribe và thực thi các Observable, thu thập từng giá trị lấy được và gộp chúng lại thành một mảng các giá trị được trả về từ các request.

Kết luận

Trên đây, mình đã giới thiệu cho các bạn về các cách để xử lý nhiều HTTP requests trong Angular với RxJS. Với mergeMap / flatMapforkJoin, ta có thể xử lý nhiều request một cách dễ dàng hơn cũng như code cũng sẽ ngắn ngọn và dễ đọc hơn. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.


Live demo: https://stackblitz.com/edit/multi-http-requests

Tài liệu tham khảo: https://coryrylan.com/blog/angular-multiple-http-requests-with-rxjs


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.