0

Xây dựng ứng dụng meeting với TRTCCloud và Flutter

Yêu cầu về môi trường:

 • Flutter 2.0 trở lên
 • Phát triển cho Android:
  • Android Studio 3.5 trở lên
  • Thiết bị chạy Android 4.1 trở lên
 • Đang phát triển cho iOS:
  • Xcode 11.0 trở lên
  • Dự án của bạn có certificate hợp lệ.

Điều kiện tiên quyết

Bạn đã đăng ký tài khoản Tencent Cloud và hoàn tất xác minh danh tính.

Hướng dẫn tạo ứng dụng trên Tencent Cloud

Bước 1. Tạo ứng dụng.

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển TRTC và chọn Development Assistance > Demo Quick Run.
 2. Nhập tên ứng dụng, ví dụ: TestTRTC và nhấp vào Create.

Bước 2. Tải xuống SDK và mã nguồn demo.

Link mã nguồn demo: https://github.com/oNguyenTheAnhB/TRTCSimpleDemo-Flutter

Bước 3: Cấu hình dự án

 1. Tìm và mở /example/lib/debug/GenerateTestUserSig.dart.
 2. Đặt các tham số trong GenerateTestUserSig.dart như sau:
 • SDKAPPID: PLACEHOLDER by default. Đặt nó thành SDKAppID thực tế.
 • SECRETKEY: PLACEHOLDER by default. Đặt nó thành khóa thực.

Bước 4: Biên dịch và chạy dự án.

 1. Chạy flutter pub get.
 2. Biên dịch, chạy và gỡ lỗi dự án.

Android

Run fluter run Mở dự án demo bằng Android Studio (3.5 trở lên). Chạy dự án.

iOS

Mở dự án trong thư mục \ios với Xcode (11.0 trở lên). Biên dịch và chạy dự án demo.

Mô tả dự án:

Ứng dụng demo yêu cầu bạn nhập số phòng và userId được tạo trên console của tencent cloud để có thể enterRoom.

Mình có mô tả chức năng của ứng dụng qua sequence diagram:

Khi user đã tham gia vào room thì sẽ bắt đầu lắng nghe listener của TRTCCloud. Đây là list các function của TRTC SDK: https://cloud.tencent.com/document/product/647/51530

Demo: https://github.com/oNguyenTheAnhB/TRTCSimpleDemo-Flutter

Link: https://intl.cloud.tencent.com/document/product/647/35098


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.