Xây dựng ứng dụng chat như Facebook và WhatsApp, phần 1 Mobile

Trong bài viết này, tôi sẽ tập trung vào cách triển khai trạng thái gửi tin nhắn trong ứng dụng iOS. Bài viết này tôi sẽ không đi sâu vào quá nhiều chi tiết về cách sử dụng Xcode và cú pháp Swift.

Những thứ ứng dụng sẽ cần làm.

Đây là một ứng dụng nhắn tin message iOS và ứng dụng này sẽ cho phép bạn tin nhắn và xem trạng thái gửi tin nhắn sau khi nó được gửi. Tính năng này tương tự như message ở WhatsApp hoặc Facebook Messenger và các ứng dụng khác.

1.Ban đầu bạn cần dùng cocoapod để down thư viện về

# Uncomment the next line to define a global platform for your project
platform :ios, '9.0'

target 'anonchat' do
 # Comment
 use_frameworks!

 # Pods for anonchat
 pod 'Alamofire'
 pod 'PusherSwift'
 pod 'JSQMessagesViewController'
end
 1. Thiết kế giao diện giống như sau đây:

Tạo root viewcontroller cho màn hình đầu tiên là WelcomeViewController

import UIKit

class WelcomeViewController: UIViewController {
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  }
}

ở màn hìh ChatViewController screen implement code sau:

import UIKit
import Alamofire
import PusherSwift
import JSQMessagesViewController

class ChatViewController: JSQMessagesViewController {
  override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  let n = Int(arc4random_uniform(1000))

  senderId = "anonymous" + String(n)
  senderDisplayName = senderId

  inputToolbar.contentView.leftBarButtonItem = nil

  incomingBubble = JSQMessagesBubbleImageFactory().incomingMessagesBubbleImage(with: UIColor.jsq_messageBubbleBlue())
  outgoingBubble = JSQMessagesBubbleImageFactory().outgoingMessagesBubbleImage(with: UIColor.jsq_messageBubbleGreen())

  collectionView!.collectionViewLayout.incomingAvatarViewSize = CGSize.zero
  collectionView!.collectionViewLayout.outgoingAvatarViewSize = CGSize.zero

  automaticallyScrollsToMostRecentMessage = true

  collectionView?.reloadData()
  collectionView?.layoutIfNeeded()
}
}

Trong đoạn code trên, tôi đã bắt đầu tùy chỉnh giao diện messsage của mình, bằng cách sử dụng lớp cha để đặt các thuộc tính này. Ví dụ , tôi đang đặt Bubble đến thành màu xanh lam và tin nhắn của bạn đến sẽ là màu xanh lá cây. Ở đây tôi cũng đã loại bỏ hiển thị hình đại diện vì giờ thì chưa cần đến nó.

Tiếp theo ta sẽ override lại một số methods của lớp cha để hiện message ra và customize .

override func collectionView(_ collectionView: JSQMessagesCollectionView!, messageDataForItemAt indexPath: IndexPath!) -> JSQMessageData! {
  return messages[indexPath.item]
}

override func collectionView(_ collectionView: JSQMessagesCollectionView!, attributedTextForCellBottomLabelAt indexPath: IndexPath!) -> NSAttributedString! {
  if !isAnOutgoingMessage(indexPath) {
    return nil
  }

  let message = messages[indexPath.row]

  switch (message.status) {
  case .sending:
    return NSAttributedString(string: "Sending...")
  case .delivered:
    return NSAttributedString(string: "Delivered")
  }
}

override func collectionView(_ collectionView: JSQMessagesCollectionView!, layout collectionViewLayout: JSQMessagesCollectionViewFlowLayout!, heightForCellBottomLabelAt indexPath: IndexPath!) -> CGFloat {
  return CGFloat(15.0)
}

override func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, numberOfItemsInSection section: Int) -> Int {
  return messages.count
}

override func collectionView(_ collectionView: JSQMessagesCollectionView!, messageBubbleImageDataForItemAt indexPath: IndexPath!) -> JSQMessageBubbleImageDataSource! {
  let message = messages[indexPath.item]
  if message.senderId == senderId {
    return outgoingBubble
  } else {
    return incomingBubble
  }
}

override func collectionView(_ collectionView: JSQMessagesCollectionView!, avatarImageDataForItemAt indexPath: IndexPath!) -> JSQMessageAvatarImageDataSource! {
  return nil
}

override func didPressSend(_ button: UIButton, withMessageText text: String, senderId: String, senderDisplayName: String, date: Date) {
  let message = addMessage(senderId: senderId, name: senderId, text: text) as! AnonMessage

  postMessage(message: message)
  finishSendingMessage(animated: true)
}

private func isAnOutgoingMessage(_ indexPath: IndexPath!) -> Bool {
  return messages[indexPath.row].senderId == senderId
}

Rồi sau khi implement phương thức lớp cha thì ta tiếp tục tạo một số phương thức mới trên controller sẽ giúp chúng ta đăng một tin nhắn mới, sau đó là một hàm để thực hiện action để send một tin nhắn và sau đó tiếp là một phương thức cuối cùng để nối tin nhắn mới được gửi (hoặc đã nhận) vào mảng tin nhắn:

private func postMessage(message: AnonMessage) {
  let params: Parameters = ["sender": message.senderId, "text": message.text]
  hitEndpoint(url: ChatViewController.API_ENDPOINT + "/messages", parameters: params, message: message)
}

private func hitEndpoint(url: String, parameters: Parameters, message: AnonMessage? = nil) {
  Alamofire.request(url, method: .post, parameters: parameters).validate().responseJSON { response in
    switch response.result {
    case .success:
      if message != nil {
        message?.status = .delivered
        self.collectionView.reloadData()
      }

    case .failure(let error):
      print(error)
    }
  }
}

private func addMessage(senderId: String, name: String, text: String) -> Any? {
  let leStatus = senderId == self.senderId
    ? AnonMessageStatus.sending
    : AnonMessageStatus.delivered

  let message = AnonMessage(senderId: senderId, status: leStatus, displayName: name, text: text, id: messages.count)

  if (message != nil) {
    messages.append(message as AnonMessage!)
  }

  return message
}

OK OK Bây giờ bây giờ khi tôi gửi một tin nhắn mới, phương thức didPressSend sẽ được gọi

Cuối cùng bây giờ tôi muốn lắng nghe sự kiên cho Pusher events và gọi callback lại

private func listenForNewMessages() {
  let options = PusherClientOptions(
    host: .cluster("PUSHER_CLUSTER")
  )

  pusher = Pusher(key: "PUSHER_KEY", options: options)

  let channel = pusher.subscribe("chatroom")

  channel.bind(eventName: "new_message", callback: { (data: Any?) -> Void in
    if let data = data as? [String: AnyObject] {
      let author = data["sender"] as! String

      if author != self.senderId {
        let text = data["text"] as! String

        let message = self.addMessage(senderId: author, name: author, text: text) as! AnonMessage?
        message?.status = .delivered

        self.finishReceivingMessage(animated: true)
      }
    }
  })

  pusher.connect()
}

Như vậy là đã xong implement cho phần mobile, phần tiếp theo tôi sẽ trình bày về implement cho backend, các bạn theo dõi tiếp phần 2 nhé.

Reference: https://pusher.com/tutorials/building-message-delivery-status-swift

All Rights Reserved