Xây dựng thư viện HTTP request đơn giản sử dụng UrlSession

Phần lớn các ưng dụng iOS hiện nay đều cần giao tiếp Server-Client thông qua giao thức HTTP, nhằm mục đích giao tiếp với một JSON API.

Trong bài viết này sẽ từng bước xây dựng một thư viện HTTP request đơn giản sử dụng URLSession, protocol Codable và Protocol oriented programming.

Luồng hoạt động của một request

Theo mô hình trên, khi thực hiện một HTTP request, thông tin trao đổi giữa ứng dụng và server có thể chia thành hai loại:

 • Request: Cung cấp các thông tin cần thiết để có thể gửi yêu cầu tới server
 • Response: Kết quả trả về từ server sau khi gửi request.

Xây dựng Request

Để gửi một Request tới server ta cần cung cấp các thông tin sau:

 • Địa chỉ URL của API cần gửi
 • Phương thức HTTP sẽ sử dụng (get, post, put, patch, delete..,)
 • Dữ liệu sẽ gửi đi
 • Request header

Ta sẽ định nghĩa thông tin này thông qua cấu trúc RequestData

public struct RequestData {
  public let path: String
  public let method: HTTPMethod
  public let params: [String: Any?]?
  public let headers: [String: String]?
  
  public init (
    path: String,
    method: HTTPMethod = .get,
    params: [String: Any?]? = nil,
    headers: [String: String]? = nil
  ) {
    self.path = path
    self.method = method
    self.params = params
    self.headers = headers
  }
}

Xây dựng Response

Response là kết quả trả về backend API (thường dưới định dạng JSON), nên ta cần phải định nghĩa cấu trúc dữ liệu ta sẽ nhận được là gì. Để dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa JSON object và struct dữ liệu nhận được ta sẽ sử dụng protocol Codable

struct ResponseType: Codable {
  let dataField1: Int
  let dataField2: String
}

Kết hợp Request và Resposne

Như đã giải thích ở trên Response là kết quả trả về của Request sau khi được sử lý. Ta sử dụng Protocol oriented programming để thể hiện mối quan hệ này. Ta sẽ tạo một protocol RequestType để kết nối Request và Response

public protocol RequestType {
  associatedtype ResponseType: Codable
  var data: RequestData { get }
}

Xây dựng Dispatcher

Giao thức RequestType (ở trên) kết nối giữa dữ liệu request và dữ liệu response. Ta cần xây dựng một protocol cho phép người dùng sử dụng request data là dữ liệu đầu vào và response data là dữ liệu đầu ra của kết quả request.

public protocol NetworkDispatcher {
  func dispatch(request: RequestData, onSuccess: @escaping (Data) -> Void, onError: @escaping (Error) -> Void)
}

Protocol trên có thể thực thi một cách đơn giản thông qua thư viện UrlSession.

public enum ConnError: Swift.Error {
  case invalidURL
  case noData
}

public struct URLSessionNetworkDispatcher: NetworkDispatcher {
  public static let instance = URLSessionNetworkDispatcher()
  private init() {}
  
  public func dispatch(request: RequestData, onSuccess: @escaping (Data) -> Void, onError: @escaping (Error) -> Void) {
    guard let url = URL(string: request.path) else {
      onError(ConnError.invalidURL)
      return
    }
    
    var urlRequest = URLRequest(url: url)
    urlRequest.httpMethod = request.method.rawValue
    
    do {
      if let params = request.params {
        urlRequest.httpBody = try JSONSerialization.data(withJSONObject: params, options: [])
      }
    } catch let error {
      onError(error)
      return
    }
    
    URLSession.shared.dataTask(with: urlRequest) { (data, response, error) in
      if let error = error {
        onError(error)
        return
      }
      
      guard let _data = data else {
        onError(ConnError.noData)
        return
      }
      
      onSuccess(_data)
    }.resume()
  }
}

Ta sẽ cần phải thực thi protocol RequestType để thực hiện một request, và gọi các phương thức của protocol NetworkDispatcher để trả về kết quả của request.

public extension RequestType {
  public func execute (
    dispatcher: NetworkDispatcher = URLSessionNetworkDispatcher.instance,
    onSuccess: @escaping (ResponseType) -> Void,
    onError: @escaping (Error) -> Void
  ) {
    dispatcher.dispatch(
      request: self.data,
      onSuccess: { (responseData: Data) in
        do {
          let jsonDecoder = JSONDecoder()
          let result = try jsonDecoder.decode(ResponseType.self, from: responseData)
          DispatchQueue.main.async {
            onSuccess(result)
          }
        } catch let error {
          DispatchQueue.main.async {
            onError(error)
          }
        }
      },
      onError: { (error: Error) in
        DispatchQueue.main.async {
          onError(error)
        }
      }
    )
  }
}

Ví dụ

Trong bài viết này, ta có một Web API tại địa chỉ htt://127.0.0.1:3000/test trả về dữ liệu có dạng

[{
	"dataField1": "1",
	"dataField2": "1",
 },
 {
	"dataField1": "2",
	"dataField2": "2",
 },
 {
	"dataField1": "3",
	"dataField2": "3",
 }]

Để dụng API ở trên ta cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Định nghĩa struct/class sử dụng protocol Codable
  struct SampleData: Codable {
      let dataField1: String
      let dataField2: String
    }
  
 • Bước 2: Định nghĩa struct/class/enum sử dụng protocol RequestType
struct GetAllSampleData: RequestType {
  typealias ResponseType = [SampleData]
  var data: RequestData {
    return RequestData(path: "http://127.0.0.1:3000/test")
  }
}
 • Bước 3: Gọi hàm execute để thực thi
GetAllSampleData().execute(
  onSuccess: { (users: [SampleData]) in
    //Your action when get data
},
  onError: { (error: Error) in
    //Your action when error occurs
}

Nguồn tham khảo và mã nguồn

All Rights Reserved