0

Xây dựng một RESTful JSON API đơn giản với Rails

1. Giới thiệu

Nếu bạn là một dev chuyên code về client thì bạn thường xuyên tương tác với APIs để gửi nhận dữ liệu về. Và có khi nào bạn muốn làm một server cung cấp APIs cho bên client mình vọc vạch tí cho vui không? Và xem bên server code thế nào, việc cung cấp APIs như thế nào, lấy dữ liệu ra sao? Bài sau mình sẽ tạo một RESTful APIs đơn giản với Rails để dev client có thể hình dung được sơ qua về code server nó như thế nào.

Trước khi vào bài thì chúng ta cần cài đặt một số thứ để bắt đầu việc tạo APIs với Rails:

 1. Cài đặt Ruby, Rails. Các bạn có thể tham khảo các bài hướng dẫn cài đặt rất nhiều ở trên mạng.
 2. Tools có thể code Rails như Sublime, Visual Code, Ruby Mine...

Nào chúng ta bắt đầu thôi.

2. Khởi tạo Project

Chúng ta sẽ tạo một API Project cung cấp các APIs CRUD về việc tạo post comment đơn giản. Đầu tiên chúng ta chạy dòng lệnh sau ở terminal để tạo một Project mới:

rails new demo-api --api

Với đối số --api ở trên chúng ta sẽ khởi tạo một ứng dụng Rails API. Và ở class application_controller sẽ được kế thừa từ ActionController::API. Vậy ActionController::API là gì? Theo định nghĩa nó là một lightweight version của ActionController::Base và nó chỉ cung cấp các tính năng về APIs thôi. Không cần tất cả các tính năng mà ActionController::Base có. Để có thể build json một cách dễ dàng trong Gemfile chúng ta thêm gem sau:

gem 'jbuilder', '~> 2.5'

Sau đó chạy lệnh bundle install để cài đặt gem jbuilder này.

2.1. Tạo Models

Để tạo post và comment chúng ta cần hai thuộc tính trong model là title và description. Chạy câu lệnh sau để khởi tạo Model mà chúng ta mong muốn.

rails g model Post title:string description:string

Sau khi khởi tạo xong chúng ta sẽ có model giống như sau:

class CreatePosts < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_table :posts do |t|
   t.string :title
   t.string :description

   t.timestamps
  end
 end
end

Sau khi tạo xong model chúng ta chạy lệnh sau để migrate database:

rails db:migrate

2.2. Tạo Controllers

Sau bước khởi tạo Models bước tiếp theo chúng ta tạo controller để xử lí các công việc liên quan đến thêm sửa xoá dữ liệu, gửi nhận dữ liệu mà chúng ta cần quan tâm trong Project này. Chạy lệnh sau để generate ra một Controllers:

rails g controller Posts

Để trả về dữ liệu dạng JSON với HTTP Status code, chúng ta tạo một file mới là response ở trong thư mục app/controllers/concerns/response.rb như sau:

module Response
 def json_response(object, status = :ok)
  render json: object, status: status
 end
end

Với hàm json_response chúng ta sẽ định nghĩa để trả về dạng json với object truyền vào và http status code. Mặc định chúng ta để là ok. Để module Response có thể sử dụng được chúng ta include module này vào trong ApplicationController như sau:

class ApplicationController < ActionController::API
  include Response
end

Xong bước tạo controllers chúng ta bắt đầu với bước tạo API.

2.3. Tạo API

Sau khi tạo xong posts_controller chúng ta cần quan tâm đến routes cung cấp các địa chỉ APIs để client có thể kết nối vào. Rails cung cấp Resources routes rất thuận tiện việc cung cấp các APIs liên quan đến Model chung ta vừa tạo ở trong. Để cài đặt chúng ta vào file routes ở đường dẫn app/config/routes.rb và thêm resources vào như sau:

resources :posts

Sau đó chạy lệnh rails routes chúng ta sẽ thấy các đường dẫn URLs đã được tự generate sẵn cho mình rồi.

demo-api $rails routes
Prefix Verb  URI Pattern               Controller#Action
    posts GET  /posts(.:format)            posts#index
       POST  /posts(.:format)            posts#create
    post GET  /posts/:id(.:format)          posts#show
       PATCH /posts/:id(.:format)          posts#update
       PUT  /posts/:id(.:format)          posts#update
       DELETE /posts/:id(.:format)          posts#destroy

Nhìn vào mô tả ở bên trên chúng ta sẽ thấy rõ các phương thức (GET, POST, PATCH...), đường dẫn đều được mô tả rõ. Chúng ta chú ý tới cột Controller#Action thì chúng ta sẽ thấy tương ứng với một phương thức chúng ta có Action tương ứng ở controller cụ thể. Ở đây với phương thức GET /posts chúng ta có action index ở posts_controller. Tương tự với các phương thức khác. Sau khi thêm các action vào controller ta được như sau:

class PostsController < ApplicationController
  before_action :set_post, only: [:show, :update, :destroy]
  # GET /posts
  def index
    @posts = Post.all
    json_response(@posts)
  end
 
  # POST /posts
  def create
    @post = Post.create!(post_params)
    json_response(@post, :created)
  end
 
  # GET /posts/:id
  def show
    json_response(@post)
  end
 
  # PUT /posts/:id
  def update
    if @post.update(post_params)
      json_response(@post)
    else
      error_response
    end
  end
 
  # DELETE /posts/:id
  def destroy
    if @post.destroy
      json_response(message: 'Deleted', status: :ok)
    else
      error_response
    end
  end
 
  private
 
  def post_params
   # whitelist params
   params.permit(:title, :description)
  end
 
  def set_post
    @post = Post.find_by(id: params[:id])
    json_response(message: 'Could not find Post with id = ' + params[:id], status: :error) if @post.nil?
  end

  def error_response(status = :error)
    json_response(message: :error, status: status)
  end
end

Sau khi có đầy đủ các action trên chúng ta bắt đầu test thử API chúng ta vừa tạo xong. Trước khi test thử bằng postman chúng ta khởi động rails server lên bằng câu lệnh rails s để khởi động server lên. Kết quả test tạo một post đơn giản.

3. Kết luận

Trên đây là một hướng dẫn đơn giản để tạo một API với Rails. Các bạn có thể dùng postman để test các trường hợp còn lại. Tuy nhiên với các APIs thực tế sẽ không đơn giản thế này, ví dụ như API thật sẽ cần phải authen trước khi chạy các API này. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn authen trước khi gọi các APIs này. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.

Nguồn tham khảo: https://scotch.io/tutorials/build-a-restful-json-api-with-rails-5-part-one


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.