Xây dựng môi trường production cho rails app sử dụng Elastic Beanstalk

Do bài viết trước về EB bị downvote ghê quá, cũng tại mình viết không có tâm 😭 nên mình viết bài có tâm hơn chút để bù cho bài bị downvote đó... Mong anh em đọc và góp ý các cách làm hay hơn.

Đây là các bước tôi đã sử dụng để xây dựng môi trường production của một Rails app sử dụng Elastic Beanstalk của AWS, có cơ sở dữ liệu là Mysql, sử dụng S3 để lưu file và CloudFront để tăng tốc truy cập vào file. Gồm các bước sau:

 1. Tạo programmatic access IAM
 2. Cài đặt server deploy trên EC2
 3. Khởi tạo Database
 4. Tạo mới S3 Bucket và CloudFront
 5. Thiết lập môi trường Elastic Beanstalk

Tạo programmatic access sử dụng IAM

 • Vào service IAM > Users > Add User
 • Nhập giá trị các mục theo bảng sau:
Key Value
User name <tên user của bạn>
Access type Programmatic access
Permissions S3 Full Access Elastic, Beanstalk Full Access, Cloud Front Full Access

Chú ý: đây không phải là thiết lập tối ưu nhất vì tôi đang dùng Full Access, bạn có thể thiết lập cụ thể hơn để tránh trao những quyền không cần thiết cho User.

Sau đó hãy download file credentials.csv về, ACCESS_KEY_ID và SECRET_ACCESS_KEY của user này sẽ được dùng cho biến môi trường và khi khởi tạo application của Elastic Beanstalk

Cài server deploy trên EC2

Khởi tạo instance EC2 để thực hiện deploy source code

Khởi tạo instance

 • Vào service EC2 > Launch Instance và chọn các option như sau (có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu của bạn):
Mục Giá trị
AMI Ubuntu Server 16.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
Instance Type t2.micro
 • Chọn Review and Launch > Launch > Create new key pair > Download Key Pair (Hãy lưu keypair này lại)
 • Sau khi Download Key Pair, ta có thể Launch Instances.

Truy cập vào instance

 • Thay đổi quyền access với key pair vừa download để có thể sử dụng nó để access vào instance:
chmod 600 ~/Downloads/<keypair name>.pem
 • Truy cập vào server deploy vừa tạo:
ssh [email protected]<server_ip> -i ~/Downloads/<keypair name>.pem

Cài đặt nodejs

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev python-software-properties libffi-dev nodejs yarn

Cài đặt rbenv

cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

Cài đặt Ruby

rbenv install <version>

Cài đặt ssh-agent

 • Khởi tạo SSH key mới
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<email>"

Hãy chọn thư mục default để lưu key và không thiết lập passphrase

 • Khởi động ssh-agent ở background
eval "$(ssh-agent -s)"
 • Add SSH private key vào ssh-agent
ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa
 • Copy public key vào mục access key (deploy key) trong github
cat /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub

Lấy code trên bitbucket/github về

git clone <git address>

Cài đặt và thiết lập EB-CLI

 • Cài đặt Python Development Libraries và Pip
sudo apt-get install python-dev
curl "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py" -o "get-pip.py"
sudo python get-pip.py
 • Install EB-CLI
sudo pip install awsebcli
 • Configure EB CLI
cd <project_path> #di chuyển vào thư mục chứa source code
eb init

Lần lượt thiết lập các giá trị như sau (phần này có thể thay đổi tuỳ môi trường bạn muốn thiết lập):

Mục Giá trị
Region 7 (Singapore)
AWS Access Key ID * * * * *
AWS Secret Access Key * * * * *
Application Name 2 (Tạo mới application, chọn application name và chọn platform là Ruby)
Platform Version 3 (Ruby 2.4 (Puma)
Do you wish to continue with CodeCommit? Enter (default is No)
Do you want to set up SSH for your instances? n (no)

Deploy project

 • Tạo môi trường Elastic Beanstalk mới
eb create <environment_name>

Ở câu lệnh trên, môi trường Elastic Beanstalk mới đã được thiết lập nhưng vẫn chưa thể deploy thành công. Ta cần config lại ở các bước sau.

Khởi tạo Database

 • Mở service RDS của AWS

Bật RDS instance

Launch RDS instance với các thiết lập như sau (có thể thay đổi tuỳ môi trường của bạn, các thiết lập khác để default):

Mục Giá trị Giá trị
Select Engine MySQL
Use case Production - MySQL
Instance specifications DB engine version mysql 5.7.21
Instance specifications DB instance class db.m4.large - 2vCPU, 8GiB RAM
Specify DB details Setting DB instance identifier
Specify DB details Setting Master username
Specify DB details Setting Master password
Specify DB details Setting Confirm password
Configure advanced settings Network&Security Public accessibility
Configure advanced settings Network&Security VPCsecurity groups
Configure advanced settings Database options Database name
Configure advanced settings Log exports Error log, Slow query log
Configure advanced settings Maintainance Auto minor version upgrade

Thiết lập Security Group

 • Vào RDS > Instances > <instance_name> Ta sẽ nhìn thấy một loạt các thiết lập của instance

 • Hãy chọn vào security groups của instance này

 • Sau khi mở vào trang details của security group, chọn Inbound > Edit > Add Rule Hãy thêm một Rule như sau:

Type Protocol PortRange Source Description
MYSQL/Aurora TCP 3306 Custom Security group của instance EC2 của Elastic Beanstalk

Sau đó chọn Save

Tạo mới S3 bucket và CloudFront

Tạo mới S3 bucket

 • Vào service S3 > + Create bucket
 • Tạo bucket S3 mới với các thiết lập sau (các thiết lập khác để default):
Mục Mục con Giá trị
Name and region Bucket name <bucket_name>
Name and region Region Asia Pacific (Singapore)

Thiết lập CloudFront

 • Vào service CloudFront > Create Distribution
 • Chọn các thiết lập như sau và tạo mới Distribution
Tên mục Giá trị Giá trị Giá trị
Select a delivery method Web
Create Distribution Origin Settings Origin Domain Name s3-ap-southeat-1.amazonaws.com
Create Distribution Origin Settings Origin Path /<bucket_name>
Create Distribution Origin Settings Origin ID S3-<bucket_name>/<bucket_name>
Create Distribution Origin Settings Origin Protocol Policy HTTP Only

Thiết lập môi trường Elastic Beanstalk

Điều chỉnh biến môi trường

 • Vào service Elastic Beanstalk, chọn môi trường vừa được tạo bằng EB CLI
 • Chọn Configuration > Modify software
 • Sau đó hãy điền giá trị các biến môi trường như sau đây:
Mục Giá trị
AVATAR_DEFAULT
AWS_ACCESS_KEY_ID Access key ID của IAM tạo ở bước 1
AWS_REGION ap-southeast-1
AWS_SECRET_ACCESS_KEY Secret access key của IAM tạo ở bước 1
BUNDLE_WITHOUT test:development
DATABASE_HOSTNAME
DATABASE_NAME Tên DB tạo của instance RDS tạo ở bước 3
DATABASE_PASSWORD Password của instance RDS tạo ở bước 3
DATABASE_USERNAME <db_username>
DOC_PASS Tuỳ ý thiết lập, đây là password của Basic Authentication vào API DOCS
DOC_USER Tuỳ ý thiết lập, đây là username của Basic Authentication vào API DOCS
FCM_SERVER_KEY Thiết lập sau
FIREBASE_PRIVATE_KEY Thiết lập sau
RACK_ENV production
RAILS_ENV production
RAILS_SKIP_ASSET_COMPILATION false
RAILS_SKIP_MIGRATIONS
SECRET_KEY_BASE Thiết lập sau
SERVICE_ACCOUNT_EMAIL Thiết lập sau
S3_ASSET_HOST (lấy URL từ CloudFront mới tạo)
S3_BUCKET_NAME Tên bucket thiết lập ở bước 4

Deploy application

Sau khi điều chỉnh xong các biến môi trường này, ta đã có thể deploy application lên Elastic Beanstalk bằng cách vào server deploy EC2 lúc đầu, và chạy lệnh sau đây:

eb deploy

Chú ý

 • Ta có thể config được loại instance EC2 sử dụng (tuỳ theo độ lớn của server cần dùng)
 • Ta có thể config được Min - Max số lượng instance EC2 của Auto Scaling Group

bằng cách mở service Elastic Beanstalk > <app_name> > <env_name> Configuration > Instance/Capacity

Kết luận

Chúc bạn tạo thành công server của mình.


All Rights Reserved